قطر لوله کشی در سیستم اسپرینکلر ها

در این بخش از مقالات ایمنی و آتش نشانی درمهام مارکت درباره قطر لوله کشی در سیستم اسپرینکلر ها  توضیح خواهیم داد.

دبی آب آب پاش ها برای محل های کم مخاطره ۰٫۱ گالن در دقیقه  بر فوت مربع و برای محل های با مخاطره معمولی ۰٫۱۵ گالن در دقیقه بر فوت مربع و برای پر مخاطره ۰٫۵ گالن در دقیقه بر فوت مربع می باشد .

 

انتخاب قطر نازل آب پاش ها :

 

مقدار دبی و قطر نازل آب پاش ها و فشار آب پشت هر اسپرینکلر ها تابع رابطه زیر می باشد:

Q=K √P

Q= دبی آب بر حسب GPM

P = فشار آب بر حسب  Psi

= K  ضریب نوع اسپرینکلر ها که به قطر نازل بستگی دارد.

فشار مورد نیاز پشت اسپرینکلر psi 30 یا ۲۰ متر آب در نظر گرفته می شود.

قطر نازل(اینچ) ۱/۴ ۵/۱۶ ۳/۸ ۷/۱۶ ۱/۲ ۱۷/۳۲ ۵/۸ ۳/۴
ضریب K ۱٫۴ ۱٫۹ ۲٫۷ ۴٫۲ ۵٫۵ ۷٫۸ ۱۱٫۲ ۱۴

انتخاب حباب حساس سر آب پاش ها:

دمای حد اقل عملکرد حباب حساس بایستی ۳۰  ͦc بیشتر از دمای محیط (حداکثر دمای معمولی محیط) محل نصب باشد.

رنگ مایع درون حباب نارنجی قرمز زرد سبز آبی ارغوانی سیاه
دمای عملکرد حباب ͦc ۵۷ ۶۸ ۷۹ ۹۳ ۱۴۱ ۱۸۲ ۲۸۸-۲۲۷

پیشنهاد گروه تخصصی برای پارکینگ ها حباب حساس به عملکرد در دمای ۶۸  ͦc  می باشد.

 

قطر لوله کشی در سیستم اسپرینکلر ها:

 

حداقل قطر لوله ها در سیستم آب پاش برای لوله های فولادی یک اینچ و از جنس لوله های فولادی بدون درز با اتصالات جوشی خواهد بود و می بایست تحمل فشار حداقل ۱۲ بار را داشته باشد.

قطرلوله های فولادی(اینچ) ۱ ۱ ۱/۴ ۱ ۱/۲ ۲ ۲ ۱/۲ ۳ ۴ ۵ ۶
تعداد افشانک ها در کم مخاطره ۲ ۳ ۵ ۱۰ ۳۰ ۶۰      
تعداد افشانک ها در معمولی ۲ ۳ ۵ ۱۰ ۲۰ ۴۰ ۱۰۰ ۱۶۰ ۲۷۵
تعداد افشانک ها در پر مخاطره ۱ ۲ ۵ ۸ ۱۵ ۲۷ ۵۵ ۹۰ ۱۵۰
 
محاسبه بوستر پمپ:

 

دبی = بوستر پمپ بایستی ۵۰ %دبی  آب مورد نیاز کل اسپرینکلر ها را تامین کند.

هد = فشار مورد نیاز پشت اسپرینکلر + فشار ناشی از ارتفاع ساختمان + فشار ناشی از افت مسیر و اتصالات.

حجم آب مخزن : حجم آب ذخیره شده بایستی دبی مورد نیاز ۵۰ % کل آب پاش ها را برای مدت ۱۵ دقیقه تامین نماید.

مثال : برای محلی با مخاطره معمولی ( پارکینگ ) به ابعاد ۲۰m x 10m تعداد اسپرینکلرها ، قطر نازل اسپرینکلر ، قطر لوله اصلی ، و دبی پمپ مورد نیاز و حجم مخزن ارائه گردد : مساحت کل برابر است با ۲۰x10=200m2

تعداد اسپرینکلرها با توجه به مساحت تحت پوشش هر اسپرینکلر برای محل  مخاطره معمولی  ۱۲ m²  خواهیم داشت ۲۰۰ï۱۲=۱۶٫۶۷  تقریبا” ۱۷ عدد لذا با توجه به ابعاد محل ۱۸ عدد اسپرینکلر انتخاب می کنیم و در این صورت مساحت تحت پوشش هر اسپرینکلر ۲۰۰ï۱۸=۱۱٫۱  خواهد بود که قابل قبول می باشد.

از فرمول K √P= Q با فشار ۳۰psi  و دبی   ۱۹٫۲GPM ضریب نوع اسپرینکلر K=3.5 بنابر این با توجه به جدول قطر نازل اسپرینکلر ۷/۱۶ اینچ مناسب می باشد .

قطر لوله اصلی با عنایت به جدول فوق ۲/۱ ۲ اینچ خواهد بود .

دبی پمپ :۱۸×۰٫۵×۱۹٫۲≈۱۷۳Gpm

حجم مخزن:  (۱۷۳×۱۵×۳٫۷۸≈۹۸۰۰ Lit

قطر لوله کشی در سیستم اسپرینکلر ها

 

تبصره: در صورتیکه در ساختمانی از سیستم آتش نشانی تر و سیستم اسپرینکلر استفاده گردد حجم مخزن ذخیره انتخابی بر مبنای بزرگترین مخزن طراحی از دو سیستم خواهد بود ودر صورتیکه هد و دبی پمپ های دو سیستم نیز قابلیت پوشش مشخصات فنی همدیگر را داشته باشند برای هر دو سیستم استفاده از یک پمپ بلامانع می باشد در غیر اینصورت از دو پمپ استفاده گردد .

 تذکر: درطراحی و نصب شبکه های بارنده خودکار یا اسپرینکلر در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر باید براساس مرجع NFPA-13  اقدام گردد.


مطالب مشابه: