دودکش دستگاه گاز سوز ساختمان ها

در این بخش از مقالات گاز رسانی در مهام مارکت درباره دودکش  دستگاه گاز سوز ساختمان ها توضیح خواهیم داد.

 

الف: مهندس ناظر موظف است در زمان تایید لوله کشی گاز ساختمان از مناسب بودن نحوه خروج محصولات احتراق (دودکشها) برای هر شیر مصرف و همچنین تامین هوای لازم برای وسیله گاز سوز اطمینان حاصل نماید.

ب: طراحی و اجرای دودکش مشترک برای چند دستگاه گاز سوز که در طبقات متوالی قرار دارند (حداکثر ۵ طبقه) به شرطی مجاز است که هوای مورد نیاز احتراق مستقیما از هوای آزاد تامین گردد.

ج: گازهای حاصل از احتراق دستگاه گاز سوز باید مطابق مقررات و با رعایت دستورالعمل سازنده دستگاه مستقیما و بدون برخورد با مانع، به هوای آزاد هدایت شود.

 

تعیین قطر دودکش مستقل برای یک دستگاه گاز سوز

 

 1. استفاده از دودکشها با قطر کوچک مجاز است مشروط به اینکه ارتفاع کل دودکشها حداقل ۳ متر باشد.
 2. استفاده از لوله های قابل انعطاف (خرطومی یا آکاردئونی) به عنوان دودکش ممنوع است.
 3. حداقل فاصله کلاهک دودکشها با کولرهای آبی و دریچه های تامین هوای ساختمان باید ۳ متر در نظر گرفته شود.
 4. کولر آبی باید دست کم ۳ متر از دهانه دودکشها فاصله ی افقی داشته باشد، مگر آنکه این دهانه دست کم یک متر از سطح رویی کولر بالاتر باشد.
 5. حداقل قطر دودکشهای وسایل گاز سوز ۱۰ سنتی متر می باشد.

ظوابط مربوط به نصب دودکشها

ظوابط نصب صحیح دودکش

 

 1. انتهای کلیه دودکشها باید حداقل یک کمتر از سطح بام بالاتر بوده و از دیوارهای جانبی نیز حداقل ۳ متر فاصله داشته باشد.
 2. در صورتی که فاصله کمتر از ۳ متر باشد انتهای دودکشها باید حداقل ۶۰ سانتی متر از بلندترین دیوار مجاور بالاتر قرار گیرد.
 3. قسمت قائم دودکشها باید روی پایه های مناسب قرار گیرد تا وزن آن به پایین منتقل شود.
 4. عبور دودکشها از فضای داخلی و سقف کاذب حمام مجاز نمی باشد.
 5. جهت استفاده از بخاری دیواری باید دهانه دودکش حداقل در ارتفاع ۱۲۰ سانتی متر از کف محل، نصب شود.
 6. دودکش مشتری با شرایط مندرج در جدول مربوطه حداکثر برای ۵ طبقه استفاده شود.
 7. در صورتیکه ساختمان بیش از ۵ طبقه باشد باید از ۲ دودکش مشترک بر اساس جدول استفاده شود.
 8. چنانچه دودکشها درداکت نصب شود، داکت ویژه دودکشها باید از بالا به هوای آزاد ارتباط داشته باشد.
 9. کلیه محل های  اتصال دودکشها باید کاملا دودبند شود.
 10. استفاده از قطعات لوله های سیمانی پیش ساخته سر صاف (لب به لب) ممنوع می باشد و باید از نوع نر و ماده (فنجانی) استفاده شود.

 


مطالب مشابه: