مراحل معاینه فنی دورهای موتورخانه

در این بخش از مقالات مکانیک در مهام مارکت درباره مراحل معاینه فنی دورهای موتورخانه و غلظت انواع گازها از جمله گاز مونواکسید کربن توضیح خواهیم داد.

 

معاینه فنی دورهای موتورخانه به شرح زیر برای تعیین حدود آلایندگی و بهینه سازی مصرف سوخت در موتورخانه باید انجام شوند:
۱ – به مدیر ساختمان، جهت معرفی گروه بازرسی مراجعه شده و برنامه کاری ارائه شود.
۲ – به همراه مسئول موتورخانه به موتورخانه مراجعه شود.

۳ – مشعل و پمپ ها توسط مسئول موتورخانه روشن شده و وضعیت اولیه تعیین شود. پس از اطمینان از سالم بودن مشعل و پمپ ها، شروع به کارشود.
۴ – سایر مصارف حتی الامکان قطع شده و عدد کنتور خوانده شود.
۵ – عدد ترموستات دیگ و پمپ ثبت شود.
۶ – مطابق پیوست ث محل اندازه گیری محصولات احتراق بر روی دودکش تعیین شده و به اندازه قطر پروب دستگاه آنالیز محصولات احتراق سوراخ در آن ایجاد شود.
۷ – اندازه گیری غلظت محصولات احتراق توسط دستگاه آنالیز محصولات احتراق مطابق پیوست انجام گیرد.
یادآوری – در موتورخانه هایی که از مشعل گازوئیل سوز استفاده می شود، باید علاوه بر اندازه گیری غلظت محصولات احتراق، آنالیز دود نیز مطابق استاندارد ملی ۷۵۹۴ انجام گیرد.
۸ – با تنظیم ترموستات دیگ در دمای مناسب، از خاموش نشدن آن در زمان اندازه گیری دبی گاز اطمینان حاصل شده و با قطع کردن سایر مصارف، در مدت ۶۰ ثانیه دبی گاز ورودی به مشعل با استفاده از کنتور اندازه گیری گردد.
یادآوری – در صورتی که مشعل مدت زیادی خاموش بوده و دمای آب داخل دیگ کم تر از دمای معمول بود لازم است ابتدا مشعل به مدت کافی روشن شود تا آب گرم شده و به دمای حداقل ۶۰ درجه برسد، سپس مرحله ۸ انجام شود.
۹ – عدد کنتور برای مشعل های گازسوز به همراه زمان روشن بودن ثبت گردد.
۱۰ -آنالیز اولیه احتراق در شناسنامه فنی ثبت شود.
۱۱ – ظرفیت اسمی اولیه مشعل محاسبه گردد.
یادآوری – در موتورخانه هایی که از مشعل گازوئیل سوز استفاده می شود، در صورت امکان اندازه گیری دبی مصرف سوخت ظرفیت اسمی مشعل محاسبه گردد.
۱۲ – ظرفیت دیگ تعیین گردد.
۱۳ – ظرفیت اسمی بهینه مشعل تعیین گردد.
۱۴ – دبی مصرف گاز/گازوئیل در حالت بهینه تعیین گردد.
۱۵ – وضعیت درزبندی و یا نشتی دیگ بررسی شده و در صورت امکان اصلاح شود.
۱۶ – سایر منافذ (مانند اطراف محل نصب مشعل) نیز در صورت امکان با چسبب آلومینیوم یا خمیر دیگ درزبندی شود.
۱۷ – توصیه می شود در صورت امکان دامپر مناسب روی دودکش نصب شود.
۱۸ -توصیه می شود درصورتیکه نیاز به تعویض بخشی از دودکش بود با هماهنگی مسئول موتورخانه این کار انجام شود.
۱۹ – درصورتیکه مکش دودکش مثبت یا صفر بود توسط بازبینی آن (و یا گرفتن draught) در حالت خاموش از عدم گرفتگی مسیر دودکش اطمینان حاصل شود.
۲۰ – خط سوخت بازبینی و اشکالات آن مشخص گردد.
۲۱ -فیلتر بازبینی گردد.
۲۲ – مشعل سرویس گردد. سرویس مشعل حداقل شامل موارد زیر می باشد:

 1.  باز کردن در پوش اصلی، تمیز کردن فن و لوله حس کننده فشار هوا
 2. بازبینی جرقه زن و یون شعله و در صورت لزوم تعویض آن با توافق متصدی تأسیسات
 3. بازبینی شعله پوش و شعله پخش کن و تنظیم آن در صورت نیاز

یادآوری – در موتورخانه هایی که از مشعل گازوئیل سوز استفاده می شود، عملکرد پمپ و نازل گازوئیل به صورت چشمی بررسی شود.
۲۳ – بازرسی لقی و نصب صحیح مشعل در محل خود
۲۴ – بازدید حس کننده فشار گاز و هوا و رله و اطمینان از استقرار و تنظیم صحیح آنها
۲۵ – به منظور ایجاد تطابق نسبی میان ظرفیت دیگ و مشعل، با مقایسه مقدار مصرف اولیه گاز و مقدار مصرف بهینه ب هدست آمده، مقدار گاز ورودی مشعل به صورت متناسب کم یا زیاد شود.
۲۶ – در این حالت شعله به ته دیگ نخورده و حتی الامکان ۸۰ %طول دیگ را بپوشاند.
۲۷ – پس از تنظیم اولیه دبی گاز/گازوئیل، دریچه هوا طوری تنظیم شود که مقدار CO در محدوده استاندارد (مطابق با الزامات عملکردی ارائه شده در بند ۵ ) قرار گیرد و هوای اضافه به کمترین مقدار ممکن (توصیه می گردد این مقدار کمتر از ۳۰ %باشد) برسد.
۲۸ – اگر با تنظیم دریچه هوای مشعل، رسیدن به این نقطه امکان پذیر نبود می توان با کم کردن تدریجی و اندک دبی گاز /گازوئیل و تغییر دریچه هوا به سمت نقطه مطلوب حرکت کرد.
۲۹ – در صورتی که در ظرفیت های پایین تر رسیدن به این نقطه امکان پذیر نبود، ظرفیت را به صورت تدریجی افزایش داده تا به نقطه مطلوب دست یافت. در این حالت نیز باید توجه داشت که نباید شعله به انتهای دیگ برخورد کند.
۳۰ – پس از رسیدن به نقطه مطلوب، نتایج آنالیز ثبت و مشعل خاموش شود.
۳۱ -عدد کنور خوانده شده و ثبت گردد.
۳۲ – پس از جمعآوری کلیه وسایل و اتمام کار، شناسنامه فنی تکمیل شده به امضای مسئول موتورخانه برسد.
۳۳ – از موتورخانه خارج شده و با مراجعه به مدیر ساختمان (درصورتیکه مسئولیت موتورخانه با مدیر ساختمان نباشد) همراه با مسؤول موتورخانه شناسنامه فنی امضا شده و تأییدیه نهایی تکمیل گردد.

 

موتورخانه ، گاز مونواکسید کربن

 

روش اجرایی معاینه فنی دورهای موتورخانه

 

الف) تنظیم شعله

 

تنظیم شعله باید در نقطه ای صورت گیرد که دیگ و مشعل بالاترین راندمان را دارند و حد استاندارد محصولات احتراق مطابق با بندهای ۵-۱ و ۵-۲ استاندارد رعایت گردد و هوای اضافه در کمترین مقدار ایمن آن مطابق با استانداردهای ملی به شماره ۷۵۹۵ و ۷۵۹۴ باشد.

 

ب) غلظت گاز مونواکسید کربن خروجی و اکسیدهای نیتروژن و هیدروکربورهای نسوخته و عدد دود

 

مقدار گاز مونواکسید کربن ساطع شده از دودکش به عنوان یکی از آلاینده های اصلی محیط زیست در منابع خانگی بسیار حائز اهمیت است . لذا مقدار آن قبل و بعد از بهینه سازی برای هر یک از دیگ ها نوشته می شود تا علاوه بر ثبت وضعیت جاری مقدار کاهش گاز مونواکسید کربن در اثر انجام معاینه فنی دورهای موتورخانه مشخص گردد. حد استاندارد مقدار گاز مونواکسید کربن و اکسیدهای نیتروژن و هیدروکربورهای نسوخته و عدد دود مطابق با استانداردهای ملی ایران به شماره های ۷۵۹۴ و ۷۵۹۵ و بند ۵ این استاندارد می باشد.


پ) غلظت اکسیژن خروجی


مقدار گاز اکسیژن خروجی از دودکش بسیار مهم است . زیرا مقدار هوای اضافه، گاز دی اکسید کربن و راندمان احتراق به طور مستقیم از مقدار اکسیژن خروجی از دودکش تعیین می گردد. لذا با استفاده از دستگاه آنالیز گازهای خروجی از دودکش مقدار آن قبل و بعد از بهینه سازی برای هر یک از دیگ ها نوشته می شود تا علاوه بر ثبت وضعیت جاری مقدار افزایش راندمان احتراق در اثر انجام معاینه فنی دوره ای موتورخانه مشخص گردد.

به طور معمول توصیه می گردد مقدار آن برای مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز کمتر از ۵ %باشد.

 

تجهیزات و وسایل مورد نیاز

 

تجهیزات لازم جهت انجام معاینه فنی دورهای موتورخانه شامل موارد زیر است:

 • دستگاه آنالیز محصولات احتراق
 • دستگاه سنجش عدد دود
 • کولیس و متر
 • نشتیاب گاز
 • دوربین عکاسی
 • دریل و جعبه ابزار
 • فرم شناسنامه فنی موتورخانه (فرم پیوست الف)
 • گزارش بازرسی و آزمون معاینه فنی دورهای موتورخانه (فرم پیوست ب)
 • زونکن کاتالوگ تجهیزات موجود در موتورخانه

 

مستندسازی

 

جهت تکمیل مستندات بایستی از نماهای ذکر شده در ذیل عکس برداری شود:

 1. سردر ساختمان و تابلوی آن (خوانا باشد)
 2. ورودی موتورخانه (محل موتورخانه در ساختمان را نشان بدهد)
 3. نمای باز دیگ، مشعل و کلکتور اصلی
 4. نمای باز منبع آب گرم بهداشتی و پمپ آن
 5. نمای باز پمپ های سیرکولاسیون آب گرم شوفاژ (که موقعیت آن را نشان بدهد)
 6. نمای بسته خط سوخت و مشعل
 7. نمای بسته مشعل و دیگ (از روبرو)
 8. نمای باز دودکش در موتورخانه
 9. نمای بسته تجهیزات جانبی (سختی گیر، کنترل هوشمند)
 10. نمای باز منبع انبساط (محل قرار گرفتن آن را نشان دهد)
 11. نمای بسته از کارت برچسب معاینه فنی نصب شده در موتورخانه به طوریکه قابل خواندن باشد.

 

شرکت مهام صنعت اندیشه تولید کننده و تامین کننده و نماینده برندهای معتبر تاسیساتی گاز رسانی

برای خرید سیستم کنترل هوشمند موتورخانه ساختمان کلیک کنید.


مطالب مشابه: