روش های تامین هوای احتراق وسایل گاز سوز

در این بخش از مقالات گاز رسانی در مهام مارکت درباره روش های تامین هوای احتراق وسایل گاز سوز توضیح خواهیم داد.

ﻣﻨﻈﻮر از « ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻫﻮای اﺣﺘﺮاق » در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ، ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻫﻮای ﻻزم و ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮای ﻓﻀﺎﻫﺎﻳﻲ ازﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﮔﺎزﺳﻮز در آﻧﻬﺎ ﻧﺼﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد.

ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺬﻛﻮر در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻛﺎر ﮔﺬارده ﺷﺪه ﻳﺎ ﺑﺮای اﺣﺘﺮاق، ﺗﻬﻮﻳﻪ و رﻗﻴﻖ ﺳﺎزی ﮔﺎزﻫﺎی دودﻛﺶ آﻧﻬﺎ از ﻫﻮای داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮدد.

ﺑﺨﺶ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺬﻛﻮر در اﻳﻦ ﺑﻪ در ﻣﻮارد زﻳﺮ به ﻛﺎر ﻧﻤﻲ رود:

  1. دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی  ﮔﺎزﺳﻮزی ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﻫﻮای ﻻزم ﺑﺮای اﺣﺘﺮاق آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ از ﻓﻀﺎی ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺷﻮد و ﻧﻴﺰ ﺗﻤﺎم ﮔﺎزﻫﺎی دودﻛﺶ آﻧﻬﺎ در ﻓﻀﺎی ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آزاد ﮔﺮدد.
  2. دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﮔﺎزﺳﻮزی ﻛﻪ در ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ و دارای ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺳﺮﺑﺴﺘﻪ ای ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺟﺰﻳﻲ از ﻛﻮره ﺑﺎﺷﺪ و از ﻫﻮای ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺮای اﺣﺘﺮاق و رﻗﻴﻖ ﺳﺎزی ﮔﺎزﻫﺎی دودﻛﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﺪ(ﺧﺸﻚ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺸﻌﻞ ﮔﺎزﺳﻮز ﺳﻮﻧﺎی).

ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻫﻮای ﻻزم ﺑﺮای اﺣﺘﺮاق اﻧﻮاع ﻫﺎی ﮔﺎزﺳﻮز، در زﻣﺎن ﻃﺮاﺣﻲ، اﺟﺮا، ﺑﺎزرﺳﻲ و ﺻﺪور ﺗﺄﻳﻴﺪﻳﻪ ﺟﻬﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻟﻮﻟﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻛﺸﻲ ﮔﺎز ساختمانﻫﺎ، ﺑﺎﻳﺪ ﻃﺒﻖ اﻟﺰاﻣﺎت اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ﻣﻘﺮرات اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد.

ﺑﺮای ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻛﻪ در آن دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﮔﺎزﺳﻮز ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻳﮓ آب ﮔﺮم ﻳﺎ ﺑﺨﺎر، ﻛﻮره ﻫﻮای ﮔﺮم، آﺑﮕﺮﻣﻜﻦ، ﺑﺨﺎری و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ، ﻧﺼﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻮای ﻻزم ﺑﺮای اﺣﺘﺮاق ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻻزم و ﻛﺎﻓﻲ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﺣﺘﺮاق ﮔﺎز، ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺷﻮد.

 

جدول روش های تامین هوای احتراق

 

 

روش های تامین هوای احتراق

 

  توسط مساحت مورد نیاز حداقل اندازه حداقل سطح تعداد موقعیت
توضیح کتاب فرمول mm cm2
تامین هوای احتراق از فضای بیرون دهانه روی جدار خارجی

1 سانتی متر مربع به ازای هر 155 کیلوکالری برساعت انرژی حرارتی ورودی دستگاه

80 64 2 یکی در سقف یا نزدیکی سقف و دیگری  در کف یا نزدیکی کف

1 اینچ مربع به ازای هر 4000 بی تی یو برساعت انرژی حرارتی ورودی دستگاه

80 100 2 یکی در سقف یا نزدیکی سقف و دیگری  در کف یا نزدیکی کف
کانال قایم 1 سانتی متر مربع به ازای هر 155 کیلوکالری برساعت انرژی حرارتی ورودی دستگاه 80 100 2 یکی در سقف یا نزدیکی سقف و دیگری  در کف یا نزدیکی کف
1 اینچ مربع به ازای هر 4000 بی تی یو برساعت انرژی حرارتی ورودی دستگاه 80 100 2 یکی در سقف یا نزدیکی سقف و دیگری  در کف یا نزدیکی کف
کانال افقی 1 سانتی متر مربع به ازای هر 77 کیلوکالری برساعت انرژی حرارتی ورودی دستگاه 80 100 2 یکی در سقف یا نزدیکی سقف و دیگری  در کف یا نزدیکی کف
1 اینچ مربع به ازای هر 2000 بی تی یو برساعت انرژی حرارتی ورودی دستگاه 80 100 2 یکی در سقف یا نزدیکی سقف و دیگری  در کف یا نزدیکی کف
تامین هوای احتراق از فضای مجاور دهانه روی جدار مشترک 1 سانتی متر مربع به ازای هر 38 کیلوکالری برساعت انرژی حرارتی ورودی دستگاه 80 645 2 یکی حداکثر 30 سانتیمتری سقف و دیگری حداکثر 30 سانتیمتری کف

1 اینچ مربع به ازای هر 1000 بی تی یو برساعت انرژی حرارتی ورودی دستگاه

80 645 2 یکی حداکثر 30 سانتیمتری سقف و دیگری حداکثر 30 سانتیمتری کف
تهیه کننده: داریوش هادی زاده  

 

 

شرکت مهندسی مهام صنعت اندیشه تولید کنند انواع دریچه های تامین هوا و تجهیزات ایمنی و آتش نشانی

برای خرید دریچه مهام کلیک کنید.


مطالب مشابه: