تامین ھوای احتراق با استفاده از دریچه تامین هوای تازه-قسمت دوم

در این بخش از مقالات مهام مارکت به بررسی تامین ھوای احتراق با استفاده از دریچه تامین هوای تازه مهام صنعت می پردازیم.

 

تامین هوای احتراق 

 

دریافت همه هوای احتراق از خارج ساختمان با استفاده از دریچه تامین هوای تازه

 

در ساختمان ها از دریچه تامین هوای تازه وسایل گازسوز خارجی استفاده می شود تا هوای مورد نیاز برای سوخت وسایل گازسوز تامین شود. محل نصب دریچه تامین هوای تازه در خارج ساختمان می باشد. دریچه های تامین هوای خارجی شرکت مهام صنعت دارای توری استانداردی می باشند که با نصب این دریچه در خارج از ساختمان از ورود حشرات و ذرات ریز مانند گرد خاک به داخل ساختمان جلوگیری می شود. در ادامه نمونه ای از این نوع دریچه تامین هوای خارجی را مشاهده نمایید: 

 

 

الف) در صورت گرفتن همه هوای مورد نیاز احتراق از خارج، باید دست کم دو دهانه دائمی و بسته نشدنی در بالا و پایین، یکی به فاصله حداکثر 300 میلیمتر از کف و دیگری به فاصله حداکثر 300 میلیمتر از سقف فضای محل نصب دستگاه های با سوخت مایع یا گاز پیش بینی شود که، مستقیماً یا از طریق کانالهای افقی یا قائم، به هوای خارج مربوط شوند.

1 -اندازه هر ضلع دهانه های ورودی هوا نباید کمتر از 80 میلیمتر باشد.

2 -اگر دهانه های ورودی هوا مستقیماً به هوای خارج باز شوند، هر دهانه باید دست کم 100 میلیمتر مربع برای هر 155
کیلوکالری در ساعت (یک اینچ مربع برای هر 4000 بی تی یو در ساعت) انرژی معادل سوخت ورودی به دستگاه ها، سطح آزاد داشته باشد.

3 -اگر تأمین هوا از طریق کانال افقی است، که یک دهانه آن به هوای خارج و دهانه دیگر به فضای محل نصب دستگاه ها باز می شود، در این حالت، هر دهانه باید دست کم 100 میلیمتر مربع برای هر 77 کیلوکالری در ساعت (یک اینچ مربع برای هر 2000 بی تی یو در ساعت) انرژی معادل سوخت ورودی به دستگاه ها، سطح آزاد داشته باشد و سطح مقطع کانال نیز نباید از سطح آزاد دهانه ورودی هوا کمتر باشد.

4 -اگر تأمین هوا از طریق کانال قائم است، که یک دهانه آن به هوای خارج و دهانه دیگر به فضای محل نصب دستگاه ها باز می شود، در این حالت، هر دهانه باید دست کم 100 میلیمتر مربع برای هر 155 کیلوکالری در ساعت (یک اینچ مربع برای هر 4000 بی تی یو در ساعت) انرژی معادل سوخت ورودی به دستگاهها، سطح آزاد داشته باشد و سطح مقطع کانال نیز نباید کمتر از سطح آزاد دهانه ورودی هوا باشد.

 

 


پیشنهاد مطالعه: آنچه در مورد دریچه های تامین هوای وسایل گازسوز باید بدانیم


 

 

 

ب) در صورتی که تأمین هوای احتراق از خارج ساختمان فقط برای دستگاه گازسوز باشد و فضای محل نصب دستگاه دارای درزبندی معمولی است، می توان با نصب یک دهانه مستقیم از فضای محل نصب دستگاه به خارج از ساختمان، یا از طریق کانال افقی یا قائم و با رعایت الزامات زیر، هوا را از خارج تأمین کرد:

1 -دهانه ورود هوا به فاصله حداکثر 300 میلیمتر از سقف نصب شود.

2 -سطح آزاد دهانه ورود هوا دست کم 100 میلیمتر مربع برای هر 116 کیلوکالری در ساعت (یک اینچ مربع برای هر 3000 بی تی یو در ساعت) انرژی معادل سوخت ورودی به دستگاه ها، باشد.

3 -سطح مقطع کانال افقی یا قائم دست کم برابر سطح آزاد دهانه ورود هوا باشد.

در صورت دریافت هوا از خارج، طراح باید به نکات زیر توجه داشته باشد:
– وزش احتمالی هوا در اثر افزایش ناگهانی سرعت باد هوای خارج می تواند به خاموش شدن پیلوت و از کار افتادن سیستم جرقه منجر گردد.
– وزش احتمالی هوای سرد میتواند به یخزدگی لوله های آب و سایر تجهیزات حاوی آب منجر گردد.
– وزش احتمالی هوای سرد می تواند منجر به ایجاد منطقه سرد شده و ساکنان ساختمان را به فکر بستن دهانه ورود هوا بیاندازد.
این افراد عموماً شناختی از این سیستم و عملکرد آن ندارند.

 

ب) دریافت همه هوای احتراق از خارج ساختمان با استفاده از دریچه تامین هوای تازه

1 -برای دریافت همه هوای موردنیاز احتراق از خارج، باید مطابق شکل زیر دست کم دو دهانه دایمی و بسته نشدنی در بالا و پایین دیوار فضای محل نصب دستگاه هایی با سوخت مایع یا گاز پیش بینی شود که مستقیماً یا از طریق کانالهای افقی یا قائم، به هوای خارج مربوط شوند. اندازه هر ضلع دهانه های ورودی هوا نباید کمتر از 80 میلیمتر باشد.

2- اگر دهانه های ورودی هوا مستقیماً به هوای خارج باز شوند، هر دهانه باید دست کم 550 میلیمتر مربع برای هر کیلو وات (100 میلیمتر مربع برای هر 155 کیکلوکالری در ساعت) انرژی معادل سوخت ورودی به دستگاه ها، سطح آزاد داشته باشد.

 

 

 اگر تأمین هوا از طریق کانال افقی است که مطابق شکل زیر، یک دهانه آن به هوای خارج و دهانه دیگر به فضای محل نصب دستگاه ها باز می شود، در این حالت، هر دهانه باید دست کم 1100 میلیمتر مربع برای هر کیلو وات (100 میلیمتر مربع برای هر 77 کیلوکالری در ساعت) انرژی معادل سوخت ورودی به دستگاه ها، سطح آزاد داشته باشد و سطح مقطع کانال نیز نباید ار سطح آزاد دهانه ورودی هوا کمتر باشد.

 

 

تأمین مکانیکی هوای احتراق

کلیات

الف) برای فضایی که در آن دستگاه هایی با سوخت مایع و گاز نصب شده است، ممکن است هوای احتراق با یک سیستم مکانیکی مستقل تأمین شود.
1 -سیستم مکانیکی تأمین هوای احتراق باید به یک دستگاه پشتیبان با ظرفیت مشابه مجهز باشد.
2 -برای تأمین هوای احتراق، استفاده از سیستم تهویه مطبوع یا تعویض هوای مکانیکی ساختمان، مجاز نیست.

 

 

مقدار هوای احتراق

الف) مقدار هوایی که با سیستم تأمین مکانیکی هوای احتراق به فضای محل نصب دستگاه هایی با سوخت مایع یا گاز فرستاده می شود باید، دست کم برابر یک مترمکعب در ساعت برای هر 355 کیلوکالری در ساعت (یک فوت مکعب در دقیقه برای هر 2400 بی تی یو در ساعت) انرژی معادل سوخت ورودی به دستگاه ها باشد.

سیستم تأمین مکانیکی هوای احتراق و مشعل هریک از دستگاهها باید به هم وابسته و مرتبط باشند به طوری که اگر سیستم تأمین مکانیکی هوا از کار بیفتد، مشعل نیز به طور خودکار خاموش شود.

 

دریچه هوا -دریچه تامین هوا-دریچه تهویه هوا

 

 

دهانه ها و کانال های ورودی هوای احتراق

دهانه های ورودی هوا

الف) دهانه ورود هوای احتراق در جایی باید باشد که هوای موردنیاز احتراق را به طور دایم و بدون مانع تأمین کند.

1 -اگر توری بر روی این دهانه نصب می شود، اندازه چشمه های توری باید حداقل 13 میلیمتر و حداکثر 26 میلیمتر باشد.
2 -اگر دریچهای از نوع فلزی بر روی این دهانه نصب می شود، سطح آزاد آن نباید بیش از 75 درصد محاسبه شود مگر آنکه
کارخانه سازنده دریچه، درصد دیگری توصیه کرده باشد.
3 -اگر دریچه ای از نوع چوبی بر روی دهانه نصب می شود، سطح آزاد آن نباید بیش از 25 درصد محاسبه شود.
4 -در بیرون ساختمان، تراز زیر دهانه دریافت هوای احتراق دست کم باید 300 میلیمتر از تراز زمین مجاور بالاتر باشد.
5 -فضای باقیمانده در اطراف دودکش و لوله ها و کابلها، در عبور از جدارهای فضای نصب دستگاه هایی با سوخت مایع یا گاز، نباید دهانه ورودی هوای احتراق تلقی شود.

 

دمپر

الف) اگر دمپر تنظیم، دمپر آتش یا دمپر دود، که با دریافت فرمان به طور خودکار بسته می شود، بر روی کانال یا دهانه تأمین هوای احتراق نصب شود، این دمپر باید با مشعل دستگاه مرتبط باشد، چنانکه با بسته شدن دمپر، مشعل نیز به طور خودکار خاموش شود.

ب) نصب هیچ نوع دمپر دستی بر روی دهانه ورود هوا یا کانال تأمین هوای احتراق، مجاز نیست.

 

 

کانال ورودی هوای احتراق با استفاده از دریچه تامین هوای تازه

الف) جنس کانال ورود هوای احتراق از خارج، یا از فضاهای مجاور محل نصب دستگاه های با سوخت مایع یا گاز، باید فولادی گالوانیزه، فولادی زنگ ناپذیر و یا آلومینیومی باشد.
1 -کانال هوا باید با رعایت الزامات مقرر مربوط به کانال کشی طراحی و ساخته شود.
2 -سطح آزاد و بدون مانع کانال نباید از 10/000میلیمتر مربع کمتر باشد.
3 -سطح مقطع کانال نباید کمتر از سطح آزاد دهانه متصل به آن باشد.
ب) هر کانال باید فقط برای تأمین هوای احتراق یک فضای محل نصب دستگاه های با سوخت مایع یا گاز به کار رود.
پ) یک کانال نباید هم به دهانه ورودی بالا و هم دهانه ورودی پایین هوا برساند. برای هر دهانه ورودی هوا باید کانال مستقل نصب شود.
ت) کانال افقی تأمین هوای احتراق که در بالا قرار دارد، نباید به طرف نقطه ورودی هوای خارج، شیب رو به پایین داشته باشد.
ث) در صورت باز شدن کانال ورودی هوای احتراق به فضای زیر شیروانی، نباید در دهانه کانال توری نصب شود.

 

 

حفاظت در برابر گازها و بخارات خطرناک

الف) گرفتن هوای احتراق از فضاهایی مانند آرایشگاه و سالنهای زیبایی، که در آنها معمولاً از مواد شیمیایی که گازهای خورنده و قابل اشتعال تولید و منتشر می کنند استفاده می شود، مجاز نیست. در این نوع فضاها، دستگاه با سوخت مایع یا گاز یا باید از نوعی باشد که تمام هوای موردنیاز احتراق را مستقیماً از خارج ساختمان می گیرد و یا با پیش بینی ورود هوای احتراق از بیرون ساختمان، در فضای جداگانه نصب شود.

 

برای مشاهده و خرید انواع دریچه تامین هوای تازه مهام صنعت کلیک نمایید…


مطالب مشابه: