سیستمهای ایمنی گاز| سیستم کنترل هوشمند ساختمان

سیستم کنترل هوشمند ساختمان بخش کنترل هوشمند سیستم ایمنی گاز شماره قسمت هایی مانند سنسور حساس به لرزه ، ﺷﯿﺮ ﺑﺮﻗﯽ ، شیرهای حساس به زلزله ،‌ ﺳﻨﺴﻮر ﻧﺸﺖ ﮔﺎز و… می باشد.

سنسور حساس به لرزه


سنسور حساس به لرزه ﺑﺮ روی ﺳﺘﻮن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﺼﺐ ﮔﺮدﯾﺪه و در ھﻨﮕﺎم وﻗﻮع زﻟﺰله ﺑﺎ ارﺳﺎل ﻓﺮﻣﺎن به ﺷﯿﺮ ﺑﺮﻗﯽ ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺮﯾﺎن ﮔﺎز ﺗﻮﺳﻂ ﺷﯿﺮ ﺑﺮﻗﯽ ﮐﮫ ﺑﺮروی ﻟﻮله راﺑﻂ ﻧﺼﺐ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﻗﻄﻊ ﻣﯽ ﮔﺮدد.


سنسور حساس به لرزه دارای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﮏ آپ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

سنسور حساس به لرزه


ﺷﯿﺮ ﺑﺮﻗﯽ (ﺳﻮﻟﻮﻧﻮﺋﯿﺪ واﻟﻮ)

ﺷﯿﺮ ﺑﺮﻗﯽ (سولونوئیدی والو) از نوع ‌Normally open بوده و در مسیر ورودی جریان ﮔﺎز به واﺣﺪ ﻧﺼﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﺳﻨﺴﻮر ﻧﺸﺖ ﮔﺎز، ﻣﺴﯿﺮ ﮔﺎز را ﻗﻄﻊ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ که ﺑﻌﺪ از رﻓﻊ ﻧﺸﺘﯽ و ﺗﮭﻮیه ﻣﺤﯿﻂ ﺑﮫ ﺻﻮرت رﯾﺴﺖ دﺳﺘﯽ ( Manually reset ) ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺮﯾﺎن ﮔﺎز ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد. اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ سنسور حساس به لرزه ﻓﺮﻣﺎن از سنسور حساس به لرزه ﮔﺮفته ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺷﯿﺮ ﺑﺮﻗﯽ

شیرهای حساس به زلزله

شیرهای حساس به زلزله از ﻧﻮع Normally open بوده، در روی ﻟﻮﻟﮫ راﺑﻂ ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ رﮔﻼﺗﻮر و ﮐﻨﺘﻮر ﻧﺼﺐ ﻣﯽ ﮔﺮدد و در ﺻﻮرت وﻗﻮع زﻟﺰﻟﮫ شیرهای حساس به زلزله به ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺮﯾﺎن ﮔﺎز را ﻣﺴﺪود ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ که ﺑﻌﺪ از ﺑﺴﺘﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺼﻮرت دﺳﺘﯽ (Manually reset) ﻣﯽ ﺗﻮان شیرهای حساس به زلزله را رﯾﺴﺖ ﻧﻤﻮده و ﺟﺮﯾﺎن ﮔﺎز را ﺑﺎز ﻧﻤﻮد.

شیرهای حساس به زلزله

ﺳﻨﺴﻮر ﻧﺸﺖ ﮔﺎز


ﺳﻨﺴﻮر ﻧﺸﺖ ﮔﺎز ﺣﺴﺎس ﺑﮫ ﮔﺎز ھﺎی ﻣﺘﺎن، ﺑﻮﺗﺎن، ﭘﺮوﭘﺎن و ﻣﻨﻮﮐﺴﯿﺪﮐﺮﺑﻦ (CO)

ﺳﻨﺴﻮر ﻧﺸﺖ ﮔﺎز

ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻋﻼن ﻧﺸﺘﯽ ﮔﺎز ﺷﮭﺮی ﺑﺎ اﻣﮑﺎن ﻗﻄﻊ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺷﯿﺮ اﺻﻠﯽ:

ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﻮﺷﻤﻨﺪ اﻋﻼن ﻧﺸﺘﯽ وﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻗﻄﻊ ﮔﺎز، ﻣﺠﮭﺰ به ﺳﻨﺴﻮر ﻧﺸﺖ ﮔﺎز ، دود وﺣﺮارت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ که ﻣﯿﺰان ﻧﺸﺖ ﮔﺎز را از ۰ تا ۱۰۰ در واحد ppm ﻣﺤﺎسبه و روی ﺻﻔﺤﮫ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ دھﺪ ﺑﻄﻮرﯾکه ﺑﺎ ﻋﺒﻮر از مرز ۱۰۰ppm ﺑﮫ ﺑﺎﻻ ﺑﺎ دو آﻻرم ﻗﻮی اﻋﻼم ﺧﻄﺮ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دﺳﺘﮕﺎھﮭﺎی ﻣﺘﺼﻞ به ﺧﺮوﺟﯽ را از ﻗﺒﯿﻞ ﻓﻦ ، ھﻮد و ﺗﮭﻮیه را ﻓﻌﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻄﻮر اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎن به ﯾﮏ ﺷﯿﺮ ﮔﯿﺮﺑﮑﺴﯽ ﻣﺘﺤﺮک رﺑﻊ ﮔﺮد ﺷﯿﺮ اﺻﻠﯽ ﮔﺎز ورودی را ﻗﻄﻊ ﮐﺮده و از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ و ﯾﺎ ارﺳﺎل sms به اﭘﺮاﺗﻮر و ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻧﺸﺘﯽ ﮔﺎزھﺎی آﺗﺶ زا از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺘﺎن ، ﺑﻮﺗﺎن و ﭘﺮوﭘﺎن و ھﺮﮔﻮنه ﺑﺮوزآﺗﺶ ﺳﻮزی و دود را در ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺣﺴﺎس ﻧﻤﻮده و ﻗﺒﻞ از ھــﺮ ﮔﻮنه ﺣﺎدثه ﺷﯿﺮ ﮔﺎز را ﺑﺒﻨﺪد.

ﻗﺎﺑـﻠـﯿﺘـﮭﺎی ﺳـﯿﺴـﺘـﻢ ﺳﻨﺴﻮر ﻧﺸﺖ ﮔﺎز :

 • ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﺼﺐ آﺳﺎن در ﻣﻨﺎزل ، ادارات و ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت
 • دارای باطری backup در زﻣﺎن ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺮق
 • قابلیت بستن شیرهای گاز از “۱/۲ تا “۲
 • اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻨﺴﻮر دﻗﯿﻖ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﺮﯾﻊ ﻧﺸﺖ ﮔﺎز و ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﻧﺸﺖ ﮔﺎز ﺑﺮ روی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ
 • ﻣﺠﮭﺰ به دو ﺑﻮق ﻗﻮی اﻋﻼم ﺧﻄﺮ در ﻣﻮاﻗﻊ ﻧﺸﺖ ﮔﺎز
 • ﻣﺠﮭﺰ به ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺳﺎﻋﺖ دﯾﺠﯿﺘﺎل و دارای ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی وﻟﺘﺎژ ﺑﺮق ﺷﮭﺮ
 • مجهز به تایمر قابل تنظیم از ۱ تا ۵ دقیقه جهت محافظت لوازم برقی متصل به خروجی
 • دارای ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﯿﺰان ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ دﺳﺘﮕﺎه
 • دارای نشانگرهای LED ﺑﺮای اﻋﻼم وﺿﻌﯿﺖ دﺳﺘﮕﺎه
 • دارای ﭼﮭﺎر ﺧﺮوﺟﯽ ﺟﮭﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ و اﺗﺼﺎل به وﺳﺎﯾﻞ ﺑﺮﻗﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ

اﺟﺰای ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻋﻼن ﻧﺸﺘﯽ وﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻗﻄﻊ ﮔﺎز

ﺳﻨﺴﻮر ھﺎی ﻣﺤﺮک ﺷﺎﻣﻞ :

 • ﺳﻨﺴﻮر ﺣﺴﺎس به ﮔﺎز ﺷﮭﺮی
 • ﺳﻨﺴﻮر ﺣﺴﺎس به ﻣﻮﻧﻮﮐﺴﯿﺪ ودی اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ
 • ﺳﻨﺴﻮر ﺣﺴﺎس به دود وﺣﺮارت

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺮﮐﺰی:

اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ به ﻣﺤﺾ درﯾﺎﻓﺖ ھﺸﺪار از ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻨﺴﻮر ھﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﻗﻄﻊ ﺷﯿﺮ را ﺑﮫ ﻗﺴــــﻤﺖ shut off ارﺳـﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ وﻇﯿﻔﮫ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺮق ﻗﺴﻤﺘﮭﺎی دﯾﮕﺮ را ﺑﺮ ﻋﮭﺪه دارد وبه ﮐﺎرﮐﺮد ﻗﺴﻤﺖ shut off ﻧﻈﺎرت دارد و ﺿﻤﻨﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﻨﺴﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺼﻮرت ھﻤﺰﻣﺎن به ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ ﻧﺼﺐ ﮔﺮدد.

Shut -off part :

اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ به ﺧﺮوﺟﯽ ﺷﯿﺮ اﺻﻠﯽ ﺑﺼﻮرت ﯾﮏ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ وﺻﻞ ﺷﺪه (اﯾﻦ ﺷﯿﺮ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺷﯿﺮھﺎی ﺳﻠﻨﻮﺋﯿﺪ در ﻣﺴﯿﺮ داﺧﻠﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﮔﺎز داﺧﻞ ﻟﻮﻟﮫ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﮫ و از اﯾﻦ رو ھﯿﭻ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﺑﺮ روی ﺷبکه ﻟﻮله ﮐﺸﯽ ﮔﺎز داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ ) و وﻇﯿﻔﮫ ﺑﺴﺘﻦ ﺷﯿﺮ را به ﻋﮭﺪه دارد و ﺿﻤﻨﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﮐﺎرﮐﺮد ﺻﺤـﯿﺢ ﺑﺴــته ﺷــﺪن ﺷﯿﺮ را به Controller ارسال می کند.

ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺳﺎﻣﺎنه ﻣﺬﮐﻮر اﻣﮑﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ واﻋﻼن ﻧﺸﺖ ﮔﺎز، ﺑﺮ روی ﺷﺒکه ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ ﺑﻮده وھﺮ ﺳﻨﺴﻮر ﻧﺸﺖ ﮔﺎز ﻣﺠﮭﺰ به ﯾﮏ ارﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪه (GSM ) ﺳﯿﮕﻨﺎل در ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت ھﻤﺮاه اول ﯾﺎ اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﻣﯿﮕﺮدد .

اﺳﺎس ﮐﺎر اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮنه اﺳﺖ که به ھﻨﮕﺎم ﻧﺸﺖ ﮔﺎز در ھﺮ ﻓﻀﺎ ﯾﮏ آﻻرم ﻣﺤﻠﯽ در ھﻤﺎن ﻣﮑﺎن تعبیه ﺷﺪه که ﺷﺮوع به آژﯾﺮ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ و ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺬﮐﻮر که ﻣﺠﮭﺰ به ﯾﮏ ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﯾﮏ missed call در بستر موبایل ارﺳﺎل ﻣﯿﮕﺮدد. دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺮﮐﺰی (که ﺑﺪون ﮐﺎﺑﻞ ﮐﺸﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ در ھﺮ ﻧﻘﻄﮫ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه missed call ارسالی باشد) missed call ارسالی را دریافت و آنرا به یک آﻻرم ﻣﺮﮐﺰی در ﺗﺎﺑﻠﻮ اﺻﻠﯽ ھﺪاﯾﺖ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ. ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﺗﺎبلو ﻣﺮﮐﺰی در اﺗﺎق ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺮﮐﺰی اﺻﻠﯽ (اﭘﺮاﺗﻮر اﺻﻠﯽ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت) ﺑﺪون ﮐﺎﺑﻞ ﮐﺸﯽ از ھﺮ ﺳﻨﺴﻮر ﻧﺸﺖ ﮔﺎز وﺗﻨﮭﺎ در ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ آﻻرم وﻧﺎﺣﯿﮫ ﻧﺸﺖ ﮔﺎز را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻣﺠﮭﺰ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﺮق ﻣﺮﮐﺰی ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﮫ دارای آﻻرم و ﭼﺮاﻏﮭﺎی ﺳﯿﮕﻨﺎل وﮐﻠﯿﺪ رﯾﺴﺖ ﻧﺎﺣﯿﮫ ای ﺑﻮده ﮐﮫ ﺑﺪون ﮐﺎﺑﻞ ﮐﺸﯽ درھﺮ ﻣﮑﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺼﺐ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت واﭘﺮاﺗﻮرھﺎ ﺑﮭﻨﮕﺎم ﻧﺸﺖ ﮔﺎز در ھﺮ ﻓﻀﺎ ﯾﮏ ﭘﯿﺎم ﮐﻮﺗﺎه ﺑﮫ اﯾﻦ ﺷﻤﺎره ھﺎ ارﺳﺎل ﻣﯿﮕﺮدد ﮐﮫ ﺑﺮاﺣﺘﯽ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﮑﺎن ﺑﺮوز ﻧﺸﺖ ﮔﺎز ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت و اﭘﺮاﺗﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺣﻀﻮر در ﺷﺮﮐﺖ از وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻨﺴﻮر ھﺎ و ﻧﺸﺘﯽ ﮔﺎز ﻣﻄﻠﻊ ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮدﯾﺪ .

برای خرید هریک از محصولات زیر روی نام مربوط به آن کلیک نمایید…

شیر حساس به زلزله

شیر برقی

سنسور نشت گاز شهری و منوکسید کربن

دستگاه هوشمند سازی موتورخانه