نصب و اجرای پمپ آب آتش نشانی

در این بخش از مقالات ایمنی و آتش نشانی درمهام مارکت درباره نصب و اجرای پمپ آب آتش نشانی توضیح خواهیم داد.

 

نکات لازمه در نصب و اجرای پمپ آب آتش نشانی

 

 • در نصب و اجرای پمپ آب آتش نشانی اتاق پمپ یا ژنراتور دیزل باید به تهویه مناسب مجهز باشد.
 • در نصب و اجرای پمپ آب آتش نشانی برق رسانی به پمپ های آتش نشانی، باید بعد از کنتور برق به صورت جداگانه و توسط فیوز مخصوص آتش نشانی صورت پذیرد.

 

 

 

 نصب و اجرای پمپ آب آتش نشانی

برق رسانی سامانه های ایمنی و آتش نشانی

 

 

 • بر روی کلکتور خروجی باید متعلقات کنترل و پایش مناسب، نظیر پرشرسوئیچ، مانومتر فشار، شیر تست و تخلیه و  اتصال مخزن دیافراگمی در نظر گرفته شود.
 • سایز شیر تست و تخلیه پمپ، باید مطابق با بند باشد.
 • محدوده فشار مانومتر نصب شده روی کلکتور خروجی، باید متناسب با فشار نامی پمپ انتخاب شود.
 • بر روی کلکتور خروجی پمپ، باید یک انشعاب آب شهر با سایز حداقل ۱ اینچ در نظر گرفته شود.
 • در کلیه قسمت هایی که شبکه آب آتش نشانی به نحوی با آب مصرفی در ارتباط است، نظیر انشعاب آب شهر و اتصال مخزن مشترک به کلکتور ورودی پمپ، باید از شیر یک طرفه دوتایی استفاده شود.
 • در قسمت مکش پمپ، باید یک شیر قطع کن جریان از نوع دروازهای و یک صافی مناسب نصب شود. در ساختمان های کلاس S2 وS3  شیر قطع کن خط مکش باید از نوع OS&Y باشد.
 • در قسمت دهش پمپ، باید یک شیر یک طرفه و یک شیر قطع کن جریان نصب شود.
 • جهت تست و تخلیه سیستم، شیر تست با سایز حداقل ۲ اینچ باید در نظر گرفته شود. لوله خروجی شیر تست باید به نحو مناسب به شبکه درین سیستم اطفای حریق متصل شود.
 • جهت جلوگیری از ضربات و فشارهای ناشی از عملکرد پمپ ها، باید یک منبع دیافراگمی با ظرفیت مناسب، متصل به کلکتور خروجی در نظر گرفته شود.
 • تابلوی برق پمپ ها باید دارای IP حداقل ۵۴ باشد.
 • تنظیم پرشرسوئیچ های پمپ آتش نشانی باید به گونه ای باشد که پمپ ها به درستی وارد مدارد شوند. ازکارافتادن و قطع شدن سوییچ پمپ اصلی نباید منجر به ازکارافتادن احتمالی سوییچ های بعدی شود.
 • پرشرسوئیچ پمپ های آتش نشانی برای ساختمان های گروه S2 و S1 باید از نوع استاندارد و برای ساختمان های گروه S3  از نوع فهرست شده باشد.
 • در هنگام لوله کشی قسمت مکش پمپ، باید ارتفاع مکش پمپ محاسبه شده و در انتخاب پمپ لحاظ شود.

 


مطالب مشابه: