دریچه تامین هوا و روش ﻫﺎی ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻫﻮای ﻻزم ﺑﺮای اﺣﺘﺮاق و ﺗﻬﻮﻳﻪ

همانطور که در این بخش از مقالات گاز رسانی در مهام مارکت می خوانید درباره دریچه تامین هوا و روش ﻫﺎی ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻫﻮای ﻻزم ﺑﺮای اﺣﺘﺮاق و ﺗﻬﻮﻳﻪ  توضیح خواهیم داد.

ﺣﺪود و دامنه کار

اﻟﻒ) ﻣﻨﻈﻮر از « ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻫﻮای اﺣﺘﺮاق » در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ، ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻫﻮای ﻻزم و ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮای ﻓﻀﺎﻫﺎﻳﻲ ازﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﮔﺎزﺳﻮز در آﻧﻬﺎ ﻧﺼﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد.

ب) ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺬﻛﻮر در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻛﺎر ﮔﺬارده ﺷﺪه ﻳﺎ ﺑﺮای اﺣﺘﺮاق، ﺗﻬﻮﻳﻪ و رﻗﻴﻖ ﺳﺎزی ﮔﺎزﻫﺎی دودﻛﺶ آﻧﻬﺎ از ﻫﻮای داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮدد.

پ) ﺑﺨﺶ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺬﻛﻮر در اﻳﻦ ﺑﻪ در ﻣﻮارد زﻳﺮ به ﻛﺎر ﻧﻤﻲ رود:

  1. دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی  ﮔﺎزﺳﻮزی ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﻫﻮای ﻻزم ﺑﺮای اﺣﺘﺮاق آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ از ﻓﻀﺎی ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺷﻮد و ﻧﻴﺰ ﺗﻤﺎم ﮔﺎزﻫﺎی دودﻛﺶ آﻧﻬﺎ در ﻓﻀﺎی ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آزاد ﮔﺮدد.
  2. دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﮔﺎزﺳﻮزی ﻛﻪ در ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ و دارای ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺳﺮﺑﺴﺘﻪ ای ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺟﺰﻳﻲ از ﻛﻮره ﺑﺎﺷﺪ و از ﻫﻮای ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺮای اﺣﺘﺮاق و رﻗﻴﻖ ﺳﺎزی ﮔﺎزﻫﺎی دودﻛﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﺪ(ﺧﺸﻚ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺸﻌﻞ ﮔﺎزﺳﻮز ﺳﻮﻧﺎی).

ت) ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻫﻮای ﻻزم ﺑﺮای اﺣﺘﺮاق اﻧﻮاع ﻫﺎی ﮔﺎزﺳﻮز، در زﻣﺎن ﻃﺮاﺣﻲ، اﺟﺮا، ﺑﺎزرﺳﻲ و ﺻﺪور ﺗﺄﻳﻴﺪﻳﻪ ﺟﻬﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻟﻮﻟﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻛﺸﻲ ﮔﺎز ساختمانﻫﺎ، ﺑﺎﻳﺪ ﻃﺒﻖ اﻟﺰاﻣﺎت اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ﻣﻘﺮرات اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد.

ث) ﺑﺮای ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻛﻪ در آن دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﮔﺎزﺳﻮز ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻳﮓ آب ﮔﺮم ﻳﺎ ﺑﺨﺎر، ﻛﻮره ﻫﻮای ﮔﺮم، آﺑﮕﺮﻣﻜﻦ، ﺑﺨﺎری و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ، ﻧﺼﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻮای ﻻزم ﺑﺮای اﺣﺘﺮاق ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻻزم و ﻛﺎﻓﻲ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﺣﺘﺮاق ﮔﺎز، ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺷﻮد.

دریچه تامین هوا

 

ﻛﻠﻴﺎت

اﻟﻒ) ﻧﺼﺐ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﮔﺎزﺳﻮز در ﻓﻀﺎی ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺴﺘﻪ و ﺑﺪون ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺑﺮای درﻳﺎﻓﺖ ﻫﻮای اﺣﺘﺮاق ﻣﺠﺎز ﻧﻴﺴﺖ.

ب) دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﮔﺎزﺳﻮز ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﺤﻠﻲ ﻧﺼﺐ ﮔﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻫﻮا در آن  ﻣﺤﻞ ﺑﻪ ﻗﺪری ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎرﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ، اﺣﺘﺮاق  رﺿﺎﻳﺖ ﺑﺨﺶ ﮔﺎز و ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮔﺎزﻫﺎی دودﻛﺶ را اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮﺳﺎزد.دریچه تامین هوا ﺑﺎﻳﺪ ﻃﻮری ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﻮا در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺴﺘﻪ ﻧﮕﺮدﻧد. ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻓﺬ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺎرج به ﺣﺪی اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻔﻮذ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻫﻮا  به آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻫﻮای ﻻزم دریچه تامین هوا ﻛﺎﻓﻲ  ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻫﻮای ﻛﺎﻓﻲ وارد ﺷﻮد.

 

 


پیشنهاد مطالعه: آنچه در مورد دریچه های تامین هوای وسایل گازسوز باید بدانیم


 

 

اﻧﻮاع ﻓﻀﺎ

اﻧﻮاع ﻓﻀﺎ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﻜﺎن و ﻧﺤﻮه ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻫﻮای ﻻزم و ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮای دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﮔﺎزﺳﻮز ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ ﻧﺼﺐ ﻣﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻮد:

اﻟﻒ) ﻓﻀﺎ ﺑﺎ درزﺑﻨﺪی ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ : ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺟﺪاره ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﻲ آن، از ﻗﺒﻴﻞ درز درﻫﺎ و ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ (ﺑﺪون ﻧﻮار درزﺑﻨﺪی) ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .

ب) ﻫﻮاﺑﻨﺪ ﻓﻀﺎ ﺑﺎ درزﻫﺎی : ﺟﺪاره ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﻲ آن، از ﻗﺒﻴﻞ درز درﻫﺎ و ﻫﺎ، ﻣﺤﻞ ﻋﺒﻮر ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﻫﺎ و ﻫﺎ و ﻏﻴﺮه ﺑﺎ ﻧﻮارﻫﺎی درزﺑﻨﺪی ﻳﺎ ﺑﺎﺷﺪ وﺳﺎﻳﻞ دﻳﮕﺮ، ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه باشد.

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻫﻮای احتراق

اﻟﻒ) ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻫﻮای اﺣﺘﺮاق از ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻳﺮ ﻣﺠﺎز ﻧﻴﺴﺖ :

  1. ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻛﻪ در آن ﮔﺎزﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک وﺟﻮد داﺷﺘﻪ باشد .
  2. ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻛﻪ در آن ﺑﺨﺎرﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل وﺟﻮد داﺷﺘﻪ باشد .
  3. ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻛﻪ در آن ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر وذرات ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ اﻧﺘﺸﺎر یابد .
  4. از ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ تبرﻳﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺮای ﻓﻀﺎﻫﺎی مجاور.
  5. از اتاق خواب یا حمام.
 
دریچه تامین هوا از ﻛﻒ ﻛﺎذب

اﻟﻒ) درﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻫﻮای اﺣﺘﺮاق ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻛﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺎزﺳﻮز در آن ﻧﺼﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد از ﻛﻒ ﻛﺎذب ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺷﻮد، در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻓﻀﺎی ﻛﻒ ﻛﺎذب ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻫﻮای آزاد ﺑﻴﺮون به ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ  ﺑﺎﺷﺪ.

  1. ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻮای آزاد ﺑﻴﺮون ﺑﺎﻳﺪ، ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﻣﺎﻧﻊ، ﻣﺴﻴﺮ داﺧﻞ ﻓﻀﺎی زﻳﺮ ﻛﻒ ﻛﺎذب را تا دریچه ورود هوا از ﻛﻒ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻓﻀﺎی ﻧﺼﺐ دﺳﺘﮕﺎه ﻃﻲ ﻛﻨﺪ.
  2. دﻫﺎﻧه ورود ﻫﻮا از به ﺑﻴﺮون داﺧﻞ ﻓﻀﺎی زﻳﺮ ﻛﻒ ﻛﺎذب و دﻫﺎﻧه ورود ﻫﻮا از ﻛﻒ ﻛﺎذب ﺑﻪ داﺧﻞ ﻓﻀﺎی ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻢ و دﺳﺖ ﻛﻢ به اﻧﺪازه ﻣﻮرد ﻧﻴﺎزدﺳﺘﮕﺎه( ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ) ﺑﺎﺷﺪ.
  3. ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺴﻴﺮ ﻋﺒﻮر ﻫﻮا از ﻓﻀﺎی زﻳﺮ ﻛﻒ ﻛﺎذب ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاﺳﺎس اﺻﻮل ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت کانال ﻫﺎی ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻫﻮا ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد.

منبع: مقررات ملی ساختمان ایران ( مبحث هفدهم) سال ۱۳۸۹

شرکت مهام صنعت اندیشه تامین کننده انواع دریچه  تامین هوا

برای خرید دریچه تامین هوا مهام صنعت کلیک کنید…


مطالب مشابه: