اسپرینکلر و نقشه ها و محاسبات

در این بخش از مقالات ایمنی و آتش نشانی در مهام مارکت درباره اسپرینکلر و نقشه ها و محاسبات توضیح خواهیم داد.

 

اسپرینکلر و نقشه های کاری

 

نقشه های کاری باید پیش از اجرایی یا بازنگری شدن، جهت کسب تأییدیه به مقام قانونی مسئول ارائه شوند.

انحراف از نقشه های تأیید شده نیازمند کسب مجوز از مقام قانونی مسئول است.

نقشه های کاری باید در یک مقیاس مشخص شده، روی برگه های هم اندازه و به همراه نقشه هر طبقه رسم
شوند و همچنین باید بخش های زیر را که مربوط به طراحی سیستم می باشند، نشان دهند:

 1. نام مالک و ساکن
 2. موقعیت مکانی، شامل آدرس
 3. علامت شمال
 4. مقطع عرضی کامل یا نمودار شماتیک که دربردارنده اطلاعات اجزای ساختمان، در صورت لزوم برای شفافیت طرح و همچنین ساختار سقف و روش حفاظت اجرا شده برای لوله کشی غیرفلزی باشد.
 5. محل قرارگیری پارتیشن ها
 6. محل قرارگیری دیواره های مقاوم در برابر آتش
 7. کلاس سکونت هر منطقه یا اتاق
 8. محل قرارگیری و اندازه فضاهای بسته، کمدها، اطاق های زیر شیروانی و سرویس های بهداشتی
 9. هر محوطه کوچکی که فاقد اسپرینکلر می باشد.
 10. اندازه لوله کشی اصلی شهر در خیابان چه لوله از نوع انتهایی باشد و چه از نوع گردشی، اگر از نوع انتهایی باشد، جهت و فاصله تا نزدیکترین لوله گردشی و آزمون لوله اصلی شهری و ارتفاع سیستم به نسبت هیدرانت آتشنشانی مورد آزمون.
 11. سایر منابع تأمین آب به همراه فشار ناشی از افزایش ارتفاع.
 12. نام تولیدکننده، نوع، مدل و ضریب K اسمی اسپرینکلرها که حاوی شماره شناسایی اسپرینکلر نیز باشد.
 13. طبقه بندی دمایی و محل قرارگیری اسپرینکلرهای دما بالا
 14. کل مساحتی که توسط هر سیستم در هر طبقه محافظت می شود.
 15. تعداد اسپرینکلرهای نصب شده روی هر لوله تأمین کننده شبکه (رایزر)، در هر طبقه
 16. تعداد کل اسپرینکلرهای روی هر سیستم لوله خشک، سیستم پیش عملگر، سیستم مشترک لوله خشک و پیش عملگر یا سیستم های سیلابی.
 17. -ظرفیت تقریبی هر سیستم لوله خشک (بر حسب گالن)
 18. نوع لوله و جدول ضخامت لوله
 19. اندازه اسمی لوله و طول مقاطع لوله (یا ابعاد مرکز به مرکز). در مکان هایی که انشعاب های مشابه زیاد هستند، فقط اندازهگیری یک خط ضروری است.
 20. محل قرارگیری و اندازه لوله های ارتباطی قائم اسپرینکلرها
 21. نوع اتصالات و مفاصل و مکان تمامی جوش ها و زانویی ها. پیمانکار باید روی نقشه، تمامی قسمت هایی که جوشکاریی کارگاهی می شوند و همچنین نوع اتصالات یا ترکیب به کار رفته را مشخص کند.
 22. نوع و محل قرارگیری آویزها، غلاف لوله ها، مهارها و روش های محافظت از اسپرینکلر در مواقع ضروری
 23. تمامی شیرهای کنترل، شیرهای یک طرفه، لوله های تخلیه و اتصالات آزمون
 24. مارک، نوع، مدل و اندازه شیر هشدار یا شیر لوله خشک
 25. مارک، نوع، مدل و اندازه شیر سیلابی یا پیش عملگر
 26. نوع و محل قرار گرفتن زنگ های هشدار
 27. اندازه و محل رایزرهای عمودی متصل به منبع آب، خروجی شیلنگ آتشنشانی، شیلنگ دستی آتشنشانی، منیتورها و تجهیزات مرتبط
 28. ابعاد کامل سیستم اطفاء حریق اختصاصی، طول ها، مکان ها، وزن ها، مصالح، محل اتصال به سیستم اصلی شهری، اندازه ها، انواع و مکان ها و ابعاد شیرها، نشانگرهای شیر، تنظیم کننده ها، اندازه گیرها و چاله های شیر و عمق که فاصله از بالای لوله تا تراز زمین، می باشد.
 29. ملاحظات لوله کشی برای تخلیه ناگهانی آب
 30. در مواردی که تجهیزات به یک سیستم موجود به صورتی افزوده می شوند، کافی است تمام شرایط روی نقشه های سیستم موجود مشخص شوند.
 31. برای سیستم های طراحی شده هیدرولیکی، اطلاعات روی پلاک داده های هیدرولیک نمایش داده شود.
 32. ارائه گرافیکی مقیاس استفاده شده در تمامی نقشه ها
 33. اسم و آدرس پیمانکار
 34. نقاط مرجع هیدرولیکی روی نقشه که با نقاط مرجع مربوطه در صفحات محاسبات هیدرولیکی متناظرباشند
 35. حداقل نرخ استفاده آب (فشار تخلیه، چگالی، دبی جریان)، مساحت طراحی شده استفاده آب، نیازمندی اسپرینکلرهای درون قفس های و آب مورد نیاز برای جریان لوله آب آتشنشانی داخلی و خارجی
 36. مقدار کل آب و فشار مورد نیاز که در یک نقطه مرجع مشترک برای هر سیستم مشخص شده باشد.
 37. ارتفاع نسبی اسپرینکلرها، نقاط اتصال و نقاط مرجع یا منبع
 38. تمامی بازشوهای حفاظت نشده درسرتاسر طبقه حفاظت شده، در صورت استفاده از روش طراحی اتاق
 39. محاسبه بارها جهت اندازه گیری و تعیین جزئیات مهاربند جانبی
 40. تنظیمات شیرهای کاهنده فشار
 41. اطلاعات در مورد جلوگیری کننده های برگشت جریان به سمت منبع (درباره سازنده، اندازه و نوع)
 42. اطلاعات در مورد ضدیخ های دارای استاندارد یا گواهینامه مورد استفاده (نوع و مقدار)
 43. اندازه و مکان هیدرانت های آتشنشانی، ابعاد و تعداد خروجی ها و اینکه اگر خروجی هـا همـراه شـیرهای مستقل دروازه ای تجهیز خواهند شد. آیا جایگاه های لوله آب آتشنشانی فراهم خواهند شد و همچنـین مشـخص کردن مسئول نصب. فشار استاتیک و باقیمانده هیدرانت های آتشنشانی در آزمایش های جریان به کار رفته اند باید نمایش داده شوند.
 44. اندازه، مکان و چیدمان لوله کشی اتصالات سازمان آتشنشانی
 45. ارتفاع کف/ سقف و شیب هایی که در مقطع کامل عرضی نمایش داده نشدهاند.
 46. سال ویرایش «دستورالعمل و راهنمای طراحی، محاسبه و نصب اسپرینکلرها» که در آن سـال، سیسـتم اسپرینکلر طراحی شده است.

یک نسخه امضا شده گواهی مالک و نقشه کاری ارائه شده باید شامل دستورالعمل سازنده جهـت نصـب بـرای
هر تجهیز به طورخاص ارائه شده باشد که شامل توضیحات، کاربردها و محدودیت هـا بـرای تمـامی اسـپرینکلر ها، دستگاه ها، لوله کشی یا اتصالات است.

نقشه های کاری برای سیستم های اسپرینکلر خودکار که از اتصالات غیـر محـافظتی آتـش برخوردار هستند.

باید سمبل های مخصوصی برای لوله کشی کمکی، پمپ ها، مبدل های حرارتـی، شـیرها، صـافی هـا و تجهیـزات
مشابه به کار روند، به طوری که این دستگاه ها و مسیرهای لوله کشی را از دستگاه و مسیرهای لولـه کشـی سیسـتم
اسپرینکلر به وضوح متمایز کنند.

شماره مدل، نوع و اسم سازنده برای هر قطعه از تجهیزات کمکی باید مشخص شده باشد.

برای خرید اسپرینکلر از شرکت مهام صنعت کلیک کنید.

 

مطالب مشابه: