ضوابط مربوط به محافظت پنجره و درب های ضد حریق- قسمت دوم

در این بخش از مقالات مهام مارکت به بررسی بخش دوم  ضوابط مربوط به محافظت پنجره و درب های ضد حریق می پردازیم.

برای مطالعه بخش اول این مقاله کلیک نمایید.

 

درب های ضد حریق

 

ضوابط مربوط به محافظت بازشوها: پنجره و مسدود کن های حریق

 

۱۱- ابعاد پنجره ها و درب ها ی ضد حریق با توجه به نوع ساختار و قاب در یا پنجره، ساعت محافظت آن، موقعیت بازشو و پاره ای مشخصات دیگر مربوط به زبانه ها، چفت ها و گونگی بسته شدن در یا پنجره (خودکار یا خود بسته شو)، مشخص و تعیین می گردد. از این رو نیاز به استفاده از در یا پنجره حریق با ابعادی بزرگتر از مقادیر مجاز تعیین شده، باید از قبل موافقت کارشناس حفاظت از حریق نسبت به استفاده از ابعاد وسیعتر گرفته شود و در یا پنجره مزبور مورد تایید ثرار گیرد.

 

 ۱۲- درهای حریق باید یک لنگه بوده و حداکثر ۱۰۵ سانتی متر عرض و ۲۱۰ سانتیمتر ارتفاع مفید داشته باشد.

۱۳- پنجره های حریق با اندازه های کلی حداکثر ۱۹۵×۱۹۵ سانتی متر، باید به نحوی طرح شوند که هیچ یک از بخشهای شیشه خور، اعم از ثابت یا باز شو، که بی پروفیل های فلزی افقی یا عمودی واقع می شوند، عرض و ارتفاعی بیشتر از ۱۰۵ سانتیمتر نداشته باشند.

 

۱۴- پنجره های حریق می توانند بدون بازشو (ثابت)، یا با بازشو به هریک  از انواع لولایی یا کشویی، طرح و ساخته شوند. در مواردی که پنجره هابا بازشو در نظر گرفته شوند، تمام بازشوها باید به نظامی که با فرمان تشخیص دهنده دود به طور خودکار، بسته می شوند مجهز باشند.

 

۱۵- تمام درب های ضد حریق با نرخ بیش از ۳/۴ ساعت محافظت باید دارای قاب فولادی باشند. درب های با نرخ حداکثر ۳/۴ ساعت (۴۵ دقیقه) محافظت، فقط می توانند قابهایی از فولاد یا آلومینیوم و درهای با نرخ ۱/۳ ساعت (۲۰ دقیقه) محافظت، می توانند قابهایی از فولاد، آلومینیوم یا چوب داشته باشند.

۱۶- قاب درهای ضد حریق باید به روشی مطمئن (ترجیحا توسط بستهای فولادی به تعداد و در فواصل مناسب) به دیوار ثابت و محکم شوند. چنانچه دیوار از مصالح تو خالی (مانند بلوک بتنی) ساخته شده باشد، حفره های مجاور به دهانه قاب باید با ملات ماسه سیمان یا بتن پر شوند، یا با اتخاذ تدابیر ذیگر، امکان محکم کردن قاب به دیوار فراهم آید.

 

۱۷- بخش افقی قاب درب های ضد حریق نباید به مثابه نعل درگاه تلقی شده و بار تحمل کند، مگر آنکه به طور خاص به ایم منظور طراحی، ساخته و آزمایش شده و دارای علامت استاندارد باشد.

 

۱۸- قاب پنجره های حریق باید از فولاد یا آلومینیوم ساخته شده و به روشی مطمئن به دیوار محکم گردد. پنجره های واقع در دیوارهای خارجی بنا باید فقط از فولاد ساخته شوند، در برابر زن زدگی مقاوم بوده و قادر به تحمل نیروهای باد باشند.

 

۱۹- در مواردی که کفها با مصالح غیر قابل احتراق ساخته شوند، زیر درهای حریق نیازی به آستانه نخواهد داشته. اما چنانچه کفها ساختاری قابل احتراق داشته باشند، زیر درب های ضد حریق (به استثنای درهای با نرخ حداکثر ۱/۲ ساعت محافظت)، باید دارای آستانه ای با مشخصات مندرج  در این بند باشند.

درمواردی که حریق نیازمند آستانه باشد، آستانه باید از مصالح غیر قابل احتراق ساخته شود و عرض آن برابر پروفیل های جانبی چارچوب در باشد و اگر جنس آن همانند بتن است، از هر دو طرف تا دیوار امتداد داده شود. چنانچه بر روی ساختار کف، در یک یا هر دو سوی درب، کفپوشهای قابل احتراق نصب شود تراز سطح آستانه باید اندکی بالاتر از تراز تمام شده سطح کفپوشها واقع شود. این کفپوشها نباید بر روی آستانه درهایی که با نرخ ۳ ساعت محافظت ادامه داده شوند و امتداد آنها بر روی آستانه درهای با نرخ ۱۱/۲ ساعت محافظت یا کمتر، مشروط به آن خواهد بود که جنس کفپوشها،مطابق ضوابط مندرج در بند ۹ و دست کم از مصالح نازک کاری گروه ب انتخاب گردد.

 

۲۰- شیشه های قابل نصب پنجره و دربهای ضد حریق، باید فقط از نوع مسلح به تورهای سیمی و با ضخامت حداقل ۶/۳۵ میلیمتر (دارای علامت استاندارد) باشندو به طور کامل در احاطه بتونه بوده و در قابی از فلز جاسازی شوند. تمام درزهای نمایان بین این قابهای فلزی و لبه های شیشه ها، که بیشترین فاصله آن ۳ میلیمتر خواهد بود، باید با بتونه پر و بند کشی شود.

 

پنجره و درب های ضد حریق

 

 

 محافظت بازشوها توسط مسدود کن های حریق

 

۱- براساس ضوابط این دستورالعمل، مسدود کن حریق، به نوعی از درب های ضد حریق گفته می شود که بدون بخش شیشه خور، به صورت یکپارچه طرح شده و با توجه به کارایی حسب مورد به یکی از سه شکل زیر ساخته شود:

 الف) در لولایی

ب) در کشویی، با ریل افقی یا عمودی

ج) در کرکره ای فولادی

 

۲- مسدود کن های حریق برای محافظت بازشوهایی که در این دستورالعمل تصریح شده، یا بازشوهایی که کارشناس حفاظت از حریق تعیین می کند، مورد استفاده قرار می گیرند.

 

۳- مسدود کن های حریق باید به نظام بستنده خدوکار مجهز باشند و در صورت بروز حریق، بازشوی مربوط به خود را به نحوی مطمئن مسدود کنند.

 

۴- باز شوهای واقع در دیوارهای خارجی بنا ها را می توان به جای چنجره ضد حریق با مسدود کن حریق محافظت نمود، مشروط به آنکه:

الف) استفاده از مسدود کن حریق در آن بازشو با مقررات مربوط به دیوارهای خارجی بنا و مقررات حروجی ایمنی جان انسانها مغایرتی نداشته باشد.

ب) یاعت محافظت مسدود کن، چنانچه حریق برخوردی شدید از بیرون متحمل باشد، ۱۱/۲ ساعت و در غیر این صورت ۳/۴ ساعت در نظر گرفته شود.

ج)مسدود کن حریق به گونه ای نصب شود که در مقابل اثرات مخرب باد و باران و برف سالم مانده و کارایی درست و بموقع آن بخطر نیفتد.

 

۵- می توان بازشوهای واقع در دیوارهای داخلی بنا را که نصب درهای حریق خودکار بسته شو در آنها توصیه شده با مسدود کن حریق محافظت نمود، مشروط به آنکه آن بازشو یک خروج نبوده و در مسیر راههای خروج واقع نشده باشد. اما در هر حال، برای نصب مسدود کن ها در داخل ساختمان، لازم است قبلا با کارشناسان حفاظت از حریق مشورت شود.

 

۶- معابر قائم حریق را نیز می توان با مسدود کن حریق محافظت نمود، مشروط به انکه:

الف) به تایید کارشناس حفاظت از حریق، روش مناسبتری برای محافظت معبر قائم وجود نداشته باشد.

ب) فضای طبقه زیر مسدود کن، به سیستم تهویه مناسبی مجهز باشد که بتواند دودها و گازهای سمی جمع شده را به نحو مطلوب تخلیه کند.

ج)مسدود شدن معبر قائم، با ملزومات خروج وایمنی جان انسان ها مغایرتی نداشته باشد.

بدیهی است در این موارد مسدود کن باید از نوعی انتخاب شود که به تایید موسسه استاندار، توان تحمل حریق مورد پیش بینی را در شرایط افقی و از زیر را داشته باشد.

 

 

مراقبت و نگهداری پنجره ها، مسدود کن ها و درب های ضد حریق

 

سالم ماندن و درست عمل کردن پنجره ها، مسدود کنها و درب های ضد حریق و بسته شدن به موقع آنها در زمان وقوع آتش سوزی، به طور مستقیم به طرز نگهداری و حفاظت اصولی آنها بستگی دارد. بنابراین، همه بخش ها و ملحقات باید به منظور حصول اطمینان از عملکرد صحیح، هرچند گاه یک بار بازرسی و کنترل شوند و در صورت نیاز به تعمیر و اصلاح، قطعات معیوب یا از کار افتاده با انواع سالم و استاندارد تعویض گردند. مدیر متصرف هر بنا، مسئول انجام این گونه امور خواهد بود.  

 

برای مشاهده و خرید انواع دربهای ضد حریق کلیک نمایید…


مطالب مشابه: