تعاریف مربوط به سیستم اطفای حریق|قسمت ۳

در این بخش از مقالات ایمنی و آتش نشانی درمهام مارکت درباره تعاریفی که مربوط به سیستم اطفای حریق مانند(سیستم آتش نشانی ، اسپرینکلر و…)، هستند توضیح خواهیم داد.

 

سیستم لوله کشی با جداول پیش تعیین شده 

 

سیستم اسپرینکلری که در آن اندازه لوله ها توسط جداول پیش تعیین شده انتخاب می شود که در آن با توجه به طبقه بندی تصرف و تعداد اسپرینکلرها اندازه لوله ها مشخص می شود لازم به ذکر است طراحی با این روش عموماً منجر به افزایش هزینه ها می شود.

 

سیستم اسپرینکلر لوله تر

 

سیستم اسپرینکلری مجهز به اسپرینکلرهای خودکاری متصل به سیستم لوله کشی دارای آب متصل به منبع آب به گونه ای آب موجود در سیستم  بلافاصله پس از فعال شدن اسپرینکلرها در اثر حرارت آتش، تخلیه می شود.

 

سیستم اسپرینکلر لوله خشک

 

سیستم اسپرینکلری مجهز به اسپرینکلرهای خودکار که به یک سیستم لوله کشی حاوی هوا یا نیتروژن تحتفشار متصل بوده تحت ، و به محض کم شدن فشار، به سبب تخلیه از یک خروجی سیستم (نظیر عمل کردن یک اسپرینکلر)، یک شیر مخصوص عنوان شیر لوله خشک، توسط فشار آب سیستم، باز شده و آب داخل شبکه لوله کشی جریان پیدا کرده و از اسپرینکلرهای فعال شده خارج می شود.

 

سیستم اسپرینکلر پیش عملگر

 

سیستم اسپرینکلری مجهز به اسپرینکلرهای خودکار متصل به سیستم لوله کشی حاوی هوا (تحت فشار یا غیر تحت فشار) که در آن فرمان باز شدن شیر اصلی آب به کمک سیستم اعلام حریق صادر می گردد.

 

شیر تنظیم فشار

 

وسیله ای که باهدف کاهش، محدود کردن و تنظیم فشار آب طراحی شده است.

 

شاخه ها

 

لوله هایی که آب اسپرینکلرها را به طور مستقیم تأمین می کند.

 

لوله های اصلی

 

لوله هایی که آب شاخه ها را به طور مستقیم تأمین می کند.

 

لوله های اصلی تغذیه کننده

 

لوله هایی که لوله های اصلی را به طور مستقیم یا از طریق رایزرها تغذیه می کند.

 

سیستم های نظارتی هشداردهنده

 

تجهیزاتی که برای نظارت بر شرایط و وضعیت اجزاء شبکه اسپرینکلر خودکار و آب آتش نشانی و … طراحی شده است.

 

هشداردهنده جریان آب

 

وسیله ای که حرکت آب در سیستم را تشخیص داده و به صورت مکانیکی یا الکتریکی تجهیزات موردنظر هشداردهنده شنیداری یا دیداری را فعال می کند.

 

ساختارهای مسدودکننده

 

ساختارهای پانلی یا سایر ساختارها مانند تیرها، خرپاها و یا سایر اجزا که به نحوی مانع انتقال حرارت یا توزیع آب می شود و به طور عمده بر توانایی اسپرینکلرها برای کنترل یا اطفای حریق تأثیر می گذارند.

 

ساختارهای غیر مسدودکننده

 

ساختارهایی که در آن تیرها، خرپاها و سایر قطعات به گونه ای هستند که مانع جریان گرما و یا توزیع آب نشده و بر روی توانایی اسپرینکلرها در کنترل یا اطفای حریق تأثیرگذار نمی باشند. ساختارهای غیر مسدودکننده، اعضای سازه ای افقی توخالی دارند که در آن، بازشوها حداقل ۷ درصد مساحت سطح مقطع را تشکیل داده اند و فاصله بین اعضای سازه از یکدیگر بیشتر از۲،۳ 𝑚ء ( 𝑓𝑡۷/۵) باشد. 

 

گروه بندی تصرف ها

 

در این دستورالعمل، سه گروه ساختمانی بر اساس نوع و ساختار تصرف مطابق ذیل تعریف شده است. لازم به ذکر است این گروه بندی ها تنها منحصر به برخی الزامات این دستورالعمل بوده و قابل تعمیم به سایر دستورالعمل ها و استانداردها نمی باشد . در خصوص سایر تصرفاتی که در این قسمت به آنها اشاره نشده است، باید طبق نظر مقام قانونی مسئول عمل شود.

 

اسپرینکلر

 

* منظور از مساحت، زیربنای کل ساختمان شامل تمامی طبقات و قسمتها است.
** منظور از ارتفاع، فاصله کف آخرین طبقه تا تراز معبر دسترسی مجاور ساختمان است.
*** برای تصرفات تجاری حداکثر طبقه که مجموع متصرفین آن ها کمتر از۵۰ نفر باشد، میتوان گروه تصرف را S1 در نظر گرفت.

 

حداقل الزامات گروه بندی های مختلف

 

در شکل زیر نمای شماتیک یک سیستم اطفای حریق به همراه برخی متعلقات نمایش داده شده است.

 

 

تذکرات کلی

 

سیستم های اطفای آبی مطرح شده در این دستورالعمل، مربوط به ساختمان های با کاربری تجاری، مسکونی و اداری بوده و تعمیم آن به کاربری ها و تصرف های حساس نظیر پالایشگاه ها ، نیروگاه ها، مراکز تسلیحاتی، انبارها و غیره توصیه نمی شود. در این شرایط باید از کدها و استانداردهای معتبر و مرتبط جهت تکمیل مطالب این دستورالعمل استفاده گردد.

جهت تطابق با اتصالات مرسوم آتش نشانی تهران، کلیه اتصالات آتش نشانی به کاررفته در سیستم های اطفای حریق باید باشد از نوع Storz باشد.

جهت کاهش هزینه های اجرا و همچنین اطمینان از عملکرد صحیح سیستم، طراحی سیستم های اطفای حریق به  روش محاسبات هیدرولیکی توصیه می گردد.

در این دستورالعمل به ملزومات طراحی و اجرای سیستم های اطفای دستی، شامل خاموش کننده های دستی و لوله های ایستاده (جعبه ها) آتش نشانی، سیستم اطفای آبی خودکار (شبکه بارنده)، مخازن ذخیره آب، پمپ ها ادوات و شیرآلات کنترلی ،  پرداخته خواهد شد.

 

برای خواندن قسمت اول مقاله کلیک کنید.

برای خواندن قسمت دوم مقاله کلیک کنید.


مطالب مشابه: