دودکش های مهم و یک اشتباه خطرناک درباره سیستم حفاظتی بخاری و گاز مونوکسیدکربن

همانطور که در این بخش از مقالات گاز رسانی در مهام مارکت می خوانید درباره دودکش های مهم و یک اشتباه خطرناک درباره سیستم حفاظتی بخاری و گاز مونوکسیدکربن توضیح خواهیم داد.

هرســاله با شروع فصل سرما افراد بسیاری به دلیل عدم رعایت نکات ایمنی مربوط به وسایل گازســوز و تجمع گازهای مسموم کننده دچار گازگرفتگی و مرگ می شــوند بنابراین توجه به نکات ایمنی دودکش ها بسیار مهم و حیاتی اســت و نیاز به توجه ویژه دارد. گاز طبیعی برای ســوختن از هوای موجود در محیط استفاده می کند و به همین سبب اگر در منزل سیستم تهویه مناسب هوا وجود نداشــته باشد امکان بروز حوادثی مانند خفگی وجود دارد که با استفاده متعادل از وســایل گرمازا و رعایت اصول ایمنی می توان ســامت خانواده را تامین و با حوادث مقابله نمود. وسایل گازسوز نیز همانند سایر وسایل مشابه جهت روشن شدن و سوختن مناسب نیاز به هوا دارند وتنها راه ارتباطی آنها با فضای خارج از ساختمان از طریق دودکش می باشد.

دودکش ها از جمله مواردی است که بسیار حائز اهمیت می باشند و عدم رعایت نکات ایمنی در مورد آنها خسارات جبران ناپذیری چون مسمومیت و مرگ را بدنبال دارد. گاز گرفتگی از جمله حوادثی است که معموال در اثرفقدان دودکش مناسب برای وسایل گازسوز به خصوص بخاری و آبگرمکن و عدم تهویه کافی درفضای اتاق روی می دهد.

از مهمترین نکاتی که مشترکین گاز درهنگام خرید و بکارگیری وسایل گازسوز باید مورد توجه قرار دهند مرغوبیت این وسایل است، دستگاه های گازسوز و متعلقات آنها باید مطابق استانداردهای ملی آن دستگاه ساخته شده باشد. همچنین در نصب دستگاه های گاز سوز باید بسیار دقت شود. نصب وسایل گاز سوز فقط در محل های پیش بینی شده که هوای کافی برای سوختن گاز وجود دارد و قابلیت نصب دودکش وجود داشته باشد آن هم توسط افراد صالحیت دار مجاز است.

سایر نکات مهم:
هر وســیله گازســوز مانند بخاری، آب گرم کن و غیره باید دارای دودکش مناســب و جداگانه باشد.
انتهای کلیــه دودکش ها باید حداقل یک متر از سطح پشت بام بالاتر بوده و از دیوارهای جانبی نیز حداقل یک متر فاصله داشته باشد.
همواره قبــل از اســتفاده از تجهیزات گازسوز می بایســت از باز بودن مسیر دودکش آن اطمینان حاصل نمود.
عبور دودکش از فضای داخلی و ســقف کاذب حمام مجاز نمی باشد.
تمام دودکش های وسایل گازسوز بایستی حتما مجهز به بخش عمودی و کلاهک H باشد.
اســتفاده از دودکش های آکاردئونی و یا خرطومی ممنوع می باشد. اســتفاده از پلوپز خانگی برای گرمایش
خانه بسیار خطرناک است.
هرگونه تغییر در سیســتم لوله کشی گاز ســاختمان، باید با تایید مهندس ناظرسازمان نظام مهندســی و توسط افراد و یا شرکت های مجری مجاز انجام شود.
قبل از هرگونــه تغییرات بــه اداره گاز مربوطه اعلام و اطلاع رسانی و مراحل قانونی آن انجام و رعایت گردد، پس ازطی مراحل و اتمام تغییرات در سیستم لوله کشی گاز ساختمان و قبل از استفاده مجدد از آن و اخذ تاییدیه لازم از سازمان نظام مهندسی مراتب باید به اطلاع شرکت گاز ناحیه مربوطه رسانیده شود.
شایان ذکر است جهت بروز هرگونه حادثه از قبیــل انفجار، آتش ســوزی، گازگرفتگی، استشــمام بوی گاز در داخل منزل قطع گاز و نشت گاز و افت و ازدیاد فشار گاز فوراٌ با شماره تلفن ۱۹۴ تماس بگیرید.

 

یک اشتباه خطرناک درباره سیستم حفاظتی بخاری و گاز مونوکسیدکربن 

 

با توجه به تجهیز برخی از بخاری ها، مخصوصا بخاری های بدون دودکش به سیستم او دی اس و تبلیغ تولید کننده ها مبنی بر ایمنی کامل این سیستم جهت پیشگیری از مرگ خاموش،لازم است نکاتی را برای تاکید بر اشتباه و خطرناک بودن این تصور با هم مرور کنیم.
باید این تصور غلط را از ذهن خود بیرون کنیم که اگر بخاری ها دارای سیستم او دی اس باشند دیگــر گازگرفتگی اتفاق نمی افتد.همین تصور غلط تا کنون باعث از دســت دادن جان بســیاری از هموطنان شده است. سیســتم او دی اس نسبت به کاهش سطح اکسیژن حساس است و اگر سطح اکســیژن محیط که در حالت معمول حدود بیست و یک درصد است به کمتر از هجده درصد برسد شــعله پیلوت او دی اس از ترموکوپل جدا می شود و شــروع به پریدن می کند که باعث سرد شدن ترموکوپل و بسته شدن راه گاز در شیر شده و به عبارت دیگر، به اینترتیب وسیله گرمایی با عملکرد ایمن خاموش می شــود.

این سیســتم به عنوان یک «سیستم ایمنی مکمل» خوب است و قابل زیر ســوال بردن نبوده و این توضیحات نیز برای زیر ســوال بردن آن نیست،بلکه هدف معرفی نقش و عملکرد واقعی این سیستم ایمنی است. این تصور که این سیستم فرشته نجات در برابر گاز گرفتگی است به شکل خطرناکی نادرست است.

لازم به تاکید است که تاکنون بارها پیش آمده که گاز گرفتگی در جایی اتفاق افتاده که بخاری مجهز به این سیستم وجود داشته و حتی به درستی و در زمان تعریف شده برای آن عمل کرده است،اما قبل از عمل کردن این سیستم و خاموش شدن دستگاه، یک یا چند نفر قربانی گاز مونوکسیدکربن شده اند. آیا سیستم او دی اس اشکال داشته و مقصر است؟ خیر! پس چرا قربانی گرفته است؟واحد سنجش سطح اکسیژن هوا «درصد» است اما واحد سطح سنجش گازمنواکسید کربن که به قاتل نامرئی یا قاتل خاموش لقب گرفته، پی پی ام یعنی «بخشی در میلیون» است. بنابراین هزار پی پی ام برابر با یک درصد است.یعنی اگر سطح اکسیژن خانه فقط یک درصد کاهش یابد و از بیست و یک درصد به بیست درصد برسد،اما اگر به علت های مختلف چون عدم استفاده صحیح و ایمن از وسایل گرمایشی، دودکش های غیر استاندارد، جدا شدن دودکش از وسیله گاز سوز یا از دیوار یا از اتصالات، عدم کارکرد صحیح دودکش و… جای این یک درصد را گاز مونوکسیدکربن یا همان قاتل نامرئی بگیرد.(یعنی ده هزار پی پی ام) ظرف حدود ســه دقیقه قربانی می گیرد.البته این در صورتی است که هنوز سطح اکسیژن محیط در حد بیست درصد است و هنوز قرار نیست سیستم او دی اس عمل کند.
به طور خلاصه سیستم او دی اس حســاس به انتشــار گاز مونوکسیدکربن نیســت و صرفا سیســتم ایمنی مکمل
اســت که بــه تنهایی نمی توانــد ایمنــی مــا را جهــت عدم مســمومیت با گاز مونوکسیدکربن تضمین کند.


مطالب مشابه: