الزامات پایه و عمومی نصب اسپرینکلر

در این بخش از مقالات ایمنی و آتش نشانی در مهام مارکت درباره الزامات پایه و عمومی نصب اسپرینکلر توضیح خواهیم داد.

الزامات عمومی نصب اسپرینکلر

سطح محافظت

ساختمانی که باسیستم اسپرینکلر خودکار محافظت می شود، باید در تمام مناطق، جز مناطقی که در بخش های
معینی از این دستورالعمل حذف اسپرینکلرها مجاز شده است، به اسپرینکلرها مجهز باشد.

سیستم های ناحیه محدود

زمانی که سیستم های اسپرینکلر جزئی نصب می شوند، الزامات این دستورالعمل باید در حد مقتضی، به کار روند.

در هر صورت باید استعلام لازم از مقام قانونی مسئول مطابق با الزامات مبحث سوم مقررات ملی ساختمان صورت گیرد.

افزودنی ها

مواد افزودنی یا شیمیایی مورد نظر برای متوقف کردن نشت مانند سیلیکات سدیم یا مشتقات آن، شورآب (آب نمک) و یا مواد شیمیایی با عملکرد مشابه، نباید در سیستم های اسپرینکلر استفاده شوند.

هوا، نیتروژن یا دیگر گازهای تأیید شده

جایی که از هوا برای شارژ، نگهداری یا نظارت بر سیستم های اسپرینکلر استفاده می شود، استفاده از نیتروژن
یا گازهای دیگر تأیید شده نیز مجاز است.

متصل کردن اجزای سیستم غیراسپرینکلر

اجزای یک سیستم اسپرینکلر، نباید به عنوان تکیه گاه برای اجزای سیستم غیر اسپرینکلر استفاده شوند مگر
اینکه در این دستورالعمل به طور صریح مجاز باشد.

الزامات پایه

الزامات برای تعیین محل، موقعیت و فاصله بین اسپرینکلرها باید بر اساس اصول زیر باشد:

 1. اسپرینکلرها باید به طور سرتاسری در ساختمان نصب شوند.
 2. اسپرینکلرها باید به گونه ای قرار گرفته شده باشند که از حداکثر مساحت پوشش به ازای هر اسـپرینکلرتجـاوز نکنند.
 3. اسپرینکلرها باید به گونه ای در محل قرار و جانمایی گرفته باشند که عملکرد رضایت بخشی را با توجه به زمـان فعالسازی و نحوه توزیع آب فراهم سازند.
 4. اسپرینکلرها در محلهایی که به طور مشخص در این دستورالعمل مجاز دانسته شده، می توانند حذف گردند.
 5. هنگامی که اسپرینکلرها به طور ویژه آزمون می شوند و نتایج آزمون نشان می دهد کـه انحـراف هـا از الزامـات فواصل اجزای ساختاری سبب تأثیر منفی بر روی توانایی اسپرینکلرها برای کنترل یا خاموش کردن آتش نمـی شـود، موقعیت قرارگیری و محل آنها مطابق با نتایج آزمون باید مجاز باشند.
 6. فواصل بین اسپرینکلرها و سقفها که از حداکثر فاصله در این دستورالعمل تجاوز میکنند باید مجاز باشند به شرط آنکه آزمون ها یا محاسبات نشان دهنده حساسیت و عملکرد قابل مقایسه اسپرینکلرهای  نصب شده و تطـابق آن با الزامات این بخش باشند.
  و اثاثیه مشابه که در زمره تصـرف خاصـی قـرار ۱ ۷ -اثاثیه، همچون کمدهای قابل جابجایی، کابینت ها، ویترین ها نمی گیرند، نیازمند نصب اسپرینکلردر آنها نمی باشند. این نوع اثاثیه مجاز هستند به سازه تمام شده نصب شوند.
 7. نیاز نیست که اسپرینکلرها درون تجهیزات الکتریکی، تجهیزات مکـان یکی، یـا هواسـازها کـه در زمـره تصـرف خاصی قرار ندارند، نصب شوند.
  شیرها و گیج های سیستم برای عملیات، بررسی، آزمون ها و نگهداری باید قابل دسترس باشند.

برای خرید اسپرینکلر کلیک کنید.

 

مطالب مشابه: