دتکتور دودی

در این بخش از مقالات ایمنی و آتش نشانی در مهام مارکت درباره دتکتور دودی توضیح خواهیم داد.

آشکارساز دودی

برای راهروهایی با عرض دو متر و کمتر حداکثر فاصله آشکارسازهای حرارتی از یکدیگر ۶٫۱۰ متر و از ابتدا و انتهای راهرو ۳٫۵ متر می باشد.
برای راهروهایی با عرض دو متر و کمتر، حداکثر فاصله آشکارسازهای حرارتی از یکدیگر دو برابر شعاع پوشش و حداکثر فاصله از ابتدا و انتهای راهرو برابر با شعاع پوشش می باشد.

NFPA72

در انتخاب دتکتور دودی ضروریست دمای محیط، رطوبت و سرعت جابجایی هوای محل جانمایی، بررسی و آشکارساز متناسب با شرایط محیطی محل انتخاب گردد.
نصب دتکتور دودی نقطه ای، بدون رعایت فاصله حداقلی از دیوارها در زیر سقف، و تا فاصله حداکثر ۳۰۰ میلی متری سقف، بر روی دیوار مجاز می باشند.
حداکثر شعاع پوشش دتکتور دودی در سقف صاف ۵٫۶ متر بوده و هیچ قسمتی از اتاق نبایستی خارج از این محدوده پوشش قرار گیرد.
جانمایی آشکارساز دود نقطه ای در سقف های صاف دارای بیم و تیر طبق جدول زیر انجام گیرد:

جانمایی آشکارساز دود نقطه ای در سقف های شیب دار دارای بیم و تیر طبق جدول زیر انجام گیرد:

توضیح: ارتفاع سقف تا کف معیار در محاسبات سقف شیبدار, میانگین ارتفاع ابتدا و انتهای شیب تا کف اتاق می باشد.

  • اولین ردیف آشکارسازها حدفاصل ۹٫۰ متری اوج ارتفاع سقف جانمایی می گردد.
  • فضاهای مربوط به سقف و کف کاذب همانند یک اتاق مستقل در نظر گرفته شده و کلیه قوانین در جانمایی آشکارسازها برای آنها رعایت می گردد.
  • در صورت استفاده از فضای سقف و کف کاذب به عنوان بخشی از سیستم هوارسان، رعایت نکات ذکر شده در بخش سیستم های تامین هوا ضروری می باشد.

 

BS5839

در فضاهایی با سقف صاف, هیچ نقطه از اتاق نباید بیش از ۵٫۷ متر از دتکتور دودی فاصله داشته باشد.
ضروری است در فضاهای مخفی نظیر سقف و کف کاذب و سقف های دارای مجموعه ای از تورفتگی های کوچک , حسگر دود آشکارساز دودی حدفاصل ۲۵ تا ۶۰۰ میلی متری سقف قرار گیرد.
ضروری است در سقف های شیب دار، اولین ردیف دتکتور دودی حدفاصل ۶۰۰ میلی متری قله سقف تعبیه گردد.
در صورت وجود سقف دارای مجموعه ای از تورفتگی های متعدد، یا بیم های متقاطع، جانمایی دتکتور دودی طبق جدول زیر انجام می گیرد:

دتکتور دودی

در صورت وجود تیر یا بیم های موازی متعدد در سقف اتاق، جانمایی آشکارسازهای دودی طبق جدول زیر انجام می گیرد:

حداکثر ارتفاع نصب مجاز دتکتور دودی در سقف صاف، ۵٫۱۰ متر می باشد.
در صورت وجود ارتفاع باالتر در بخش کوچکی از سقف (حداکثر ۱۰ درصد مساحت)، حداکثر ارتفاع نصب مجاز آشکارساز دودی در آن بخش, ۵٫۱۲ متر می باشد.

دتکتور دودی نمونه بردار هوا

  • هر درگاه نمونه بردار هوا معادل یک آشکارساز دودی نقطه ای در نظر گرفته می شود. طراحی، محاسبات، نصب و بهره برداری آشکارساز دودی نمونه بردار هوا طبق دستورالعمل سازنده انجام می گیرد.
  • حداکثر زمان مکش دود از دورترین منفظ نمونه یردار تا تشخیص حریق توسط آشکار ساز ۱۲۰ ثانیه می باشد.
  • ارائه گزارش محاسبات شبکه نمونه برداری هوا، نشانگر مقادیر اساسی نظیر سایز و تعداد منافظ، زمان رسیدن دود به آشکارساز از هر یک از منافذ و اطلاعات مفید دیگر همراه با طرح سیستم ضروری می باشد.
آشکارساز دودی خطی

آشکارسازهای دودی خطی بر اساس دستورالعمل سازنده، نصب می گردد.
در خصوص جانمایی آشکارساز دودی خطی در سقف های دارای موانع)تیر و بیم( و سقف های شیب دار, هر آشکارساز دودی خطی را معادل یک ردیف آشکارساز دودی نقطه فرض نموده و از قوانین آشکارسازهای دودی پیروی می کنیم.
مسیر نور مابین دو قسمت آشکارساز دودی خطی باید همواره فاقد موانع باشد و همچنین در صورت قطع مسیر خط نور توسط مانع، آشکارساز نباید وارد حالت تشخیص حریق گردد بلکه حالت اشکال باید اعالم گردد.
مساحت تحت پوشش هر آشکارساز دودی خطی نباید بیش از حداکثر مساحت مجاز یک منطقه تشخیص حریق باشد.
در خصوص طول پوشش دتکتور دودی خطی مقادیر ارائه شده توسط سازنده مورد قبول می باشد.

NFPA72

حداکثر فاصله آشکارسازهای دودی خطی در فضاهایی با سقف صاف ۳٫۱۸ متر از یکدیگر، ۵۰ درصد این مقدار از دیوارهای جنبی و ۲۵ درصد آن از دیوارهای پشتی در نظر گرفته شود.

BS5839

حداکثر فاصله آشکارسازهای دودی خطی در فضاهایی با سقف صاف ۱۵ متر از یکدیگر و ۵٫۷ متر از دیوارهای جنبی در نظر گرفته شود.
برای سقف های شیب دار, پوشش آشکارساز دودی خطی تعبیه شده در قله شیب یا نزدیک آن، به ازای هر درجه شیب یک درصد افزایش می یابد و حداکثر افزایش آن ۲۵ درصد می باشد. همچنین پوشش سایر آشکارسازها، مشابه سقف صاف می باشد.
ضروری است در سقف های شیب دار، اولین ردیف آشکارسازهای دودی خطی حدفاصل ۶۰۰ میلی متری قله سقف تعبیه گردد.
ضروری است در فضاهای مخفی نظیر سقف و کف کاذب و سقف های دارای مجموعه ای از تورفتگی های کوچک، آشکارساز دودی خطی حدفاصل ۲۵ تا ۶۰۰ میلی متری سقف قرار گیرد.
در صورت نصب آشکارساز دودی خطی در فاصله بیش از ۶۰۰ میلی متری سقف، فاصله آشکارساز از دیوارهای جنبی ۵٫۱۲ درصد ارتفاع محل جانمایی آشکارساز از کف اتاق و از آشکارسازهای جنبی ۲۵ درصد ارتفاع محل جانمایی آشکارساز از کف اتاق در نظر گرفته می شود.
در صورت وجود پارتیشن یا قفسه حدفاصل ۳۰ سانتی متری سقف اتاق، پارتیشن یا قفسه به صورت دیوار کامل فرض شده و سپس آشکارساز جانمایی می گردد.
در صورت وجود موانعی نظیر تیر و بیم سقفی با عمق بیش از ۱۰ درصد ارتفاع سقف تا کف فضا، مانع به صورت دیوار کامل فرض شده و سپس آشکارساز جانمایی می گردد.
حداکثر ارتفاع نصب مجاز آشکارساز دودی خطی در سقف صاف، ۴۰ متر می باشد.
در صورت وجود ارتفاع بالاتر در بخش کوچکی از سقف (حداکثر ۱۰ درصد مساحت)، حداکثر ارتفاع نصب مجاز آشکارساز دودی خطی در آن بخش، ۴۳متر می باشد.

برای خرید سیستم های اعلام حریق از مهام صنعت کلیک کنید.


مطالب مشابه: