سیستم کنترل هوشمند موتورخانه و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت آن

در این بخش از مقالات مکانیک در مهام مارکت درباره خصوصیات سیستم کنترل هوشمند موتورخانه توضیح خواهیم داد.

ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت سیستم کنترل هوشمند موتورخانه

۱) دارای ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﮭﯿﻨﮫ ﺗﺠﮭﯿﺰات ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﮫ و ﭘﺎﯾﺎﻧﮫ ھﺎی ﺣﺮارﺗﯽ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﮫ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:

  1. ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﮭﯿﻨﮫ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﻌﻞ ھﺎی ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﮫ ( ﭘﯿﺸﺮو و ﭘﺴﺮو ﺑﺎ ھﺮ ﺗﻌﺪاد)
  2. ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﮭﯿﻨﮫ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﻤﭗ ھﺎی ﺳﯿﺮﮐﻮﻻﺳﯿﻮن آب ﮔﺮم ﭼﺮﺧﺸﯽ ( زﻣﯿﻨﯽ، ﺧﻄﯽ ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻖ ھﺎی ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎﺗﯿﮏ و داﯾﻢ روﺷﻦ ﺑﺎ ھﺮ ﺗﻌﺪاد)
  3. ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﮭﯿﻨﮫ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﻤﭗ ھﺎی ﻣﺨﺘﺺ ﺑﮫ ﺳﯿﺮﮐﻮﻻﺳﯿﻮن آب دﯾﮓ ﺑﮫ دور ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﮔﺮم ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ
  4. ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﻤﭗ ھﺎی ﺳﯿﺮﮐﻮﻻﺳﯿﻮن آب ﮔﺮم ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ : ﮐﻨﺘﺮل ﺑﮭﯿﻨﮫ اﯾﻦ ﻧﻮع ﭘﻤﭙﮭﺎ ﺟﮭﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﮫ آب ﮔﺮم ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺻﺮﻓﮫ ﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺼﺮف ﺑﺮق ﭘﻤﭙﮭﺎ ﺑﻮده، و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎھﺶ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﺑﮫ ﻓﻀﺎی داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﻮﺳﻂ آب ﮔﺮم ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ در ﻟﻮﻟﮫ ھﺎ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﮐﺎھﺶ ﺑﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﯽ ﮔﺮدد.
  5. ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﮭﯿﻨﮫ ﺷﯿﺮھﺎی ﺑﺮﻗﯽ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ – زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ( ﺑﺎ ﺑﺎز و ﺑﺴﺖ ﺗﺪرﯾﺠﯽ ) ﮐﮫ ﺟﮭﺖ ﺟﺪاﺳﺎزی ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن از ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ آب ﮔﺮم ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﯾﮏ روش ﺑﻮﻣﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﮐﺸﻮر اﺟﺮا ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﻻزم ﺑﮫ ذﮐﺮ اﺳﺖ اﯾﻦ روش از ﺷﯿﺮھﺎی ﻣﻮﺗﻮری ﺳﮫ راھﮫ ﮐﮫ دارای ھﺰﯾﻨﮫ ھﺎی ﮔﺰاف، رﺳﻮب ﮔﯿﺮی ﺑﺎﻻ و ﺗﻌﻤﯿﺮات و ﻧﮕﮭﺪاری ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
  6. ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﮭﯿﻨﮫ ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮق ھﻮاﺳﺎزھﺎ و ﯾﺎ ﻓﻦ ﮐﻮﯾﻞ ھﺎ 
  7. ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺮوﺟﯽ ﺗﺎﯾﻤﺮ ﺟﮭﺖ ﮐﻨﺘﺮل زﻣﺎﻧﯽ ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ ﺗﺠﮭﯿﺰات ﺑﺮﻗﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه، ﻧﻈﯿﺮ ﺑﺮق ﻣﺮﮐﺰی راه ﭘﻠﮫ ھﺎ، روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﮫ و … .

سیستم کنترل هوشمند موتورخانه

۲) ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری و ﻧﺮم اﻓﺰاری سیستم کنترل هوشمند موتورخانه ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻮﻣﯽ، اﻗﻠﯿﻤﯽ ﮐﺸﻮر و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻓﺮھﻨﮓ و اﻟﮕﻮی ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺷﮭﺮوﻧﺪان اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.

۳) ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮای ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﮐﺸﻮر 

۴) دارای ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺷﻤﺴﯽ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﺎل ھﺎی ﮐﺒﯿﺴﮫ و ﺗﻌﻄﯿﻼت رﺳﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮروز

۵) دارای ﻣﻨﻮی ﻓﺎرﺳﯽ ﺟﮭﺖ ﺳﮭﻮﻟﺖ ﮐﺎرﺑﺮد، ﺑﮫ ﺧﺼﻮص ﺑﺮای ﺳﺮاﯾﺪاران و ﺳﺮوﯾﺴﮑﺎران ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت

۶) ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺷﺮاﯾﻂ آﺳﺎﯾﺶ ﺣﺮارﺗﯽ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ، دارای ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻄﺒﯿﻖ و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﻄﻠﻮب، ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات دﻣﺎی ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

۷) ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﻧﺮم اﻓﺰاری سیستم کنترل هوشمند موتورخانه ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع ﮐﺎرﺑﺮی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﺑﮫ ﺳﺎدﮔﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ٧ ﭘﺬﯾﺮد.

۸) دارای ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﮭﯿﻨﮫ ھﻢ زﻣﺎن آب ﮔﺮم ﭼﺮﺧﺸﯽ ( آب ﺷﻮﻓﺎژ C.H.W)  و آب ﮔﺮم ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ (D.H.W) .

۹) دارای ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺎﯾﺎﻧﮫ ھﺎی ﺣﺮارﺗﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﺎﻣﻞ : رادﯾﺎﺗﻮر، ﻓﻦ ﮐﻮﯾﻞ، ھﻮاﺳﺎز  و ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎی ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ از ﮐﻒ.

۱۰)  دارای ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ، ﺑﮫ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺗﻤﺎﻣﯽ روزھﺎی ھﻔﺘﮫ

۱۱) دارای ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﻧﻤﻮدن ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺣﺮارﺗﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ھﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﮐﺎری زﯾﺮ:

  1. ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺣﺎﻟﺖ آﻣﺎده ﺑﺎش(Standby) ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﮫ در زﻣﺎن ﻏﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﮐﻨﺘﺮل ﭘﻤﭗ ھﺎی ﺳﯿﺮﮐﻮﻻﺳﯿﻮن ﺑﺎ Duty Cycle  ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ دﻣﺎی آﻣﺎده ﺑﺎش آب ﮔﺮم ﭼﺮﺧﺸﯽ.
  2. ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ Anti Freeze ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﯾﺦ زدﮔﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﻮﻟﮫ ﮐﺸﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ھﺎی ﻏﯿﺮﻣﺴﮑﻮﻧﯽ.

۱۲) دارای ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﯿﺶ راه اﻧﺪازی و ﺗﺴﺮﯾﻊ در ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ھﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺣﺮارﺗﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ھﺎی ﻏﯿﺮﻣﺴﮑﻮﻧﯽ

۱۳) دارای ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﻨﺘﺮل دﻣﺎی ﺣﺪاﮐﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ آب ﮔﺮم ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ در ﻃﯽ ﺷﺒﺎﻧﮫ روز.

۱۴) دارای ﻣﻨﻄﻖ ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﮫ ﺟﮭﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺳﺮد ﺷﺪن آب ﮔﺮم ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن.

۱۵) دارای ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ Temperature Curve Offset ﺟﮭﺖ ﺗﻄﺒﯿﻖ دﻗﯿﻖ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺣﺮارﺗﯽ ﺑﺮ ﻓﯿﺰﯾﮏ ﺣﺮارﺗﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ھﺎی ﺧﺎص

۱۶) ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻔﮑﯿﮑﯽ ﺗﺠﮭﯿﺰات در ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺴﯿﺮ آب ﮔﺮم ﭼﺮﺧﺸﯽ ﺟﮭﺖ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ و ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﮔﺮم ﻣﺠﺰا و ﯾﺎ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

۱۷) دارای ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ وﯾﮋه ﺟﮭﺖ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﻤﭗ ھﺎی آب ﮔﺮم ﭼﺮﺧﺸﯽ

۱۸) دارای ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻋﻤﺎل آﻣﺎده ﺑﺎش ـ ﺿﺪ ﯾﺦ زدﮔﯽ اﺿﻄﺮاری، در ﺷﺮاﯾﻂ وﯾﮋه ( ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ اﺟﺒﺎری ﻣﺪارس و ادارات ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ای از ﮐﺸﻮر، در زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺎل ١٣٨۶ ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﺳﺮﻣﺎ و اﻓﺖ ﻓﺸﺎر ﮔﺎز)

۱۹) دارای ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ھﻮﺷﻤﻨﺪ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ / زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ھﻤﺮاه ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ  Summer/Winter Shift و ورود ﺧﻮدﮐﺎر ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺠﮭﯿﺰات ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﮫ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎآن وﺿﻌﯿﺖ.

۲۰) دارای ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮدﮐﺎر ﺳﺎﻋﺖ رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر در زﻣﺎن ھﺎی ﻣﻘﺮر(Daylight Saving).

۲۱) ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﺿﺮﯾﺐ اﯾﻤﻨﯽ، دارای ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ دﻣﺎی ﺑﺤﺮاﻧﯽ آب ﮔﺮم ﭼﺮﺧﺸﯽ.

 ۲۲) اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﺴﻞ ﺳﻨﺴﻮرھﺎی ﺣﺮارﺗﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﺎ دﻗﺖ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺑﺎﻻ و ﺧﻄﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ ( دقت اندازه گیری حداقل ۰.۱ درجه سانتیگراد و حداکثر ۰.۲ درجه سانتیگراد )

۲۳) ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳﯿﻮن ﻧﺮم اﻓﺰاری ﺳﻨﺴﻮر ھﺎی ﺣﺮارﺗﯽ و اﻋﻤﺎل Drift در ساختمان هایی ﮐﮫ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ ﺿﻠﻊ ﺷﻤﺎﻟﯽ (سایه کامل) امکان پذیر نمی باشد.

۲۴) دارای ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ Manual ﺟﮭﺖ By pass ﻧﻤﻮدن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل ھﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﮫ در ﻣﻮاﻗﻊ اﺿﻄﺮاری.

۲۵) در ﺻﻮرت ﻗﻄﻊ ھﺮ ﯾﮏ از ﺳﻨﺴﻮرھﺎی ﺣﺮارﺗﯽ، دارای ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ وﯾﮋه ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ.

۲۶) دارای ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻋﻼم آﻻرم ﺻﻮﺗﯽ و ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻧﻮع ﻗﻄﻌﯽ ﺟﮭﺖ آﮔﺎه ﺷﺪن ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ از ﻗﻄﻊ ﺳﻨﺴﻮرھﺎی ﺣﺮارتی

شرکت مهام صنعت اندیشه تولید کننده و تامین کننده و نماینده برندهای معتبر تاسیساتی گاز رسانی

برای خرید سیستم کنترل هوشمند موتورخانه ساختمان کلیک کنید.


مطالب مشابه: