اسپرینکلر های مساحتی | مهام مارکت

در این بخش از مقالات ایمنی و آتش نشانی در مهام مارکت درباره اسپرینکلر های مساحتی توضیح خواهیم داد.

هر اسپرینکلرموجود در مساحت طراحی و یا قسمت های دیگر از یک سیستم طراحی شده هیـدرولیکی، بایـد
با دبی حداقل برابر با حاصلضرب کمترین نرخ استفاده آب (چگالی) در مساحت عملکرد اسپرینکلر، تخلیه شود.

در مواردی که الزامی است اسپرینکلرها بجای یک چگالی مشخص در یک جریان یا فشار معین تخلیه شـوند،
هر اسپرینکلر در سطح طراحی باید در یک جریان یا فشاری که برابر با حداقل الزامات است، تخلیه شود.

اسپرینکلرهای موجود در این قسمت های کوچک باید توانایی تخلیه حداقل چگالی مناسـب جهـت مقابلـه بـا خطراتی که برای آن ها طراحی شده اند را داشته باشند.

الزامات باید فقط در مواردی اعمال شود که مساحت کاربردی برابر یا بزرگتـراز مسـاحت نشان داده شده در جدول برای خطر طبقه بندی شـده باشـد (شـامل ۳۰ درصـد افـزایش بـرای سیستم های لوله خشک)

الزامات که شامل تمامی اسپرینکلرهای سـطح طراحـی اسـت، نبایـد در مـواردی کـه اسپرینکلرهای اسپره کننده یا اسپرینکلرهای CMSA بالا و پایین موانعی مانند داکت ها یا میزهای عریض به کـار رفته اند، اعمال شود.

نیازی نیست که اسپرینکلرهای زیر موانع در محاسبات اسپرینکلرهای سقف، در نظر گرفته شوند.

در مواردی که لوله کشی اسپرینکلرهای زیر موانع از الگوی اندازهای مشابه خطوط شاخه پیروی می کند، نیازی
به محاسبات هیدرولیکی برای اسپرینکلرهای پایین موانع نیست.

الزامات که شامل تمامی اسپرینکلرهای مساحت طراحـی اسـت نبایـد در مـواردی کـه اسپرینکلرهای ESFR در بالا و پایین موانع نصب شده اند، اعمال شوند.

نیازمندی آب اسپرینکلرهای نصب شده در فضاهای پنهان نباید به نیازمندی سقف افزوده شود.

محاسبات باید از دورترین اسپرینکلر هیدرولیکی شروع شود.

فشار محاسبه شده در هر اسپرینکلر باید برای تعیین نرخ جریان تخلیه همان اسـپرینکلر مـورد اسـتفاده قـرار
گیرد.

در مواردی که اسپرینکلرها در زیر سقفی شیبدار نصب شده اند، سطح مورد نظر باید برحسـب صـفحه افقـی
زیر اسپرینکلر محاسبه شود.

برای خرید اسپرینکلر از شرکت مهام صنعت کلیک کنید.


مطالب مشابه: