ضوابط و دستور العمل های سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی در مورد ایمنی ساختمان ها-قسمت اول

سازمان آتش نشانی چه ضوابط و دستورالعمل هایی برای ایمنی ساختمان ها دارد؟

 

الف) ضوابط و دستور العمل های سازمان آتش نشانی و مقررات ایمنی در مرحله طراحی

۱- ضوابط و دستور العمل های سازمان آتش نشانی مربوط به فاصله ساختمان ها از یکدیگر با توجه به نوع کاربری

۱-۱- جایگاه های سوخت از قبیل عرضه بنزین و گاز محل استقرا ر مخازن حداقل هفت متر فاصله از پـلاک هـای
مجاور و معبر عمومی رعایت گردد و ابعاد پلاک جایگاه با توجه به این مورد در نظر گرفته شود.

۱-۲- عدم احداث ساختمان ها با کاربری: سینما، سالن اجتماعات، مدارس،مساجد و اماکن پرجمعیت از این قبیـل در مجاورت جایگاه های سوخت.

۱-۳- پلاک های مجاور در جایگاه های سوخت تا ارتفاع دو طبقه روی پیلوت بلامانع و به ازای هـر طبقـه افـزایش
ارتفاع نسبت به دو طبقه روی پیلوت بلامانع و به ازای هر طبقه افزایش ارتفاع نسبت بـه دوطبقـه روی پیلـوت عقـب نشینی سه متر در ضلع مجاورت جایگاه سوخت رعایت و یا دیوار مجاور جایگاه، بدون هیچگونه روزنه و داکت با جبهه باز بطرف جایگاه سوخت و تأمین ایستائی بر حسب تحمل فشار7کیلوگرم بر سانتیمتر مربع (7 اتمـسفر فـشار ناشـی از انفجار گاز مواد نفتی) در نظر گرفته شود.

 

۲- ضوابط و دستور العمل های سازمان آتش نشانی مربوط به ارتفاع ساختمان (تعداد طبقـات روی پیلـوت) و عـرض ترافیکـی گـذرهای اطراف پلاک

 

ردیف عرض ترافیکی گذر حداکثر ارتفاع
۲-۱ کمتر از ۶ متر دو طبقه روی پیلوت
۲-۲ ۶ متر سه طبقه روی پیلوت
۲-۳ ۸ متری چهار طبقه روی پیلوت
۲-۴ ۱۰ متر پنج طبقه روی پیلوت
۲-۵ ۱۲ متر لغایت ۲۲ (بن بست) شش طبقه روی پیلوت
۲-۶ ۱۲ متر و بیشتر (بن باز) محدودیت ندارد
۲-۷ ۲۲ متر و بیشتر (بن بست) محدودیت ندارد

 

 

۳ -ضوابط و دستور العمل های سازمان آتش نشانی مربوط به مسیر و دستگاه پله اضطراری

۳-۱- حداکثر ارتفاع ساختمان 30 متر یا 9 طبقه روی پیلوت دستگاه پله اصلی بعنوان دستگاه پله اضطراری مد نظر قرار گیرد، به نحوی که دستگاه پله از ایستگاه مشترک ورودی واحدها و آسانسور در طبقات کاملاً جداسازی گردد.
مساحت ایستگاه مشترک (سه متر مربع + یک متر مربع × تعداد واحدها در طبقه) با مصالح سـاختمانی و درب ایزولـه دود خود بسته شو جداسازی گردد.

۳-۲- از ارتفاع بیش از 30 متر یا بیشتر از 9 طبقه روی پیلوت ضروری است دو دستگاه پله بنحـوی در نظـر گرفتـه شود که در طبقات به یکدیگر راه داشته باشند یکی از دستگاه پله ها با فاصله از دستگاه پلـه دیگـر و در ضـلع مجـور فضای آزاد بوده و ره در ایزوله دود خود بسته شو مجهز گردد.

۳-۳- ساختمان های با 3 طبقه روی پیلوت و هر طبقه شامل 8 واحد، ساختمان های با 4 طبقـه روی پیلـوت و هـر طبقه شامل 6 واحد و ساختمان های با 5 طبقه روی پیلوت و هر طبقه شامل 3 واحد و سـاختمان هـای 6 طبقـه روی پیلوت و بیشتر حتی با یک واحد در هر طبقه مشمول بند ۱-۳ می شوند.

۳-۴- برای ساختمان های خاص طبق نظر کارشناس سازمان آتش نشانی.

۳-۵- حداقل تعداد خروجی های مورد نیاز برای فضای های بزرگ (سالن اجتماعات، سـینماها و غیـره) و همچنـین حداقل عرض خروجی ها مطابق جدول زیر محاسبه گردد:

 

 

 

در ضمن دستگاه پله اضطراری علاوه بر دستگاه پله اصلی برای سالن اجتماعات با ظرفیـت بـیش از یـک صـد نفـر، سینما ها، بیمارستان ها، هتلها، … ضروری می باشد.

 

۳-۶- در یک ساختمان با کاربری مختلف ( مسکونی، تجاری، دفتر کار…) ضروری است از نظر ایمنی، دسـتگاه پلـه مسکونی مستقل از دستگاه پله کاربری های دیگر در نظر گرفته شود.

۳-۷- راه دسترسی به انبار تجاری واقع در زیرزمین، از انتهای انباری غیر مجاز می باشـد و مقتـضی اسـت از داخـل واحد تجاری با فاصله حداکثر 2/1 متر از معبر عمومی و ترجیحاً بطور مستقل از برگذر در نظر گرفته شود.

 

 

۴- ضوابط و دستور العمل های سازمان آتش نشانی مربوط به آسانسور

۴-۱- آسانسور خارج از مرکز دستگاه پله طراحی گردد.

۴-۲- چاه آسانسور تا روی فوندانسیون ساختمان امتداد یابد و یا در صـورت قـرار داشـتن فـضای آزاد زیـر چاهـک
آسانسور یک ستون زیر ضربه گیرهای چاهک با تأمین ایستائی پنج هزار نیوتن بر متر مربع در نظر گرفته شود.

۴-۳-ابعاد مفید چاه آسانسور حداقل 150 × 150 سانتیمتر باشد.

۴-۴-در چاه آسانسور داخل موتور خانه تأسیسات قرار نگیرد.

۴-۵-در نظر گرفتن اطاق مستقل برای موتورخانه آسانسور، دریچه به ابعاد حداقل 80 × 60 سانتیمتر زیر کف موتورخانه روی دیوار جانبی با بازشو به بیرون.

۴-۶ -هر گونه بازشو (روزنه، دریچه) به چاه آسانسور بجز در ورودی به چاه و دریچه مورد بند 5-4 غیر مجاز است.

۴-۷- رعایت کلیه اصول استاندارد مربوط به آسانسور.

 

 

۵- ضوابط مربوط به رمپ پارکینگ

۵-۱- شروع رمپ با 2/5 متر فاصله از معبر عمومی (پیاده رو)
۵-۲- شیب حداکثر ۱۵٪

۵-۳- رعایت ارتفاع حداقل 195 سانتیمتر از روی رمپ تا زیر سقف بالای رمپ.

۵-۴- حداقل قطر در چرخش 180 درجه 12 متر رعایت گردد.

۵-۵ -حداقل وتر مثلث در زاویه چرخش 90 درجه رمپ 7 متر رعایت گردد.

۵-۶ -در نظر گرفتن دو رمپ با عرض حداقل 5/3 متر یا یک رمپ با عرض حداقل 5 متر برای پارکینگ با ظرفیـت بیش از 24 خودرو بصورت رفت و برگشت ضروری است.

۵-۷ -در نظر گرفتن رمپ به عرض حداقل 5/3 متر برای پارکینگ با ظرفیت کمتر از 24 خودرو ضروری است.

۵-۸ -در نظر گرفتن راه دسترسی دستگاه پله و رمپ برای پارکینگ ها در طبقات فوقانی و زیرزمین به کـد همکـف تراز خروجی ضروری است.

۵-۹ -تأمین راه دسترسی خودرو صرفاً توسط جک آسانسور و در نظر نگرفتن رمپ غیر مجاز (بجز پارکینگهـائی کـه تمام طبقات کاربری پارکینگ دارد و در این مورد رمپ بصورت ترجیحاً مطرح است).

۵-۱۰ -دور بندی ایستگاه مشترک دستگاه پلکان وآسانسور در پارکینگ ساختمان ها و نصب در دودبند خـود بـسته شو.

 

۶- ضوابط مربوط به موتور خانه تأسیسات

۶-۱ -طراحی موتورخانه تأسیسات خارج از زیربنا و در صورت عدم امکان، مجاور یک جبهه به فضای آزاد بـا پنجـره به فضای آزاد در نظر گرفته شود.

۶-۲- موتورخانه تأسیسات در جوار چاه آسانسور، دستگاه پله و سالن اجتماعات قرار نگیرد . و در صورت عدم امکـان، دیوار مشترک بین آنها مقاوم حریق باشد.

۶-۳ -داکت مستقل برای لوله های تأسیسات، کابلهای برق و دود کشها در نظر گرفته شود.

 

 

۷- ضوابط و دستور العمل های سازمان آتش نشانی مربوط به سیستم اعلام کننده حریق

۷-۱- برای ساختمان ها که نیاز به راه دسترسی یا پله اضطراری داشته باشـند وسـاختمان هـای صـنعتی، انبـار هـا، اداری، عمومی سینماها، سالنهای اجتماعات مراقبتی، درمانی، اقامتی عمومی، مجتمع های تجاری و اماکن پرمخـاطره ضروری است.

۷-۲- طراحی بر اساس استاندارد جهانی از قبیل BS۵٨٣٩ یا EN۵۴ اقدام شود.

۷-۴-تأیید طرح قبل از اجراء توسط سازمان آتش نشانی ضروری است.

 

 

۸- ضوابط مربوط به نمای سنگ و شیشه

ضوابط مربوط به نمای سنگ و شیشه باید طبق بند ب- 2 اقدام شود.

 

۹- ضوابط مربوط به استعلام از سازمان آتش نشانی و نظریات کارشناسی

۹-۱- با توجه به موقعیت، کاربری، شرایط ساختمان ها ضروری است هر یـک از سـاختمان هـا مـستقل جهـت اخـذ نظریات کارشناسی و تشکیل پرونده و حفظ سوابق برای مواقع اضطراری و بررسی علل حریق و حادثه از سازمان آتش نشانی استعلام گردد.

۹-۲-همواره نظریات کارشناسی سازمان آتش نشانی در اولویت قرار دارد.

 


محصول پیشنهادی: