ماژول سنسور گاز مونوکسید کربن و گاز های قابل اشتعال MQ-9

در این بخش از مقالات گاز رسانی در مهام مارکت درباره ماژول سنسور گاز مونوکسید کربن و گاز های قابل اشتعال MQ-9  توضیح خواهیم داد.

انواع ماژول سنسورهای  نشت گاز

۱- سنسورMQ-2 :
حساس به کلیه گازهای مشتعل و دود

۲- سنسورMQ-3 :
حساس به گازهای طبیعی – متان

۳-سنسورMQ-4 :
حساس به گازهای طبیعی – متان

۴-سنسورMQ-5 :
حساس به گازهای LPG – گازهای طبیعی – گازهای ایجاد شده از سوختن

۵- سنسورMQ-6 :
حساس به گازهای LPG – Propane – iso – butane

۶- سنسورMQ-7 :
حساس منواکسید کربن

۷- سنسورMQ-8 :
حساس به هیدروژن و گازهای ایجاد شده از سوختن

۸- سنسورMQ-9 :
حساس به کلیه گازهای مشتعل و CO

۹- سنسورMQ214 :
حساس متان

۱۰- سنسورMQ216 :
حساس به کلیه گازها و گازهای ایجاد شده از سوختن

۱۱- سنسورMQ306A :
حساس به گازهای LPG – گازهای طبیعی – گازهای ایجاد شده از سوختن

۱۲- سنسورMQ307A :
حساس منواکسید کربن

۱۳- سنسورMQ309A :
حساس به کلیه گازهای مشتعل و CO

١۴- سنسورMQ137

١۵-سنسورTGS4161 گاز CO2

 

توضیحات ماژول سنسور گاز مونوکسید کربن و گاز های قابل اشتعال MQ-9 :

 

سنسورهای گاز سری MQ از هیتر داخلی کوچک به همراه سنسور الکتروشیمیایی بهره می گیرند. این سنسورها نسبت به طیف گسترده ای از گازها حساس اند. سنسورگاز MQ-9 دارای حساسیت بالا نسبت به کربن مونواکسید، متان و LPG است. این سنسور می تواند یرای تشخیص گازهای شامل CO و گازهای قابل احتراق بکار رود. جنس مواد حساس سنسور گاز SnO2 ، MQ-9 است که رسانایی پایینی در هوای پاک دارد.عملکرد تشخیص این سنسور از طریق بالا و پایین رفتن دما است و گاز CO را وقتی که دما پایین می آید شناسایی می کند. رسانایی سنسور با افزایش غلظت گاز زیاد می شود. هنگامی که دما افزایش می یابد این سنسور گاز متان و پروپان و دیگر گازهای قابل اشتعال را تشخیص می دهد.و گازهای دیگر جذب شده در دمای کم را رها می کند.

 

 

ویژگی های ماژول سنسورگاز مونوکسید کربن و گاز های قابل اشتعال MQ-9 :

 

  • تغذیه ۵V
  • رابط آنالوگ
  • طول عمر زیاد
  • حساسیت بالا نسبت گازهای قابل احتراق ، کربن مونواکسید ،متان و پروپان
  • سازگاری با آردوینو

 

دیتا شیت ماژول سنسورگاز مونوکسید کربن و گاز های قابل اشتعال MQ-9

سنسور

 


مطالب مشابه: