اسپرینکلر و انتقال آب سیستم لوله خشک

در این بخش از مقالات ایمنی و آتش نشانی در مهام مارکت درباره اسپرینکلر و انتقال آب سیستم لوله خشک توضیح خواهیم داد.

محاسبات برای انتقال آب سیستم لوله خشک باید بر اساس طبقه بندی خطـرات نشـان داده شـده در جـدول
باشد.
روش و نرم افزارهای محاسباتی باید توسط یک آزمایشگاه آزمون رسمی ملی، تأیید شده باشد.

اسپرینکلر

برای سیستم های لوله خشک که از بخش های واحد مسکونی هر تصرفی محافظـت مـی کننـد، اسـپرینکلرهای
واحد مسکونی باید دارای حداکثر زمان انتقال آب ۱۵ ثانیه ای به دورترین اسپرینکلر باشند.

اسپرینکلرهای مسکونی باید برای کاربردهای لوله خشک دارای استاندارد یا گواهینامه باشد.

اندازه سیستم باید به گونه ای باشد که تخلیه آب اولیه از اتصال آزمون پیمایشی سیستم یا خروجی های چنـد راهه بیشتر از حداکثر زمان انتقال آب مشخص شده در جدول نباشـد ، کـه زمـان شـروع وقتـی است که سیستم تحت فشار هوای نرمال است و اتصال آزمون، به طور کامل باز شده است.

نگامی که جریان از چهار اسپرینکلر باشد، چند راهه آزمون باید به گونه ای جانمایی شود که دو اسپرینکلر در
هر دو خط انشعابی، را شبیه سازی کند.

هنگامی که جریان از سه اسپرینکلر باشد، چند راهه آزمون باید به گونه ای جانمایی شود که دو اسـپرینکلر بـر
روی دورترین شاخه و یک اسپرینکلر بر روی شاخه های مجاور، را شبیه سازی کند.

هنگامی که جریان از دو اسپرینکلر باشد، چند راهه آزمون باید به گونه ای جانمایی شـود کـه دو اسـپرینکلر در
دورترین شاخه، را شبیه سازی کند.

هنگامی که جریان از یک اسپرینکلر می باشد، چند راهه آزمون باید به گونه ای نصب شـود کـه الزامـات اتصـال آزمون پیمایشی را مطابق با بند برآورده کند.

سیستمی که الزامات این بخش را برآورده می کند، نیازی نیست که الزامات بندهای را هم برآورده کند.

سیستم لوله خشک بـا زمـان هـای انتقـال آب متفـاوت بـا بنـدهای هنگامی که توسط یک آزمایشگاه آزمون رسمی ملی تأیید شده باشند، قابل قبول هستند.

شیرهای یک طرفه تا زمانی که در یک محفظه گرم نصب نشده باشند، نباید برای تقسیم بنـدی سیسـتم هـای لوله خشک استفاده شوند.

هنگامی که شیرهای یک طرفه برای تقسیم کردن سیستم های لوله خشک مـورد استفاده قرار می گیرند. در دریچه هر شیر یک طرفه بایـد بـه منظـور برابرسـازی فشار هوا در میان بخش های مختلف سیستم ایجاد شود.

در جایی که تخلیه های کمکی برای هر بخش تقسیم بندی شده فـراهم ن شـده اسـت، یـک شـیر تخلیـه دارای
نشانگر جریان نظارت شده در موقعیت بسته (متصل به یک مسیر فرعی (بای پـس) در هر شیر تنظیم، باید به عنوان ابزاری برای تخلیه سیستم تهیه شود.

سیستم های لوله خشک نباید به صورت شبکه ای نصب شوند.

وسایل سریع باز کننده

وسایل سریع بازکننده دارای استاندارد یا گواهینامه مجازند. وسیله سریع بازکننده باید تا حد امکان نزدیک شیر لوله خشک قرار گیرد.

هنگامی که شیر لوله خشک و وسیله سریع بازکننده نصب می شوند، برای محافظت از اریفیس محدود کننده و
دیگر قسمت های عملگر وسیله سریع بازکننده در مقابل غوطه وری، اتصال به رایزر باید بالای نقطه ای باشد کـه در آن انتظار می رود آب (آب ورودی به منظور هواگیری و تخلیه) باشد، مگـر ایـن کـه خصوصـیات طراحـی وسـیله سریع بازکننده ویژه، این الزامات را غیرضروری سازد.

جایی که یک شیر در اتصال بین یک رایزر اسپرینکلر لوله خشک و یک وسیله سریع بازکننده نصب می شـود،
باید یک شیر از نوع نشاندار که مهر و موم و قفل شده یا در وضعیت باز به صـورت الکتریکـی نظـارت مـی شـود، باشد.

یک شیر یک طرفه باید بین وسیله سریع بازکننده و محفظه میانی شیر لوله خشک نصب شود، جایی که ابـزار
سریع بازکننده نیازمند محافظت در مقابل غوطه ورسازی بعد از عملکرد سیستم می باشد.

اگر وسیله سریع بازکننده نیازمند باز خورد فشار از محفظه میانی باشد، یک نوع شیر که بـه روشـنی مشـخص
می سازد که باز یا بسته است، مجاز است تا در محل آن شیر یک طرفه مورد استفاده قرار گیرد.

در جایی که یک شیر مورد استفاده قرار می گیرد، شیر باید به گونه ای ساخته شود کـه در وضعیت باز، قفل یا مهر و موم شده باشد.

برای خرید اسپرینکلر از شرکت مهام صنعت کلیک کنید.


مطالب مشابه: