علل شایع گازگرفتگی مسمومیت و مرگ خاموش با گاز مونوکسیدکربن CO

همانطور که در این بخش از مقالات گاز رسانی در مهام مارکت می خوانید درباره علل شایع گازگرفتگی مسمومیت و مرگ خاموش با گاز مونوکسیدکربن CO توضیح خواهیم داد.
 
۱- چک نکردن وضعیت دودکش (ســامت دودکش و  مکش مناسب) قبل از نصب و راه اندازی بخاری و شومینه
۲- لانه ســازی پرنــدگان روی خروجــی دودکش، یا مسدودشدن با زباله و نخاله های ساختمانی
۳- محکم نبودن یا چفت نبودن اجزای دودکش (لوله ها و زانویی ها)، ضربه خوردن و جداشدن لوله های دودکش یا زانویی از وســیله حرارتی یا دریچه دودکش دیوار (در اثر برخــورد افراد، بازی بچه ها، برخورد جاروبرقی یا…) و عدم دقت در اتصال و ایمن سازی دودکش.
۴ – اســتفاده از لوله های خرطومی یا آکاردئونی بعنوان دودکش؛ انتشــار گاز CO بدلیل عدم اتصال مطمئن این
لوله ها به وسیله حرارتی و دریچه دیوار و ایجاد سوراخ های ریز در لوله
۵- کج شدن، خم شــدم یا افتادن دودکش یا کلاهک در اثر باد شدید یا قرار داشتن خروجی دودکش در گوشه
یا کنج دیوار با کلاهک غیراستاندارد و مختل شدن مکش دودکش در اثر باد شــدید و حتی خطر ورود باد به داخل
دودکش و درنتیجه پس زدن دودکش
۶- دودکش هــای کم ارتفاع؛ بیــرون زده از پنجره ها و دیوارها و رهاشده در بالکن یا نمای ساختمان؛ بدون ارتفاع
مناســب، بدون عایق و بدون کلاهک H و موثر در ایجاد پدیده مکش معکوس
۷- بســتن تمام منافذ و راه های ورود هوای تازه حتی دریچه های تعبیه شــده برای تامین هوا؛ کاهش ســطح اکسیژن، بدســوزی، تولید و انتشــار CO ، مختل شدن کارکرد دودکش و حتی موثر در ایجاد پدیده مکش معکوس
۸- گازگرفتگی بعلت بروز پدیده مکش معکوس؛
علت: دودکش های کم ارتفاع، مســدود یا فاقد مکش (بند۶) و بستن تمام منافذ و راه های ورود هوای تازه (بند۷)
و وجود یک یــا چند کانال پرقدرت و مرتفع، مانند: کانال کولر مرتفع تا پشــت بام (درصورت نبســتن و نپوشاندن
دریچه های کولر)، هواکش ســرویس بهداشــتی و حمام، رایزر لوله های تاسیسات (درصورت باز بودن پنجره رایزر) و حتی راه پله ساختمان چندطبقه (از طریق دریچه بالای درب ورودی)
۹ -اســتفاده از ذغال، اجاق خوراک پزی یا چند شعله اجــاق گاز و حتی بخــاری (بدون اتصــال دودکش) برای
گرمایــش خانه یا محــل کار یا اســتفاده از بخاری بدون دودکش در فضای کوچک و بسته
۱۰- گازگرفتگی با قراردادن دودکش بخاری در ظرف آب
۱۱- نصب آبگرمکن در داخل حمام یا رختکن و یا گرم کردن حمام با بخاری، چراغ، پیکنیک یا اجاق خوراک پزی؛ یا عبور دودکش از فضای داخل یا سقف کاذب حمام
۱۲- عدم مکش مناسب دودکش موتورخانه و پس زدن دودکش و انتشــار محصولات احتراق و گاز CO از طریق
رایزرها و راه پله ها به کل طبقات ساختمان
۱۳- شکستگی دودکش های داخل دیوار و وجود ترک و درز روی دیوارها بویژه در اتاق های خواب و حمام (فضاهای کوچک)
۱۴- گازگرفتگی در فضای بسته و کوچک «چادرهای مســافرتی» با اجاق پیکنیک، اجاق خوراک پزی و حتی
ذغال
۱۵- گازگرفتگی داخل خودرو و اتاقک جلوی کامیون ها و تریلی ها؛ بدلیل روشن کردن پیک نیک در فضای کوچک و بسته
۱۶- گازگرفتگی در ویلاها، باغ ویلاها، مهمان سراها و… که در تعطیلات ســکونت پیدا می کنند؛ بعلت راه اندازی و روشن کردن بخاری، شومینه، آبگرمکن یا پکیج بدون چک کردن دودکش ها و عدم رعایت نکات ایمنی
۱۷- جدا کردن دودکش ها بــرای تمیزکردن دیوار یا زمــان خانه تکانی و فراموش کردن یا عدم دقت در اتصال
مجدد، محکم و مطمئن دودکش
 
 
 

برای خرید سنسور آﺷﻜﺎرﺳﺎز گاز مونوکسیدکربن کلیک کنید…


مطالب مشابه: