دستگاه هشدار دهنده مونوکسید کربن را چقدر می شناسید؟

آشنایی با دستگاه هشدار دهنده مونوکسید کربن

همانطور که در این بخش از مقالات گاز رسانی در مهام مارکت می خوانید درباره دستگاه هشدار دهنده مونوکسید کربن توضیح خواهیم داد.

 

گاز مونوکســید کربن چیست؟

یــک گاز بیرنگ و بدون بــو که برای انســان و البته حیوانات کشنده است. گازی که حاصل سوختن ســوخت های طبیعی مثل چون و ســوخت های فسیلی مانند نفت، گاز، گازوئیل و… است. هر سال تعداد زیادی از شهروندان براثر اختلال در سیستم های گرمایشی یا پکیج های دیواری بر اثر این گاز جان خود را از دســت می دهند، جان های بسیاری عزیزانشان را ترک می گویند که با کمی دقت و احتیاط می شد. هنوز کنار خانواده هایشان باشند.

 

 

 

سنسور هشدار دهنده نشت گاز مونواکسید کربن

چند سالی اســت که دســتگاه های هشدار دهنده مونوکسید کربن کوچکی به بازارهای جهان عرضه شــده است، دســتگاهی که توانایی تشخیص گاز سمی مونوکسید کربن را دارد و در مواقع خطر به ما هشدار می دهد.
شاید بسیاری آن را نشناسند یا خرید آن را صرف هزینه اضافی تصور کنند اما کارشناسان معتقدند که هزینه کردن برای ایمنی هیچگاه بیهوده نیست.
شرکت مهندسی مهام صنعت اندیشه یک دفترپخش محصولات ایمنی در شهرری می باشد. در بازار همه نوع دســتگاه وجــود دارد. محصولات چینی فراوانند و اروپایی و آمریکایی آن را هم می توان پیدا کرد.
ولی تولید کنندگان ایرانی نمونه های خوبی را از آن ســاخته اند که واقعا خوب کار می کنند و آتشنشانی هم آنها را تایید کرده است.
متاســفانه تعداد بسیار کمی از مردم با  دستگاه هشدار دهنده مونوکسید کربن آشنایی دارند و آن را تهیه می کنند. باید آموزش ببینند و بدانند که این دســتگاه واقعا برای هر خانه ای ضروری است.
می دانید که مونوکسید کربن هیچ نشانه ای ندارد و بسیار خطرناک است ولی با این دستگاه می توانید به راحتی و بدون ترس زندگی کنید.
هشدار دهنده مونوکسید کربن با ابعاد یک مکان ارتباطی ندارد،  مهم نیست که خانه یا کارگاه شما چه ابعادی داشته باشــد، هر دستگاهی که با گاز، بنزین، چوب یا هر ســوخت دیگری کار میکند به یک هشداردهنده نیاز دارد. امیدوارم رسانه ها اهمیت این دستگاه را جدی بگیرند و به خصوص صدا وســیما با ســاخت تبلیغات اســتفاده از این هشــداردهنده را به مردم آموزش دهد. البته آتشنشــانی هم می تواند اســتفاده از آن را در خانه های تازه ســاز الزامی کند تا کمکم همه با آن آشنا شوند.

 

 

سیســتم های گرمایشــی با آغاز فصل ســرما در همه خانه ها روشــن می شوند. فرقی نمی کند که بخاری گازی داشته باشید یا شومینه دیواری به هر حال ممکن است گاز مونوکسید کربن شــما را تهدید کند: نصب دستگاه هایی که با گاز کار می کنند همیشــه نیاز به دقت بسیار دارد اما هراندازه که شما آنها را درست و با رعایت نکات کارشناسی نصب کنید.
ممکن اســت باز هم در روند کارشــان با اختلال مواجه شده و به دلیل ســوخت ناقص، اشــکال در دودکش و یا ایراداتی که شما فکرشــان را هم نمی کنید موجبات انتشار گاز مونوکسید کربــن را در فضای خانه، محــل کار یا کارگاهتان فراهم کنند.
برای تشــخیص این گاز اما هیچ راه معمولی وجود ندارد. فقط دســتگاه های هشدار دهنده مونوکسید کربن هستند که می توانند در کمترین زمان وجود آن را تشــخیص داده و به شما اخطار دهند. کارشــناس پیشــگیری و محافظت از حریق ســازمان آتشنشانی اظهار می کند: گاز باید در یک محیط به حد خاصی افزایــش یابد تا این دســتگاه کار کند و با آژیــر به افراد خبر دهد که خطری پیش آمده اســت. البته باید از نوع اســتاندارد آن استفاده شــود و طبق توضیحات کارشناسی که روی بسته آن وجود دارد یا فروشــنده می تواند ارائــه دهد، در مکانی که وسیله گازسوز وجود دارد نصب شود.محمودی نیا تاکید می کند که این دســتگاه ها با تشــخیص دهنده های دود کاملا متفاوت هستند و فقط به مونوکســید کربن واکنش نشان میدهند.

این دســتگاه باید مورد تاکید سازمان استاندارد باشد و هردســتگاهی که با این عنوان در بازار ارائه می شود را نباید تهیه کرد.
نکته ای که وجود دارد آن اســت که این دستگاه فقط برای بخاری گازی نیســت بلکه هر دســتگاهی که با گاز طبیعی یا ســوخت کار می کند به این هشــداردهنده نیاز دارد. هستند کســانی که هنگام خراب بودن شــومینه یا بخاری از اجاق گاز بــرای گرمکردم خانه اســتفاده می کنند. ایــن کار به راحتی می توانــد در یک فضای بســته هوا را با مونوکســید کربن پر کرده و موجب مســمومیت شود. حتی موتورخانه شوفاژ که در خارج از ســاختمان است هم ممکن اســت دچار اشکال شود و گاز مونوکســید کربن ناشــی از کارکردن آن می تواند برای افراد خطر آفرین باشــد. به همین دلیل وجود دســتگاه کاشف مونوکسید کربن برای همه و در همه جا می تواند مفید باشد.

برای خرید سنسور آشکار ساز گاز مونواکسید کربن کلیک کنید…


مطالب مشابه: