سیستم اعلام حریق

در این بخش از مقالات ایمنی و آتش نشانی در مهام مارکت درباره سیستم اعلام حریق توضیح خواهیم داد.

 

تعریف سیستم اعلام حریق

 

سیستم اعلام حریق ﺑﺮای اﯾﻤﻦ ﺳﺎزی ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺮﯾﻖ، ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫ اﻃﻼع ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺳﺮﯾﻊ و ﺑﮫ ﻣﻮﻗﻊ از وﻗﻮع ﺣﺮﯾﻖ و ﺳﭙﺲ ﺗﻼش ﺟﮭﺖ ﺧﻨﺜﯽ ﮐﺮدن آن اﺳﺖ.

ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ آﺗﺶ ﺳﻮزی اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ، ﻧﺸﺎﻧﮫ ھﺎﯾﯽ از آﺗﺶ (دود، ﺣﺮارت ﯾﺎ ﺷﻌﻠﮫ) ﭘﺪﯾﺪار ﻣﯿﮕﺮدد ﮐﮫ اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﮫ ھﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺣﺴﺎس ﮐﺸﻒ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ. ھﺮ ﭼﮫ اﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺣﺴﺎﺳﯿﺘﺸﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ دود، ﺣﺮارت ﯾﺎ ﺷﻌﻠﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ اﻋﻼم ﺣﺮﯾﻖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺮات ﺟﺎﻧﺒﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮﻣﯽ آﯾﺪ.

 

سیستم اعلام حریق

 

اﻏﻠﺐ آﺗﺶ ﺳﻮزی ھﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ زﯾﺎدی دود ھﻤﺮاه ھﺴﺘﻨﺪ و ﮐﺎﺷﻒ ھﺎی دودی ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ و ﺳﺮﯾﻌﺘﺮﯾﻦ وﺳﯿﻠﮫ ﺑﺮای اﻃﻼع از وﻗﻮع ﺣﺮﯾﻖ در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ آﺗﺶ ﺳﻮزی ھﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﺧﻮد ﺑﮫ دو ﻧﻮع ﮐﺎﺷﻒ دودی از ﻧﻮع ﯾﻮﻧﯿﺰه و ﮐﺎﺷﻒ دودی از ﻧﻮع ﻓﺘﻮ اﻟﮑﺘﺮﯾﮏ ﯾﺎ ﻧﻮری ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد.

 

اﻟﻒ) ﮐﺎﺷﻒ دودی ﯾﻮﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن

 

در اﯾﻦ ﮐﺎﺷﻒ ھﺎ ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﯿﻦ دو اﻟﮑﺘﺮود داﺧﻞ ﻣﺤﻔﻈﮫ در ﮔﺮدش اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﺮ اﺛﺮ ورود ﺑﮫ داﺧﻞ ﻣﺤﻔﻈﮫ ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺑﺎﻋﺚ ارﺳﺎل ﻋﻼﺋﻢ ﺑﮫ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﺷﻮد و وﻗﻮع آﺗﺶ ﺳﻮزی اﻋﻼم ﻣﯽ ﺷﻮد.

اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﺎﺷﻒ ھﺎ ﺑﮫ ذرات ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ و ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ ﮐﮫ از ﺳﻮﺧﺘﻦ ﻣﻮاد ﺑﮫ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ ﺣﺴﺎس و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ دوده ھﺎی ﺑﺎ ذرات درﺷﺖ ﺗﺮ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﮐﻢ ﺗﺮی دارﻧﺪ.

اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﺎﺷﻒ ھﺎ ﺑﮫ ﺳﺮﻋﺖ ذرات ﻣﻌﻠﻖ در ھﻮا را ﺟﺬب ﮐﺮده ﮐﺜﯿﻒ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻋﺪم ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﮫ ﻣﻮﻗﻊ آﻧﮭﺎ، ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻋﻼﺋﻢ ﮐﺎذب ﻣﯽ ﺷﻮد. ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ وﺟﻮد ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎد، رﻃﻮﺑﺖ و ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﮐﺎﺷﻒ ھﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻣﯽ ﮔﺬارد.

 

ب) ﮐﺎﺷﻒ ھﺎی دودی ﻓﺘﻮاﻟﮑﺘﺮﯾﮏ ﯾﺎ ﻧﻮری

 

در اﯾﻦ ﮐﺎﺷﻒ ھﺎ ﯾﮏ ﺳﻠﻮل ﻧﻮری و ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮراﻧﯽ ﺑﮫ ﻧﺤﻮی ﺗﻌﺒﯿﮫ ﺷﺪه ﮐﮫ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدی ﮐﺎر، و ﺑﺎ ارﺳﺎل ﻋﻼﺋﻢ ﺑﮫ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل ﯾﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺮﮐﺰی، وﻗﻮع ﺣﺮﯾﻖ را به سیستم اعلام حریق اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

اﯾﻦ ﮐﺎﺷﻒ ھﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ دودھﺎی ﺑﺎ ذرات درﺷﺖ و ﻏﻠﯿﻆ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ، ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ. ھﻨﮕﺎم اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎﺷﻒ ﺑﺎﯾﺪ دﻗﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺮاح ﺑﮫ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ ﮐﮫ ﺗﺎ ﺳﺮ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻋﻼﺋﻢ ﮐﺎذب ﻧﮕﺮدد.

در ادامه فیلمی درباره معرفی سیستم اعلام حریق مشاهده خواهید کرد….

 

 

شرکت مهندسی مهام صنعت اندیشه تامین کننده انواع تجهیزات آتش نشانی اعلام و اطفاء حریق اعم از سیستم های اعلام حریق آژیر، شستی و انواع دتکتور و….

برای خرید سیستم کشف و اعلام حریق کلیک کنید.


مطالب مشابه: