متعلقات سیستم اسپرینکلر

در این بخش از مقالات ایمنی و آتش نشانی در مهام مارکت درباره متعلقات سیستم اسپرینکلر توضیح خواهیم داد.

 

هشدارهای اسپرینکلر / جریان آب

هشدارهای جریان آب محلی

 

باید بر روی هر سیستم اسپرینکلر دارای بیش از ۲۰ عدد اسپرینکلر، یک هشدار جریان آب محلی فراهم شود.

 

ابزارهای تأخیرانداز

 

بر روی هر شیر یک طرفه هشدار استفاده شده تحت شرایط فشار آب متغیر، یک ابزار تأخیرانداز باید نصب شود.

 

هشدار شرایط آزمون مسیر فرعی (بایپس)

 

شیرهای هشدار، لوله خشک، پیشگیری و سیلابی، باید با هشدار شرایط آزمون مسیر فرعی (بایپـس) بـرای یـک
سوئیچ هشدار الکتریکی، زنگ آبی یا هر دو سازگار و مناسب باشد.

اتصال مسیر فرعی (بایپس) آزمون هشدار، برای شیرهای هشدار، لوله خشک، پیشگیری و سیلابی بایـد در سـمت
منبع آب سیستم فراهم شوند و با یک شیر کنترل و تخلیه برای لوله کشی هشدار، مجهز شده باشند.

اتصال مسیر فرعی (بایپس) آزمون هشدار، برای شیرهای هشدار روی رایزر، مجاز است که سـمت سیسـتم شـیر
هشدار قرار بگیرد.

باید یک شیر یک طرفه، بین محفظه میانی شیر لوله خشک و ابزار هشدار جریان آب نصب شود به گونـه ای کـه از جریان ناشی از اتصال مسیر فرعی (بایپس) آزمون هشدار، به محفظه میانی شیر لوله خشک، در طول آزمون هشـدار از طریق هشدار اتصال مسیر فرعی (بایپس) آزمون هشدار، جلوگیری کند.

 

شیرهای کنترل دارای نشانگر

 

در جایی که شیر کنترل، در محل اتصال به یک کنتاکتور نوع فشار یا زنگ آبی، نصب شده است، در این صـورت، باید از نوع دارای نشانگر باشد.

چنین شیرهایی، باید در موقعیت مهر و موم شده (پلمپ شده)، به صورت الکتریکی نظارت شوند.

 

متعلقات – با عملکرد مکانیکی

 

۴ برای همه انواع سیستم های اسپرینکلر استفاده کننده از هشدارهای زنگ آبی، یـک صـافی ۲۰mm.)in)
دارای استاندارد یا گواهینامه، باید در خروجی هشدار ابزار تشخیص جریان آب، نصب شود.

در جایی که یک محفظه تأخیری در اتصال با یک شیر هشدار، استفاده شده باشد، صافی باید در خروجـی محفظـه
تأخیری قرار گیرد مگر اینکه محفظه تأخیری با یک صافی یکپارچه در خروجی خود، مجهز شده باشد.

 

اتصالات هشدار – ساختمان های بلند مرتبه

 

هنگامی که آتش به دلیل ارتفاع ساختمان باید از داخل مهار شود، وسایل هشدار اضافی زیر باید مهیا شوند:
۱ -هر سیستم اسپرینکلر روی هر طبقه باید با یک ابزار جریان آب مجزا مجهز شده باشد. ابزار نشـانگرجریان آب باید به یک سیستم هشدار، اتصال یافته باشد به گونه ای که عمل کردن یک اسپرینکلر، سیستم هشدار را فعال کنـد، و محل ابزار نشانگر جریان فعال شده، باید بر روی یک اعلام کننده و / یا ثبت کننده، مشخص شده باشد. اعلام کننده یا ثبات، باید در طبقه همکف در محل، دسترسی نیروهای آتشنشانی، در یک ساختمان تحـت مراقبـت پیوسـته مرکـز کنترل امنیت یا در هر دو محل، قرار گرفته باشد.
۲ -در جایی که محل درون ساختمان های محافظت شده، جایی کـه سـیگنال هـای هشـدار یـا نظـارتی، دریافـت
می شوند و تحت نظارت پیوسته توسط شخص تأیید شده در استخدام مالک نمی باشند، یک اتصال بایـد بـرای انتقـال
یک سیگنال به ایستگاه مرکزی دور، مهیا شده باشد.
۳ -باید یک سیگنال متمایز، برای تشخیص شرایطی که عملکرد رضایت بخـش سیسـتم اسـپرینکلر مختـل شـده
باشد، فراهم شود.

برای خرید اسپرینکلر کلیک کنید.

 

مطالب مشابه: