سیستم اسپرینکلر و نصب لوله کشی

در این بخش از مقالات ایمنی و آتش نشانی در مهام مارکت درباره سیستم اسپرینکلر و نصب لوله کشیتوضیح خواهیم داد.

 

شیرها
شیرهای کنترل
کلیات

هر سیستم اسپرینکلر باید با یک شیر دارای نشانگر دارای استاندارد یا گواهینامه در یـک محـل قابـل دسترسـی
مجهز شده باشد و به گونه ای قرار گرفته باشد که تمام منابع خودکار تأمین آب کنترل شوند.

حداقل یک شیر دارای نشانگر دارای استاندارد یا گواهینامه باید در هر منبع تأمین آب نصب شود.

الزامات بند برای اتصال آتشنشانی نباید به کار گرفته شوند و نباید شیر قطع و وصل در اتصـال آتشنشانی وجود داشته باشد.

 

نظارت بر سیستم اسپرینکلر

 

شیرها روی اتصالات به منابع آب، شیرهای کنترل بخشی و شیرهای جداکننده و دیگر شیرها در لوله هـای منبـع
به اسپرینکلرها و دیگر سیستم های اطفای حریق پایه آبی ثابت، باید با یکی از روش های زیر مـورد نظـارت و بررسـی قرار گیرند:

  1. ایستگاه مرکزی، اختصاصی، یا سرویس سیگنالدهی راه دور
  2. سرویس سیگنال دهی محلی که سبب ایچاد یک سیگنال قابل شنیدن در یک نقطه ثابت میشود.
  3. شیرهای قفل شده در وضعیت های درست و صحیح
  4. شیرهای قرار گرفته در وضعیت های محصور شده (فنس شده) تحت کنترل مالک، مهر و موم شده در وضعیت باز که به صورت هفتگی مطابق یک برنامه تأیید، مورد بازرسی قرار گیرد.

شیرهای کنتـرل طبقـه در سـاختمان هـای بلنـد مرتبـه و شـیرهای کنتـرل کننـده جریـان بـه اسـپرینکلرها، در
باشند بند یا بند با مطابق باید بسته سیکل سیستم های

الزامات بند نباید برای شیرهای دروازهای با جعبه سطحی ماشین رو به کار گرفته شوند.

در جایی که شیرهای کنترل در بالا نصب شده اند، باید به گونه ای قرار گرفته باشند که نشانگر تیـر از کـف زیـرین قابل رویت باشد.

یک مجموعه جلوگیری از جریان برگشتی دارای استاندارد یا گواهینامه مجاز است تا به عنوان یـک شـیر کنتـرل
در نظر گرفته شود مشروط به آنکه هر دو شیر کنترل برای استفاده در سیستم حفاظت در برابر آتـش سیسـتم دارای استاندارد یا گواهینامه باشند و شیر کنترل اضافی دیگری مورد نیاز نمی باشد.

 

شیرهای یک طرفه

 

در جایی که بیش از یک منبع تأمین آب وجود داشته باشد، یک شیر یک طرفه باید در هر اتصـال وجـود داشـته
باشد.

یک ابزار جلوگیری از جریان برگشتی استاندارد شده، باید به عنوان یک شیر یک طرفه در نظر گرفته شـود و شـیر یک طرفه اضافی دیگر مورد نیاز نمی باشد.

جایی که مخزن های دیافراگمی با پمپ های آتشنشانی خودکار استفاده شده انـد، هـیچ گونـه شـیر یـک طرفـه در
اتصال مخزن دیافراگمی مورد نیاز نمی باشد.

شیرهای یک طرفه باید در یک موقعیت عمودی یا افقی مطابق با استاندارد یا گواهینامه خود نصب شوند.

در جایی که یک سیستم اسپرینکلر لوله تر مجزا با یک اتصال آتشنشانی مجهز شده است، شیر هشدار بـه عنـوان
شیر یک طرفه در نظر گرفته میشود و به شیر یک طرفه اضافی دیگر نیاز نحواهد بود.

 

شیرهای کنترل به همراه شیرهای یک طرفه

 

در یک اتصال عمل کننده به عنوان یک منبع تأمین، شـیرهای دارای نشـانگر دارای اسـتاندارد یـا گـواهی نامـه یـا
شیرهای نشانگر دارای علمک باید در دوطرف تمام شیرهای یک طرفه مورد نیاز صب شوند.

شیر کنترل آب شهری (شیر کنترل فاقد نشانگر) باید مجاز به عمل کردن به عنوان یک شـیر یـک طرفـه سـمت
منبع باشند.

برای خرید اسپرینکلر از شرکت مهام صنعت کلیک کنید.


مطالب مشابه: