لوله کشی آتش نشانی

در این بخش از مقالات ایمنی و آتش نشانی در مهام مارکت درباره لوله کشی آتش نشانی توضیح خواهیم داد.

لوله کشی ‌آتش ‌نشانی ‌به ‌منظور ‌مقابله ‌با ‌آتش سوزی های ‌ناخواسته ‌و ‌کنترل ‌آن ‌انجام ‌می شود. ‌امروزه‌ تاسیسات ‌اطفاء ‌حریق‌ از ‌مهم ترین ‌بخش های‌ یک‌ ساختمان‌ محسوب‌ می شود. استاندارد NFPA ضوابط‌و‌ قوانین ‌سیستم های‌ اطفاء ‌حریق‌ از جمله ‌جنس ‌و ‌نوع ‌لوله ‌و ‌اتصالات‌ به کار رفته ‌در ‌سیستم ‌آتش نشانی ‌را‌ مشخص ‌می کند. ‌سیستم های ‌آتش نشانی ‌به ‌روش های‌ مختلفی‌ اجرا ‌می گردد ‌و ‌بسته ‌به ‌مساحت‌ و ‌تعداد‌ طبقات ‌هر ‌ساختمان ‌استفاده‌ از ‌هر کدام ‌از‌ روش ها ‌مطابق ‌استاندارد های‌ تعیین شده ‌ضرورت ‌می یابد.

 

روش های اجرای لوله کشی سیستم آتش نشانی :

 

  1. روش خشک
  2. روش تر
  3. روش ترکیبی تر و خشک

 

روش خشک:

 

در ‌این ‌روش ‌منبع‌ آب‌ مورد نیاز ‌برای‌ سیستم‌ آتش نشانی ‌از ‌منبع‌ آب‌ ساختمان‌ جداست‌ و‌ معمولا از ‌طریق‌ لوله ‌ورودی ‌که ‌در ‌جلوی ‌درب ‌ساختمان ‌نصب شده ‌تأمین ‌می شود. ‌ازآنجایی که ‌در ‌این ‌روش‌همواره ‌در‌ سیستم  لوله کشی‌آب ‌وجود ‌ندارد ‌به ‌آن ‌روش‌ خشک ‌گفته ‌می شود. ‌در ‌سیستم ‌خشک‌ آب‌ مورد نیاز ‌در‌ هنگام ‌ضرورت ‌به‌ سیستم‌ لوله کشی ‌پمپاژ‌ می شود.

 

روش تر:

 

در ‌روش‌تر ‌آب‌ مورد نیاز ‌از‌ طریق ‌آب‌ شهری‌ تأمین‌ می شود ‌و ‌آب‌ همواره ‌در ‌لوله کشی ‌وجود ‌دارد‌ و ‌به ‌همین‌
دلیل‌ به ‌آن ‌سیستم ‌تر ‌گفته ‌می شود.

 

روش ترکیبی:

 

در‌ این ‌روش ‌از ‌هر ‌دو ‌سیستم ‌تر‌ و ‌خشک‌ استفاده‌ می شود ‌و ‌با‌ توجه ‌به ‌شرایط‌ ساختمان‌ نظیر‌ مساحت ‌و‌ ارتفاع ‌از‌ آن‌ استفاده می شود.

 

تجهیزات مورد استفاده در سیستم آتش نشانی

 

تجهیزات ‌به کار رفته ‌در ‌سیستم های ‌آتش نشانی ‌جهت ‌رساندن ‌آب ‌به ‌محل ‌حریق ‌عبارتند ‌از : هیدرانت‌ آتش نشانی،‌ دنباله‌ آتشنشانی،‌ شیر ‌فلکه‌ آتش نشانی،‌ درپوش ‌آتش نشانی،‌ قرقره‌ آتش نشانی، ‌نازل‌ آتش نشانی،‌ تبدیل ‌آتش نشانی،‌ کوپلینگ‌ آتش نشانی،‌ جعبه ‌آتش نشانی و شلنگ ‌آتش نشانی.


مطالب مشابه: