خلاصه ‌تست‌های‌ کپسول آتش نشانی‌ پودری ‌قابل‌ حمل

همان طور که در این بخش از مقالات ایمنی و آتش نشانی  در مهام مارکت می خوانید درباره خلاصه ‌تست‌های‌ کپسول آتش نشانی‌ پودری ‌قابل‌ حمل توضیح خواهیم داد.

تمام‌ کپسول آتش نشانی‌ پودری ‌تولید ‌شده‌ جدید ‌پس ‌از‌ پر‌شدن‌ درشرایط‌ عادی‌ به مدت ‌۲۱ روز ‌در ‌انبار ‌نگهداری شده ‌و ‌سپس ‌فشار ‌درونی ‌آنها ‌بازبینی ‌و ‌کنترل‌ می‌شوند.

کپسول آتش نشانی‌ پودری ‌که ‌فشار ‌آن‌ کم ‌شده‌ باشید ‌جهت‌ انجام تست‌ مورد ‌تایید ‌واقع‌ نشده ‌و‌ از‌ رده‌ کاری کنار ‌گذاشته ‌شده ‌و ‌برای ‌انجام ‌عملیات‌ تست‌ آتش‌ ارسال ‌نمی‌ گردند.

۲ -به‌ هنگام ‌انجام‌ عملیات‌ اطفا آتش (با ‌استفاده ‌از ‌خاموش‌ کننده ‌های‌ قابل ‌حمل ‌و ‌چرخدار) حتما‌عملیات‌ را ‌تا ‌اتمام ‌پودر‌ درون ‌خاموش‌ کننده ‌ها ‌ادامه‌ دهید.

حتی‌ اگر ‌شعله ‌و‌ آتش‌ هم ‌درون ‌ظرف‌ تست‌ و‌ کانون ‌حریق‌ رویت ‌نمی‌کنید ‌هرگز ‌پاشش‌ پودر ‌را ‌قطع‌ نکنید.
کپسول آتش نشانی‌ پودری ‌فقط‌ موجب‌ قطع ‌اکسیژن ‌شده ‌و‌ دمای محیط ‌و ‌ظروف‌ مشتعل ‌را ‌کاهش‌ نمی‌ دهند.

بنابراین ‌بعلت‌ بالا بودن ‌دما ‌برگشت‌ شعله (Back Burn‌) و‌ اشتعال ‌مجدد ‌بسیار ‌محتمل ‌می‌ باشد.

۲ -آزمون ‌بست‌ نصب‌ (Hanger‌):

خاموش‌ کننده ‌های ‌پودری‌ آماده ‌بکار‌(شارژ‌شده‌) و ‌بایستیی بصورت‌ عمودی ‌توسط‌ بست‌ بر ‌روی ‌صفحه ‌چوبی‌ نصب‌ نموده ‌و‌ سپس ‌۵ برابر ‌وزن ‌خاموش‌ کننده ‌پر‌ ‌نیروی‌ ایستایی ‌عمودی ‌را‌ به‌ مدت ۵ دقیقه ‌به ‌قسمت‌ فوقانی ‌خاموش‌ کننده ‌اعمال ‌می‌ گردد.‌

در‌ این ‌وضعیت‌ بست‌ نصب‌ شده ‌باید ‌تحمل ‌این‌ میزان ‌نیروی‌ وارده(۵ برابر ‌وزن ‌خاموش‌ کننده ‌) در‌مدت‌ زمان‌ مذکور(۵دقیقه) را داشته ‌باشد.

۳ -آزمون ‌تخلیه ‌پودر‌ کپسول آتش نشانی‌ پودری :

طبق استاشدارد ۸۶۹ ISIRI ایران خاموش کننده ای پودری باید در دمای º ۱۶ تا ۲۱º درجه سانتیگراد قادر به تخلیه حداق ۸۰ % درصد پودر درون مخزن سیلندر باشند.

پس از انجام عملیات و تخلیه کامل مخزن چنانچه پودر داخل سیلندر خاموش کننده ABC باشد‌ نبایذ بیش از ۱۰ % پودر در داخل کپسول باقی بماند. چنانچه پودر مصرفی داخل کپسول از نوع BC باشد باید کمتر از ۱۵ % داخل کپسول باقی بماند.

شرکت مهام صنعت اندیشه تامین کننده انواع خاموش‌ کننده‌‌ آتش نشانی

برای خرید کپسول آتش نشانی کلیک کنید.


مطالب مشابه: