دریچه تامین هوا ﺑﺮای اﺣﺘﺮاق و ﺗﻬﻮﻳﻪ

همانطور که در این بخش از مقالات گاز رسانی در مهام مارکت می خوانید درباره دریچه تامین هوا ﺑﺮای اﺣﺘﺮاق و ﺗﻬﻮﻳﻪ  توضیح خواهیم داد.

 

ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻫﻮا از ﻓﻀﺎی زﻳﺮﺷﻴﺮواﻧﻲ

 

اﻟﻒ) در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻫﻮای اﺣﺘﺮاق ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻛﻪ دریچه تامین هوا در آن ﻧﺼﺐ ﻣﻲﺷﻮد، از ﻓﻀﺎی زﻳﺮﺷﻴﺮواﻧﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺷﻮد، در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻓﻀﺎی زﻳﺮ ﺷﻴﺮواﻧﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ به ﻫﻮای آزاد ﺑﻴﺮون ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﺷﺪ.

 1. ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻮای آزاد ﺑﻴﺮون ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﻣﺎﻧﻊ، ﻣﺴﻴﺮ داﺧﻞ ﻓﻀﺎی زﻳﺮ ﺷﻴﺮواﻧﻲ را تا دﻫﺎﻧﺔ ورود ﻫﻮا ﺑﻪ داﺧﻞ ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ دﺳﺘﮕﺎه ﻃﻲ ﻛﻨﺪ.
 2. اﻧﺪازه دﻫﺎﻧﺔ ورودی ﻫﻮا به داﺧﻞ ﻓﻀﺎی زﻳﺮ ﺷﻴﺮواﻧﻲ و دﻫﺎﻧﺔ ﻛﺎﻧﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ دریچه تامین هوا ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻫﻮای اﺣﺘﺮاق دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت درﻳﭽﻪ ﻫﺎی ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻫﻮا ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدد.

دریچه تامین هوا ازداﺧﻞ

 

اﻟﻒ)ﻓﻀﺎی ﺑﺎ درزﺑﻨﺪی ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ

 

 1. در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﺑﺎ درزﺑﻨﺪی ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻛﻪ ﺣﺠﻢ ﻓﻀﺎی ﻧﺼﺐ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﮔﺎزﺳﻮز ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ  ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮای ﻫﺮ۱۷۷ ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮی در ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺑﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ ﻫﻮا به داﺧﻞ آن ﻓﻀﺎ، ﺑﺮای ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻫﻮای اﺣﺘﺮاق ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی آن، ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ.
 2. اﮔﺮﻓﻀﺎی ﻧﺼﺐ دﺳﺘﮕﺎه ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮای ﻫﺮ ۱۷۷ ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮی در ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻮای اﺣﺘﺮاق از ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎور آن ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺷﻮد، در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﺠﻤﻮع ﺣﺠﻢ ﻓﻀﺎی ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ دﺳﺘﮕﺎه و ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎور ﺑﺎﻳﺪ دﺳﺖ ﻛﻢ ﻳﻚ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮای ﻫﺮ۱۷۷ ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮی در ﺳﺎﻋﺖ باشد .
 3. ﺑﺮای ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻮا ﺑﻴﻦ ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ دﺳﺘﮕﺎه ها و ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎور دست ﻛﻢ دو دﻫﺎﻧﺔ ﺑﺎز ﺑﺪون ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻳﻜﻲ به ﻓﺎﺻﻠﺔ ۳۰ سانتی متر از ﻛﻒ و دﻳﮕﺮی به ﻓﺎﺻﻠﺔ ۳۰ سانتی ﻣﺘﺮ از ﺳﻘﻒ، روی در ﻳﺎ ﺟﺪار ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﻓﻀﺎ ﻧﺼﺐ ﺷﻮﻧﺪ.
 4. ﺳﻄﺢ آزاد ﻫﺮﻳﻚ از اﻳﻦدهانه ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ دست ﻛﻢ ﺑﺮاﺑﺮ ﻳﻚ سانتی ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮای ﻫﺮ ۳۸ ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮی در ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﻄﺢ آزاد ﻫﺮﻳﻚ از اﻳﻦ دهانه ﻫﺎ، به ﻫﺮ ﺣﺎل، ﻧﺒﺎﻳﺪ از ۶۴۵ سانتی مترﻣﺮﺑﻊ ﻛﻤﺘﺮ باشد.
 5. ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻧﺼﺐ وﺳﺎﻳﻞ ﮔﺎزﺳﻮز ﭘﺮﻣﺼﺮف ( ﺑﺎﻻﺗﺮ از۱/۵ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ساعت )  در واﺣﺪﻫﺎی  کوچک تر از ۶۰ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

ﺗﺒﺼﺮه: درﺻﻮرت ﻧﺼﺐ ﺑﺨﺎری دودﻛﺶ  دار در اﺗﺎق ﺧﻮاب ﺑﺎﻳﺪ درزﺑﻨﺪی به ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻫﻮای ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز از ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﺠﺎور اﻣﻜﺎن پذیر ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﻤﺎم ﻫﺎی مرﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺧﻮاب ﻫﺎ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﺠﺎور ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻧﺼﺐ وﺳﺎﻳﻞ ﮔﺎزﺳﻮز ﭘﺮﻣﺼﺮف ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺑﮕﺮﻣﻜﻦ ﻓﻮری و ﭘﻜﻴﺞ در واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻳﺎ ﻏﻴﺮﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ آﻧﻬﺎ ﻛﻤﺘﺮ از۶۰ مترﻣﺮﺑﻊ می باشد ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ ﻣﮕﺮ آن که وای ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ اﺣﺘﺮاق ﮔﺎزﻣﺼﺮﻓﻲ آﻧﻬﺎ از ﻃﺮﻳﻖ درﻳﭽﺔ داﻳﻤﻲ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ به ﻫﻮای آزاد راه دارد ﺗﺄﻣﻴﻦ ﮔﺮدد.

در اﻳـﻦ ﺻﻮرت ﺑـﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﻫـﻮای ﺧﺎرج از ﺳﺎﺧﺘﻤـﺎن، ﻣﺴﺎﺣـﺖ درﻳﭽـﻪ از جدول زیر به دﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ:

دریچه تامین هوا

 

نکته مهم:

 

ﻣﺤﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻨﻔـﺬ ﺑﺎﻳـﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳـﻚ ﻣﺘﺮ در ﻫﺮ ﻳـﻚ از ﺗﺮازﻫﺎی اﻓﻘـﻲ و ﻋﻤـﻮدی از اﻧﺘﻬﺎی دودﻛﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

 

ب ) ﻓﻀﺎی ﺑﺎ درزﻫﺎی ﻫﻮاﺑﻨﺪ

 

 1. درﺻﻮرﺗﻲ  ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎ درزﻫﺎی ﻫﻮاﺑﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﻮای ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻛﻪ در آن دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﮔﺎزﺳﻮز ﻧﺼﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﭼﻪ ﺣﺠﻢ اﻳﻦ ﻓﻀﺎ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺎﺷﺪ ( بیش از ﻳﻚ ﺑﻴﺶ از ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺘﺮ ﺑﺮای ﻫﺮ ۱۷۷ ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮی در ﺳﺎﻋﺖ ) و ﭼﻪ ﺣﺠﻢ آن ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺒﺎﺷﺪ، به ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺎﻳﺪ از ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﺄﻣﻴﻦ شود.

 

ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻫﻮا از ﺧﺎرج

 

اﻟﻒ) در ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺮ ﻛﻪ دﺳﺘﮕﺎه تامین ﻫﻮای اﺣﺘﺮاق از ﻓﻀﺎی ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﻫﺎی ﮔﺎزﺳﻮز ﻣﻤﻜﻦ نباشد، تمام ﻳﺎ ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﻫﻮای ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺎﻳﺪ از ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺷﻮد:

 1. در ﺻﻮرﺗﻲ  ﻛﻪ ﺣﺠﻢ ﻓﻀﺎی ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ از یک ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮای ﻫﺮ ۱۷۷ ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮی در ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
 2. در ﺻﻮرﺗﻲ که  ﻣﺠﻤﻮع ﺣﺠﻢ ﻓﻀﺎی ﻧﺼﺐ دستگاهﻫﺎ و یا مجموع ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎوربیش از یک ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮای ﻫﺮ ۱۷۷ ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮی در ﺳﺎﻋﺖ باشد.
 3. در صورتی دﺳﺘﮕﺎه ﻛﻪ ﺣﺠﻢ ﻓﻀﺎی ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ دستگاهﻫﺎ و ﻳﺎ ﻣﺠﻤﻮع آن ﺑﺎ ﻓﻀﺎی مجاور ﺑﻴﺶ از یک ﻣﺘﺮ ﺑﺮای ﻫﺮ ۱۷۷ ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮی ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎ درزﻫﺎی هوابند ﺑﺎﺷﺪ.
ب ) ﻧﺤﻮه درﻳﺎﻓﺖ ﻫﻮا از خارج

 

ﺑﺮای ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻫﻮای اﺣﺘﺮاق دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺎزﺳﻮز، ﻧﺼﺐ دﻫﺎﻧﺔ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از ﻓﻀﺎی ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ دﺳﺘﮕﺎه به ﺧﺎرج از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﻳﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﻧﺎل اﻓﻘﻲ ﻳﺎ ﻗﺎﺋﻢ، ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻟﺰاﻣﺎت زﻳﺮ ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ:

 1. ﻳﻚ دﻫﺎﻧﻪ ﺑﺮای ورود ﻫﻮا، به ﻓﺎصله ۳۰ سانتی متر از ﺳﻘﻒ، ﻧﺼﺐ شود.
 2. ﺳﻄﺢ آزاد دﻫﺎﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ دست ﻛﻢ یک ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮمربع ﺑﺮای ﻫﺮ۱۱۶ ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮی در ﺳﺎﻋﺖ باشد.
 3. ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎﻧﺎل ﺑﺎﻳﺪ دست ﻛﻢ ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻄﺢ آزاد دﻫﺎﻧﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﻫﻮا باشد.

 

 


پیشنهاد مطالعه: آنچه در مورد دریچه های تامین هوای وسایل گازسوز باید بدانیم


 

 

ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻫﻮا از داﺧﻞ و ﺧﺎرج

 

اﻟﻒ ) ﻓﻀﺎی ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ

 

در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎ درزﺑﻨﺪی ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ، در ﺻﻮرﺗﻲ  ﻛﻪ ﺣﺠﻢ ﻓﻀﺎی ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ دستگاه ﻫﺎی ﮔﺎزﺳﻮز ناکافی ( ﻛﻤﺘﺮ از یک متر مکعب برای ﻫﺮ ۱۷۷ ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮی در ساعت ) ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻧﺼﺐ دهانه ﻫﺎی درﻳﺎﻓﺖ ﻫﻮا از ﺧﺎرج، ﻫﻮای ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺣﺘﺮاق را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن از داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﺗﺄﻣﻴﻦ کرد.

 1. درﻳـﺎﻓﺖ ﻫﻮا از ﺧﺎرج ﺑﺎﻳﺪ ﺑـﺎ ﻧﺼﺐ دهانه های  ﺑـﺎز و ﻣﺴﺘﻘﻴـﻢ روی جداره ﻫﺎی ﻓﻀﺎی ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ، ﻧﺼﺐ ﻛﺎﻧﺎل اﻓﻘﻲ ﻳﺎ ﻗﺎﺋﻢ،به ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ ﻛﻪ در ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻫﻮا از ﺧﺎرج آﻣﺪه ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد.
 2. ﻣﻘﺪار ﻫﻮای داﺧﻞ به اﺿﺎﻓﻪ ﺟﻤﻊ ﻛﻞ ﻫﻮای درﻳﺎﻓﺘﻲ ازدهانه های ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ، کانال اﻓﻘﻲ ﻳﺎ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻫﻮای ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺣﺘﺮاق دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ، ﻛﺎﻓﻲ باشد.
ب ) ﻓﻀﺎی ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻛﺎﻓﻲ

 

در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن  ﺑﺎ درزﻫﺎی ﻫﻮاﺑﻨﺪ، درصورتی ﻛﻪ ﺣﺠﻢ ﻓﻀﺎی ﻣﺤﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﮔﺎزﺳﻮز ﻛﺎﻓﻲ(ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮای ﻫﺮ ۱۷۷ ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮی در ساعت‌ ) ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻧﺼﺐ دهانهﻫﺎی درﻳﺎﻓﺖ ﻫﻮا از ﺧﺎرج، ﻫﻮای ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺣﺘﺮاق را ﺑﻪ  ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن از داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﺗﺄﻣﻴﻦ کرد.

 1. درﻳﺎﻓﺖ ﻫﻮا از ﺧﺎرج باﻳﺪ ﺑﺎ ﻧﺼﺐ دهانهﻫﺎی ﺑـﺎز و ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ روی ﺟﺪارﻫﺎی ﻓﻀﺎی ﻧﺼﺐ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ، ﻧﺼﺐ ﻛﺎﻧﺎل اﻓﻘﻲ ﻳﺎ ﻗﺎﺋﻢ، به ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ ﻛﻪ در «ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻫﻮا از ﺧﺎرج» آﻣﺪه، ﺻﻮرت گیرد.
 2. ﻋﻼوه ﺑـﺮ آن ﻻزم اﺳﺖ ﻳﻚ دﻫﺎﻧﻪ ﻫﻮای اﺿﺎﻓﻲ ﺑﺮای درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻫﻮا از ﺧﺎرج، با سطح آزاد ﻳﻚ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ برای  ﻫﺮ ۱۹۴ ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮی در ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻴﺰ پیش ﺑﻴﻨﻲ شود.

منبع: مقررات ملی ساختمان ایران ( مبحث هفدهم) سال ۱۳۸۹

شرکت مهام صنعت اندیشه تامین کننده انواع دریچه  تامین هوا

برای خرید دریچه تامین هوا مهام صنعت کلیک کنید…


مطالب مشابه: