شیر قطع جریان گاز حساس به زلزله مکانیکی

همانطور که در این بخش از مقالات گاز رسانی در مهام مارکت می خوانید درباره شیر قطع جریان گاز حساس به زلزله توضیح خواهیم داد.

 

مقدمه از شیر قطع جریان گاز حساس به زلزله 

 

به عنوان یک نام عمومی، دستگاه های اتوماتیک شیر قطع جریان گاز حساس به زلزله شامل دستگاه یا دستگاه هایی می شوند که در زمان وقوع زلزله، جریان گاز را قطع نموده و تا فعال شدن مجدد توسط اپراتور اجازه عبور جریان گاز را نمی دهند. این اصطلاح عمومی، از ادوات بسیار ساده تا دستگاه های نسبتا پیچیده و چند جزئی شتابنگاری را شامل می گردند. تفاوت و تنوع مذکور عمدتا به این دلیل است که تجهیز و ایمن سازی در برابر زلزله می تواند از یک شبکه گاز کوچک خانگی تا شبکه های وسیع لوله کشی گاز شهری و ایستگاه های تقلیل فشار متغیر باشد.

 

ابعاد فنی و مکانیسمی شیر قطع جریان گاز حساس به زلزله

 

دستگاه های مذکور از یک نظرگاه کلی به دو دسته تقسیم می شوند:

  1. شیر قطع جریان گاز حساس به زلزله مکانیکی
  2. شیر قطع جریان گاز حساس به زلزله الکترومکانیکی

شیر قطع جریان گاز حساس به زلزله مکانیکی: شیرهایی هستند که سنسور (حسگر) مکانیکی متشکل از یک جرم بوده و قطعات مکانیکی واسط و یک قطع کننده نهایتا آن را در برابر شتاب های تعریف شده ناشی از امواج زلزله حساس نموده و جریان گاز را در لحظات اولیه وقوع زلزله قطع می نمایند. طراحان این شیرها با محاسبه جرم به کار گرفته شده در سنسور و همچنین حساسیت مکانیکی قطعات واسط، کنترل مناسبی بر نحوه عملکرد آن ها دارند. این طراحی در صورت گذراندن آیین نامه های استاندارد مربوطه، منجر به این ویژگی می گردند که شیر قطع جریان گاز حساس به زلزله به لرزش های محیطی همانند لرزش های ناشی از تردد خودروها و لرزش های دیگر ناخواسته ساختمان ها و سازه ها عکس العمل نشان نداده و فقط در زمان زلزله در آستانه شتاب تعریف شده استاندارد، جریان گاز را قطع نمایند.

 

شیر قطع جریان گاز حساس به زلزله مکانیکی

 

این شیرها بر حسب آیین نامه های استاندارد خاص( در حال حاضر بند ۴-۶ استاندراد ISIR 10942 ) روی میز شبیه ساز در دو دسته امواجی که ننباید فعال شوند و دسته ای که باید فعال شوند مورد آزمایش قرار می گیرند. به منظوره اطمینان از صحت عملکرد در زلزله های واقعی، این شیرها در سه زاویه مختلف و در تمامی امواج مذکور مورد آزمایش قرار می گیرند. 

 

برای خرید شیر حساس به زلزله مکانیکی از شرکت مهام صنعت اندیشه کلیک کنید.

 


مطالب مشابه: