سیستم اسپرینکلر و علامت اطلاعات طراحی هیدرولیکی

در این بخش از مقالات ایمنی و آتش نشانی در مهام مارکت درباره سیستم اسپرینکلر و علامت اطلاعات طراحی هیدرولیکی توضیح خواهیم داد.

 

پیمانکار نصب باید سیستم اسپرینکلر طراحی شده هیدرولیکی را با علامت فلزی یا پلاستیک سخت مقاوم در برابر شرایط جوی با نشانه گذاری دائم، توسط سیم، زنجیر، یا دیگر وسایل مورد تأییـد مقـاوم در برابـر خـوردگی، علامت گذاری و مشخص کند. این علائم باید در شیر هشدار، شیر لوله خشک، شیر پیش عملگر و یا شـیر سـیلابی
که منطقه طراحی شده هیدرولیکی متناظر را تأمین می کند، قرار داده شود.

این علامت باید شامل اطلاعات زیر باشد:

 1. محل منطقه یا مناطق طراحی
 2. چگالی های تخلیه در منطقه یا مناطق طراحی
 3. فشار باقی مانده و جریان لازم مورد نیاز در ابتدای رایزر.
 4. طبقه بندی تصرف یا کالا و حداکثر ارتفاع مجاز انبار و پیکربندی
 5. سهم جریان شیلنگ اضافه شده به علاوه آب مورد نیاز اسپرینکلر
 6. نام پیمانکار نصب

 

علامت اطلاعات کلی

 

پیمانکار نصب باید اطلاعات کلی فراهم کند که مبنای طراحی سیستم و اطلاعات مربوط به بازرسی، آزمـون و
تعمیر و نگهداری الزامی ارائه شده در این دستورالعمل و نشریه ۱۳۸ سازمان برنامه و بودجه رعایت شده است.

این علامت گذاری باید با علائم فلزی یا پلاستیک سخت مقاوم در برابر شـرایط جـوی بـا نشـانه گـذاری دائـم،
توسط سیم، زنجیر، یا دیگر وسایل مورد تأیید مقاوم در برابر خوردگی، علامتگذاری و مشخص شود.

این علامت ها باید در هر رایزر کنترل سیستم، حلقه ضد یخ زدگی و شیر کنترل سیستم کمکی قرار داده شود.

این علامت باید شامل اطلاعات زیر باشد:

 1. نام و محل تأسیسات محافظت شده
 2. طبقه بندی تصرف
 3. طبقه بندی کالا
 4. وجود انبار قفسه یا توده بلند
 5. حداکثر ارتفاع طراحی شده برای انبارش
 6. عرض راهروی طراحی شده
 7. محفظه سازی بارهای قرارگرفته روی پالت
 8. وجود قفسه جامد
 9. داده های آزمون جریان
 10. وجود مایعات قابل سوختن / قابل اشتعال
 11. وجود مواد خطرناک
 12. وجود انبار خاص دیگر
 13. محل تخلیه های کمکی و تخلیه نقطه پایین در سیستم های خشک و پیش عملگر
 14. نتایج اصلی آزمون جریان تخلیه
 15. نام پیمان کار نصب یا طراح
 16. نماد وجود و محل سیستم های کمکی دیگر یا ضد یخ
 17. جایی که سیستم های تزریق نصب می شود تا در برابر MIC یا خوردگی، نوع مواد شـیمیایی، غلظـت مـواد شیمیایی، عمل کنند و جایی که اطلاعات می تواند برای دفع مناسب مواد شیمیایی یافت شود.

برای خرید اسپرینکلر از شرکت مهام صنعت کلیک کنید.


مطالب مشابه: