فهرست استانداردهای حفاظت از حریق سازمان NFPA آمریکا و ترجمه فارسی عناوین استانداردهای مختلف | قسمت۲

همانطور که در این بخش از مقالات گاز رسانی در مهام مارکت می خوانید درباره فهرست استانداردهای حفاظت از حریق سازمان NFPA آمریکا و ترجمه فارسی عناوین استانداردهای مختلف بخش دوم از جمله شیلنگ های آتش نشانی توضیح خواهیم داد.

 

۱۰۰۱ NFPA :استاندارد شرایط احراز صلاحیت آتش نشان
۱۰۰۲ NFPA :استاندارد صلاحیت رانندگان تجهیزات آتش نشانی
۱۰۰۳ NFPA :استاندارد صلاحیت خاموش کنندگان حریق فرودگاه
۱۰۰۵ NFPA :استاندارد صلاحیت خاموش کنندگان حریق دریایی
۱۰۰۶ NFPA :استاندارد کیفیت فنی منابع آتش نشانی
۱۰۲۱ NFPA :استاندارد احراز صلاحیت افسران آتش نشانی
۱۰۳۱ NFPA :استاندارد صلاحیت بازرسان حریق و آزمون گران طرح ها
۱۰۳۳ NFPA :استاندارد احراز صلاحیت بازرسان حریق
۱۰۳۷ NFPA :استاندارد فرماندهان حریق
۱۰۴۱ NFPA :استاندارد صلاحیت آموزشیاران خدمات آتش نشانی
۱۰۵۱ NFPA :استاندارد صلاحیت آتش نشانان صحرا و بیابان
۱۰۶۱ NFPA :استاندارد صلاحیت حرفه ای تجهیزا ارتباطی ایمنی عمومی
۱۰۷۱ NFPA :استاندارد صلاحیت تکنسین های امداد و نجات
۱۰۸۱ NFPA :استاندارد صلاحیت شغلی تیم های آتش نشانی صنعتی
۱۱۲۳ NFPA :دستورالعمل نمایش آتش بازی
۱۱۲۴ NFPA :دستورالعمل تولید، ذخیره سازی و خرده فروشی وسایل آتش بازی
۱۱۲۵ NFPA :دستورالعمل تولید فشفشه
۱۱۲۶ NFPA :استاندارد استفاده از فن آتش بازی
۱۱۴۱ NFPA :استاندارد پیش گیری از حریق در زمین های توسعه یافته در حومه شهرها و روستاها
۱۱۴۳ NFPA :استاندارد مدیریت حریق های صحرا و بیابان
۱۱۴۴ NFPA :استاندارد کاهش مواجهه ساختمان ها در مقابل حریق های صحرا و بیابان
۱۱۴۵ NFPA :استاندارد استفاده از فوم کلاس A در اطفا حریق ساختمان ها
۱۱۵۰ NFPA :استاندارد استفاده از فوم های شیمیایی برای آتش های کلاس A
1192 NFPA :استاندارد ماشین های تفریح و سرگرمی
۱۱۹۴ NFPA :استاندارد تجهیزات تفریح و سرگرمی پارک ها و کمپ ها
۱۲۰۱ NFPA :استاندارد خدمات امداد و نجات برای عموم مردم
۱۲۲۱ NFPA :استاندارد نصب، نگه داری و استفاده از سیستم های خدمات ارتباطی
۱۲۳۱ NFPA :استاندارد تامین آب برای اطفا حریق حومه شهرها و روستاها
۱۲۵۰ NFPA :توصیه های کاربردی مدیریت ریسک برای سازمان های خدمات اضطراری
۱۴۰۱ NFPA :توصیه های کاربردی برای آموزش خدمات حریق در زمینه ثبت و گزارش
۱۴۰۲ NFPA :راهنمایی برای مراکز آموزش خدمات حریق در ساختمان ها
۱۴۰۳ NFPA :استاندارد تکمیل آموزش آتش نشانی
۱۴۰۴ NFPA :استاندارد آموزش حفاظت از سیستم تنفسی
۱۴۰۵ NFPA :راهنمایی برای آتش نشانانی که به لوله ها و مخازن دریایی رسیدگی می کنند.
۱۴۱۰ NFPA :استاندارد آموزش های اولیه برای کارکنان امدادی
۱۴۵۱ NFPA :استاندارد برنامه آموزشی راهبری وسایل نقلیه در خدمات آتش نشانی
۱۴۵۲ NFPA :راهنمایی برای آموزش حریق برای پرسنلی که بررسی حریق ساختمان ها را انجام می دهند.
۱۵۰۰ NFPA :استاندارد برنامه ایمنی و بهداشت شغلی برای دپارتمان های آتش نشانی
۱۵۲۱ NFPA :استاندازد افسر ایمنی برای دپارتمان های حریق
۱۵۶۱ NFPA :استاندارد سیستم مدیریت سوانح در خدمات آتش نشانی
۱۵۸۱ NFPA :برنامه کنترل بیماری ها در دپارتمان های آتش نشانی
۱۵۸۲ NFPA :استاندارد برنامه جامع پزشکی حرفه ای در دپارتمان های آتش نشانی
۱۵۸۳ NFPA :استاندارد برنامه آمادگی جسمانی برای دپارتمان های آتش نشانی
۱۵۸۴ NFPA :استاندارد فرایند آماده سازی برای اعضا تیم امدادی و تمارین آموزشی
۱۶۰۰ NFPA :استاندارد مدیریت در شرایط اضطراری وبالیا
۱۶۲۰ NFPA :توصیه های کاربردی برای طرح ریزی قبل از حوادث
۱۶۷۰ NFPA :استاندارد راهبری و آموزش برای جست و جوی فنی
NFPA 7471 :استاندارد ساماندهی و آرایش کارکنان پیشگیری از حریق، امداد در شرایط اضطراری برای عموم مردم بوسیله شاغلین دپارتمان های آتش نشانی
NFPA 7471 :استاندارد سماندهی و آرایش کاکنان پیشگیری از حریق، امداد در شرایط اضطراری برای عموم مردم بوسیله داوطلبین دپارتمان های آتش نشانی
۱۸۵۱ NFPA :استاندارد انتخاب، نگه داری و تعمیرات تجهیزات پیشگیری از حریق برای ساختمان های آتش نشانی و مجاور آن
۱۸۵۲ NFPA :استاندارد انتخاب، تعمیر ونگه داری تجهیزات تنفسی
۱۹۰۱ NFPA :استاندارد تجهیزات و لوازم ماشین آتش نشانی
۱۹۰۶ NFPA :استاندارد تجهیزات آتش نشانی صحرا و بیابان
۱۹۱۱ NFPA :استاندارد بازرسی، تعمیر و نگه داری، تست و از رده خارج نمودن خودروهای آتش نشانی
۱۹۱۲ NFPA :استاندارد تعمیر و نوسازی تجهیزات حریق
۱۹۱۴ NFPA :استاندارد تست تجهیزات هوایی آتش نشانی
۱۹۱۵ NFPA :استاندارد برنامه تعمیر و نگه داری پیش گیرانه تجهیزات آتش نشانی
۱۹۲۵ NFPA :استاندارد لوله ها و مخازن اطفا حریق دریایی
۱۹۳۱ NFPA :استاندارد طراحی و تولید نردبان های آتش نشانی
۱۹۳۲ NFPA :استاندارد استفاده، تعمیر و نگه داریو خدمات تست نردبان های آتش نشانی
۱۹۳۶ NFPA :استاندارد اتصالات شیلنگ های آتش نشانی
۱۹۵۱ NFPA :استاندارد پیشگیری از حوادث برای تیم های فنی امداد ونجات
۱۹۶۱ NFPA :استاندارد شیلنگ های آتش نشانی
۱۹۶۲ NFPA :استاندارد بازرسی، نگهداری و استفاده از شیلنگ های آتش نشانی ، کوپلینگ ها، سر نازل ها و تست شیلنگ های آتش نشانی
۱۹۶۳ NFPA :استاندارد اتصالات شیلنگ های آتش نشانی
۱۹۶۴ NFPA :استاندارد نازله ی آب پاش
۱۹۶۵ NFPA :استاندارد تجهیزات شیلنگ های آتش نشانی
۱۹۷۱ NFPA :استاندارد پیش گیری از حریق برای ساختمان های آتش نشانی و ساختمان های مجاور
۱۹۷۵ NFPA :استاندارد لباس های مخصوص ایستگاه و کار
۱۹۷۷ NFPA :استاندارد تحهیزات و البسه حفاظتی برای اطفا حریق صحرا و بیابان
۱۹۸۱ NFPA :استاندارد تجهیزات تنفسی برای شرایط اضطراری
۱۹۸۲ NFPA :استاندارد سیستم های ایمنی هشدار دهنده برای افراد
۱۹۸۳ NFPA :استاندارد طناب های نجات
۱۹۸۴ NFPA :استاندارد سیستم های تنفسی برای اطفا حریق صحرا و بیابان
۱۹۸۹ NFPA :استاندارد کیفیت هوای تنفسی برای حفاظت از سیسم های تنفسی
۱۹۹۱ NFPA :استاندارد حفاظت از اثرات بخار های مواد خطرناک
۱۹۹۲ NFPA :استاندارد حفاظت از نشت مایعات و البسه مناسب برای مفابله با آن
۱۹۹۴ NFPA :استاندارد تجهیزات حفاظتی برای واکنش های اولیه در حوادث تروریستی
۱۹۹۹ NFPA :استاندارد لباس های حفاظتی برای تیم پزشکی امداد
۲۰۰۱ NFPA :استاندارد خاموش کننده های تمیز
۲۰۱۰ NFPA :استاندارد سیستم اطفا حریق ثابت
۲۱۱۲ NFPA :استاندارد مقاومت در برابر حریق لباس های آتش نشانی
۲۱۱۳ NFPA :استاندارد انتخاب، نگه داری، استفاده و تعمیر و نگه داری لباس های مقاوم در برابر حریق
۵۰۰۰ NFPA :دستورالعمل ایمنی سازه ساختمان ها
۸۵۰۱ NFPA :استاندارد بویلرهای تک مشعل
۸۵۰۲ NFPA :استاندارد پیشگیری از ترکیدن و انفجار کوره بویلرهای چند مشعل
۸۵۰۳ NFPA :استاندارد سیستم های سوخت پودری

برای مشاهده قسمت اول مقاله کلیک کنید.


مطالب مشابه: