سیستم های اطفاء حریق و کپسول آتش نشانی دستی

در این بخش از مقالات ایمنی و آتش نشانی در مهام مارکت درباره سیستم های اطفاء حریق و کپسول آتش نشانی دستی توضیح خواهیم داد.

سیستم هایی که در مبارزه با آتش سوزی نقش داشته و مانع از گسترش حریق و سپس حفاظت از آن می گردند شامل دو دسته بزرگ می باشند:
کپسول آتش نشانی دستی: روش دستی برای کنترل حریق در لحظات اولیه و حریق های کوچک بسیـار مطلوب است. حریق های متوسط را نیز می توان با روش دستی اطفاء نمود.
سیستم اطفاء حریق خودکـار: روش خودکـار جهت کنترل حریق نه تنهـا در لحظـات اولیـه و حریق های کوچک و متوسط بلکه حریق هـای گسترده و غیر قابـل دسترس را نیـز می توان بـا روش خودکـار اطفـاء نمود.

کپسول آتش نشانی دستی

در روش دستی اطفاء حریق پس از جمع آوری اطلاعاتی در مورد نقشه محل تصرف، محاسبه بار حریق و تشخیص نوع حریق، بهترین ماده اطفاء کننده را برای هر محل انتخاب می نمایند.
حریق های دسته A :خاموش کننده آب
حریق های دستهF,C,B,A : خاموش کننده پودر و گاز
حریق های دسته B, C, E, F : خاموش کننده گاز CO2 هالن و چایگزین آن
حریق های دسته B, C: خاموش کننده کف

اطفاء حریق دستی بر مبنای آب

 • استفـاده از کپسول آتش نشانی دستی آب (سیلندرها): با توجه به نحوه عملکـرد فقـط برای حریق های حریق های محدود کارآیی دارند.
 • استفاده از شبکه ثابت اطفاء حریق بر مبنای آب که شامل:
 • مخزن ذخیره آب
 • ایستگاه پمپاژ آب
 • شبکه لوله کشی
 • جعبه های آتشنشانی- هوزریل

 

اطفاء حریق دستی بر مبنای پودر

از آنجایی که استفاده از کپسول آتش نشانی دستی حاوی پودر براساس نوع خفه کردن سطح حریق می باشـد لذا
تعیـیـن وزن پودر براسـاس سطح حریق مهم بوده و براسـاس موارد ذیـل محاسبه می گردد:

 1. تعیین مساحت سطح کارگاه یا ناحیه احتمالی بروز حریق
 2. تعیین دانستیه حریق بمنظور مشخص کردن بار حریق
 3. مشخص کردن مکان یا محل تصرف از نقطه نظر میزان خطر
 4. تخمین کارشناسی سطح حریق، سرعت رشد
 5. مشخص کردن پودر مصرف و تعیین فـاکتور خامــوش کنندگــی ۱۰kg-2=K(براســاس مرغوبیت میـزان خطر، بار حریق، سرعت رشد)
 6. محاسبه وزن کلی پودر مصرفی مورد نیـاز یعنـی حاصل ضــرب سـطح حریـق (K × S) در فـاکتور خـاموش کنندگی
 7. تعیین تعداد و نوع دستگاه های خاموش کننده
  مهم: «حداکثر فاصله دسترسی فرد به خاموش کننده نباید از ۳۰ متر بیشتر باشد»
 8. تهیه نقشه لی آوت و جانمایی خاموش کننده های دستی

 

اطفاء حریق دستی بر مبنای گاز CO2

خاموش کردن دستی بر مبنای گاز COّ۲ و یا حتّی گاز هالن به روش خفه کردن باشد لذا حجم احتمـالی حریق در این راستا مهم است و تعیین میزان گاز CO2 براسـاس موارد ذیل صورت می گیرد:

 1. تعیین سطح و حجم کارگاه یا ناحیه حریق
 2. تعیین دانستیه مواد سوختنی بمنظور محاسبه بار حریق
 3. مشخص کردن مکان یا محل تصرف از نقطه نظر میزان خطر
 4. تخمین حداکثر حجم احتمالی حریق با در نظر گرفتن بار حریق، سرعت رشد
 5. تعیین فاکتور خاموش کنندگی حریق با توجه به ویژگی های آن بین ۵٫۱-۶۸٫۰ کیلوگرم به ازاء هر
  مترمکعب
 6. محاسبه وزن کلی خاموش کننده مورد نیاز: حاصلضرب  حجم احتمالی حریق در فاکتور خاموش
  کنندگی
 7. تعیین تعداد و نوع دستگاه خاموش کننده گـاز CO2 «حداکثر فاصله دسترسی فـرد بـه خاموش کننده نباید از ۳۰ متر بیشتر باشد»
 
اطفاء حریق دستی بر مبنای کف

روش مبارزه حریق با استفاده از کپسول آتش نشانی دستی حاوی کف، روش خفه کردن سطحی حریق است که در این رابطه نحوه محاسبه و تعیین میزان کف مورد نیاز به شرح ذیل می باشد:

 1. تعیین سطح مورد نظر برای حریق احتمالی
 2. محاسبه حجم محلول کف از رابطه:

سیستم های اطفاء حریق و کپسول آتش نشانی دستی

V) میزان محلول کف مورد نیاز بر حسب لیتر
A) سطح احتمالی حریق بر مبنای متر مربع
X)نسبت توسعه کف
K)ضریب ثابت تأثیر کف که بین ۱ تا ۱٫۵ است.

شرکت مهام صنعت اندیشه تامین کننده انواع خاموش‌ کننده‌‌ آتش نشانی

برای خرید کپسول های آتش نشانی کلیک کنید.


مطالب مشابه: