سیستم رایزر مرطوب (Wet  Riser)  

در این بخش از مقالات ایمنی و آتش نشانی درمهام مارکت درباره سیستم رایزر مرطوب (Wet  Riser)  و جعبه آتش نشانی و شیلنگ قرقره  توضیح خواهیم داد.

 

سیستم رایزر مرطوب  :

 

برای کلیه ساختمان هایی که درآن بطور همزمان حداقل۲۰ نفر حضور دارند، ساختمان های خاص، اداری آموزشی و ساختمان های مسکونی با حداقل چهار طبقه روی همکف و همچنین ساختمان های با زیر بنای بیش از ۴۰۰ مترمربع در هر طبقه اجرای سیستم  مرطوب الزامی می باشد.

حد اقل برای هر ۴۰۰ متر مربع زیر بنا در یک طبقه یک سیستم رایزر مرطوب و یک انشعاب شیلنگ قرقره تعبیه می شود و حداکثر فاصله افشا نک از دورترین نقطه ساختمان نباید از ۶ متر تجاوز نماید. چنانچه یک شیلنگ قرقره نتواند کل مساحت طبقه را پوشش دهد می بایست انشعاب شیلنگ قرقره دیگری  تعبیه گردد.

هر کدام از شیلنگ ها می بایست به طول ۱۵ متر بوده و تحمل فشار کاری حداقل ۱۰ بار  را داشته باشد .

الکترو پمپ بایستی حداقل توانایی تحویل دبی ۲ جعبه آتش نشانی همزمان (برای هر هوز ریل ۱۰GPM ، برای هرشیلنگ برزنتی ۵۰GPM ) را داشته باشد و حد اقل فشار ۳۰psi   یا ۲۰ متر ستون آب در خروجی از سر افشانک(شیلنگ قرقره) و حداقل فشار ۶۰psi  یا ۴۰ متر ستون آب (شیلنگ های برزنتی) را تامین نماید.

حجم منبع ذخیره آب آتش نشانی می بایست امکان استفاده برای مدت ۳۰ دقیقه را داشته باشد. محل استقرار منبع آب بایستی توسط مصالح مقاوم در برابر حریق محافظت گردد..

حداقل قطر رایزر برای ساختمان ها تا چهار طبقه سازه ای ۲ اینچ ، برای ساختمان های پنج و شش و هفت طبقه سازه ای ۲/۱ ۲ اینچ ، برای ساختمان های هشت و نه و ده طبقه سازه ای ۳ اینچ  و برای ساختمان های یازده تا پانزده طبقه ۴ اینچ خواهد بود .

سایز انشعاب جعبه آتش نشانی (شیلنگ قرقره ها)   برای هوزریل  ۱ اینچ وبرای شیلنگ برزنتی ۲/۱ ۱ اینچ خواهد بود و در هر انشعاب یک عدد شیر استاندارد آتش نشانی تعبیه خواهد شد.

جهت کلیه کار بری ها به جز مسکونی برای هوزریل، هوزرک، خط خشک و خط تر از لوله سیاه بدون درز با وزن متوسط مطابق DIN2440   به همراه اتصال جوشی استاندارد استفاده شود.

جهت کاربری های مسکونی در ساختمان های با ارتفاع کمتر از ۲۳ متر، برای هوزریل و هوزرک از لوله گالوانیزه با وزن متوسط مطابق DIN2440  یا لوله سیاه درزدار مطابق DIN2440 استفاده شود و برای خط خشک از لوله سیاه بدون درز با وزن متوسط مطابق DIN2440  به همراه اتصال جوشی استاندارد استفاده گردد.

برای کاربری مسکونی در ساختمان های بلند مرتبه (بیش از ۲۳ مترارتفاع) برای خط تر و خشک از لوله سیاه بدون درز با وزن متوسط مطابق DIN2440 به همراه اتصالات جوشی استاندارد استفاده گردد.

 

در ادامه با مشاهده این فیلم با سیستم رایز مرطوب بیشتر آشنا خواهید شد…

 


مطالب مشابه: