دریچه تامین هوای تازه وسایل گازسوز

طبق مبحث ۱۷ ویرایش ۱۳۸۹ بند ۱۷-۷-۵-۳ انواع فضا در این بخش به دو قسمت تقسیم می شوند:

الف) فضا با درز بندی معمولی: فضایی که جداره های خارجی آن از قبیل درز درها و پنجره ها ساخته شده باشد.

ب) فضا با درزهای هوابند: فضایی که جداره های خارجی آن از قبیل درز درها و پنجره ها محل عبور لوله ها و … با نوارهای درزبندی یا وسیله دیگری حفاظت شده باشد.

 

دریچه های تامین هوا

 

در مبحث ۱۷ روش تامین هوا برای وسایل گاز سوز به دو روش زیر ذکر شده است:

 

بند ۱۷-۷-۵-۷ « تامین هوا از داخل »

اگر ساختمانی با درز بندی معمولی باشد و حجم فضای نصب دستگاه گاز سوزش از یک متر مکعب برای هر ۱۷۷کیلو کالری در ساعت باشد، تعویض هوای طبیعی با نفوذ هوا به داخل آن فضا برای تامین هوای احتراق مورد نیاز دستگاه ها کافی می باشد و نیازی به نصب دریچه تامین هوای تازه وسایل گازسوز نیست.

 

بند ۱۷-۲-۵-۸ « تامین هوا از خارج »

الف) در صورتی که حجم فضای محل نصب دستگاه گازسوز کمتر از یک متر مکعب برای هر ساعت ۱۷۷ کیلو کالری در ساعت باشد، نیاز به نصب دریچه تامین هوای تازه وسایل گازسوز می باشد.

ب)در صورتی که حجم فضای محل نصب دستگاه گازسوز و یا مجموعه آن با فضای مجاور بیش از یک متر مکعب برای هر ۱۷۷ کیلو کالری باشد و ساختمان با درزهای هوابند باشد (ساختمان هایی که درب و پنجره دو جداره دارند) نیاز به نصب دریچه تامین هوای تازه وسایل گازسوز می باشد.

 

نحوه محاسبه ابعاد دریچه تامین هوا

ابعاد دریچه تامین هوای تازه وسایل گازسوز ساختمان طبق مقررات ملی ساختمان چگونه محاسبه می شود:

 

مطابق بند ۱۷-۷-۵-۸ قسمت (ب) از مقررات ملی ساختمان داریم:
سطح آزاد دهانه دریچه باید دست کم یک سانتی مترمربع برای هر ۱۱۶کیلو کالری در ساعت باشد.

 

مطابق بند ۱۷-۷-۵-۹ قسمت (ب) از مقررات ملی ساختمان نیز داریم:
باید یک دهانه هوای اضافی دیگر برای دریافت مستقیم هوای تازه از خارج با سطح آزاد یک سانتی متر مربع برای هر ۱۹۴ کیلو کالری در ساعت پیش بینی شود .

 

طبق بند ۱۷-۷-۵-۱۲ مقررات ملی ساختمان داریم:
اگر روی دهانه بیرونی ورودی هوا، دریچه تامین هوای تازه وسایل گازسوز بیرونی که جنس آن از نوع فلزی می باشد، نصب شود در این صورت سطح آزاد آن باید ۷۵ درصد محاسبه شود که با توجه به مواردی که در بندهای فوق ذکر شد، جهت تعیین دریچه تامین هوای تازه وسایل گازسوز میتوان از فرمول زیر می توان استفاده نمودد:

A=(b(c)/116+b(c)/194)*1.33

A:سطح هوا دهی دریچه تامین هوای تازه برحسب  cm2

b : مقدار مصرف کل وسایل گاز سوز برحسب متر مکعب بر ساعت

C : ارزش حرارتی گاز منطقه برحسب kcal/h (ارزش حرارتی گاز تهران ۹۴٫۵ می باشد)