اسپرینکلر ،شفت ها و پلکان ها

در این بخش از مقالات ایمنی و آتش نشانی در مهام مارکت درباره اسپرینکلر ،شفت ها و پلکان ها توضیح خواهیم داد.

 

شفت ها با سطوح قابل سوختن

 

جایی که شفت های عمودی دارای سطوح قابل سوختن می باشند، یک اسپرینکلر باید در هـر سـطح کـف یـک در
میان نصب شود.

جایی که یک شفت دارای سطوح قابل سوختن است که توسط اسـپرینکلر قابـل محافظـت نمی باشد، باید توسط اسپرینکلر جداگانه محافظت شوند.

 

شفت های دردسترس با سطوح غیرقابل سوختن

 

در جایی که شفت های عمودی قابل دسترس دارای سطوح غیرقابل سوختن باشند، یک اسـپرینکلر بایـد نزدیـک
پایین نصب شود.

 

پلکان ها

سوختن قابل سازه های

 

اسپرینکلرها باید در زیر تمام پلکان های دارای ساختار قابل سوختن نصب شوند.

اسپرینکلرها باید در بالای شفت های پله قابل سوختن نصب شوند.

اسپرینکلرها باید در زیر پاگردهای هر طبقه نصب شوند.

اسپرینکلرها باید در زیر پایین ترین پاگرد میانی نصب شوند.

 

اسپرینکلر و سازه غیرقابل سوختن

 

در محورهای پله غیرقابل سوختن دارای پله های غیرقابل سوختن با نازک کاری های غیرقابل سوختن یا با قابلیـت
سوختن محدود، اسپرینکلرها باید در بالای شفت و زیر اولین پاگرد دسترسی بالای زیر شفت نصب شوند.

در جایی که شفت های پله غیرقابل سوختن توسط دیوارها یا درها تقسیم شده اند، اسپرینکلرها باید در هـر طـرف
جداسازی فراهم شوند.

اسپرینکلرها باید در زیر پاگردها یا پله ها در جایی که منطقه زیرین برای انبار استفاده شده است، نصب شوند.

در صورتی که فضای زیر پله به گونه ای مسدود شده باشد، که امکان استفاده از آن به منظور انبـار یـا سـایر مـوارد نباشد، حذف شدن از فضای زیر پلکان مجاز است.

اسپرینکلرها پلکان های خارجی که دیوارهای آن حداقل ۵۰ درصد باز هستند و از سازه غیرقابل سـوختن سـاخته
شده اند، باید مجاز به حذف شدن باشند.

پله هایی که به دو یا چند ناحیه سرویس دهی می کنند هنگامی که پله ها دارای بازشوهایی به هر طرف از یک دیوار آتش بند(ها) مـی باشـند، اسـپرینکلرها بایـد در محـور چفت در هر پاگرد هر طبقه ای که دارای چند بازشو هستند، نصب شوند.

 

بازشوهای عمودی
کلیات

به غیر از مواردی که در بند ذکر شده است، در جایی که پلکان برقی، پلکان یا سایر گشـودگی هـای داخل کف، به وسیله دوربندی قائم محافظت نشده است، در جایی که حفاظت با اسـپرینکلر از ویرایش سوم مبحث سوم مقررات ملی ساختمان به عنوان جایگزین دوربند قـائم مجـاز شـناخته شـده است، این گشودگی ها باید توسط اسپرینکلرهای با توزیع متراکم در ترکیب با موانع دود و حرارت، محافظت شوند.

 

برای خرید اسپرینکلر از شرکت مهام صنعت کلیک کنید.


مطالب مشابه: