سرویس و نگهداری بوستر پمپ آتش نشانی

در این بخش از مقالات ایمنی و آتش نشانی درمهام مارکت درباره سرویس و نگهداری بوستر پمپ آتش نشانی توضیح خواهیم داد.

بر اساس استاندارد های بین المللی بوستر پمپ آتش نشانی باید دارای برنامه های سرویس و نگهداری مرتب از جمله بازدید روزانه، سرویس های هفتگی، ماهانه، سه ماهه، شش ماهه، سالانه، و ….. باشند. جداول زیر که ترجمه جداول سرویس و نگهداری استاندارد بین المللی .A.P.F.N آمریکا است برای آگاهی و استفاده اپراتورهای سرویس و نگهداری تأسیسات ساختمان تهیه و در اختیار آنان قرار داده شده است ولی متأسفانه علیرغم وجود مدارک مذکور سرویس های لازم برای بوستر پمپ های آتش نشانی انجام نمی شود از اینرو یکی از شرکت های سازنده بوستر پمپ آتش نشانی که اولین سازنده بوستر پمپ های دور متغیر آبرسانی در ایران است، دست به نوآوری دیگری زده است و نسبت به طراحی و ساخت بوستر پمپ آتش نشانی خود سرویس اقدام نموده است.
در تابلوی بوستر پمپ آتش نشانی خود سرویس از تجهیزات خاصی استفاده شده است تا این امکان فراهم آید که
هریک از پمپ های بوستر پمپ آتش نشانی در طول هفته بسته به روز و ساعت تنظیم شده برای هر یک از آنها بطور اتوماتیک برای مدت زمان معین قابل تنظیم روشن شود.
روی کلکتور خروجی این نوع بوستر پمپ ها تأسیساتی پیش بینی شده است تا در طول زمان روشن بودن خود سرویس هر یک از الکتروپمپ ها آب خروجی از پمپ را از مسیر بای پاس مجددا به منبع ذخیره آب آتش نشانی
برگرداند.
علاوه بر تجهیزات مذکور، در خروجی لوله اصلی آتش نشانی از کلکتور رفت بوستر پمپ از یک فلوسوئیچ استفاده شده است تا به هنگام وقوع آتش سوزی و جاری شدن آب در شبکه آتش نشانی یا بسته شدن مدار برقی آن و امکاناتی که در مدار کنترل و فرمان تابلوی بوستر پمپ آتش نشانی خود سرویس پیش بینی شده، موجب باز شدن مدار خود سرویس مذکور گشته و بوستر پمپ را با همان فرمان های پرشرسوئیچ های پیش بینی شده کنترل نماید.
بوستر پمپ آتش نشانی خود سرویس، با از بین بردن خطر گریپاژ خودبخود پمپ های بوستر پمپ ( جامپ کردن پمپ های بوستر پمپ ) موجب می گردد تا بوستر پمپ آتش نشانی همیشه آماده کار و مبارزه با حریق باشد و از اینرو با توجه به فقر فرهنگ سرویس و نگهداری تأسیسات در کشور، توصیه می شود از بوستر پمپ های آتش نشانی خود سرویس در تأسیسات ساختمان استفاده شود.


مطالب مشابه: