نقشه کشی تاسیسات آتش نشانی

در این بخش از مقالات مهام مارکت به بررسی چند نمونه از نقشه کشی تاسیسات آتش نشانی می پردازیم.

 

 

نقشه خوانی تاسیسات آتش نشانی 

 

 ۱ـ نقشه خوانی نمونه یک-سیستم خشک:

در شکل های زیر  پلان لوله کشی و کپسول های آتش نشانی یک ساختمان مسکونی که دارای زیرزمین و همکف و چهار طبقه روی آن است ترسیم شده است. همانطوری که ملاحظه می شود هر طبقه در کنار هر راه پله یک جعبه آتش نشانی (FIRE BOX) و یک کپسول پودر 6 کیلوگرمی در نظر گرفته شده و در کنار هر آشپزخانه داخل واحد طبقات یک عدد کپسول 4 کیلوگرمی پودر قرارداده شده است. جعبه های آتش نشانی طبقات توسطBیک لوله ½² به هم ارتباط دارند و سپس توسط یک لوله ½² به کنار ورودی ساختمان به شیر دو کوپلینگ متصل است. شکل ۲ رایزر دیاگرام لوله کشی آتش نشانی  را نشان می دهد که در این شکل نحوه اتصال لوله کشی ساختمان به جعبه ها در طبقات و به شیر دوکوپلینگ در خارج از ساختمان مشخص شده است.در رایزر دیاگرام لوله کشی آتش نشانی را نشان می دهد که در این شکل نحوه اتصال لوله کشی ساختمان به جعبه ها در طبقات و به شیر دوکوپلینگ در خارج از ساختمان مشخص شده است.در رایزر دیاگرام در پایین ترین لوله قائم یک شیر تخلیه آب و در انتها یک شیر هواگیری اتوماتیک در نظر گرفته شده است. این سیستم لوله کشی را سیستم خشک گویند. چون همیشه داخل لوله ها آب نیست و به هنگام آتش سوزی از طریق شیر دوکوپلینگ به ماشین آتش نشانی متصل می گردد.

 

 

 

 

 

۲- نقشه خوانی نمونه دو: 

در این نمونه مطابق شکل های زیر علاوه بر این که لوله کشی به ماشین آتش نشانی متصل می گردد به مخزن ذخیره آب و بوستر پمپ آتش نشانی نیز متصل می گردد. ساختمان مسکونی و دارای 3 طبقه روی پیلوت است. در پیلوت مخزن ذخیره پمپ ها قرار دارد. بنابراین سیستم لوله کشی از دو جهت تغذیه می گردد و توسط دو شیر یک طرفه، یکی بعد از شیر دوکوپلینگ و دیگری در بعد از پمپ قرار دارد. یکی از پمپ ها به عنوان رزرو در نظر گرفته شده و یک عدد کپسول 4 کیلویی پودر در محل پمپ خانه در نظر گرفته شده است.

تفاوت دیگری که نسبت به نمونه 1 دارد در جعبه های آتش نشانی است که دو لوله به آن وارد می شود. لوله ای به قطر “1 مربوط به هوزریل (شیلنگ و قرقره) است که دارای یک شیر فلکه “1 و شیلنگ “¾ است و لوله به قطر “½¹ به شیر هایدرانت جعبه متصل شده استکه به هنگام آتش سوزی سازمان آتش نشانی برای اطفاء حریق از آن استفاده می کند و از شیلنگ “¾ برای خاموش نمودن آتش توسط اهالی ساختمان به کار می رود.

 

 

 

 

نقشه کشی تاسیسات آتش نشانی

پلان یک ساختمان مسکونی 4 طبقه در شکل زیر داده شده است: سیستم آتش نشانی (آبی و کپسول) را ترسیم نمایید. برای ترسیم لوله کشی ابتدا محل جعبه ها راروی پلان مشخص می کنیم. برای هر طبقه یک جعبه آتش نشانی (box Fire) ودرکنارهر جعبه یک عدد کپسول 6 کیلویی پودر قرار می دهیم. جعبه ها بایستی قابل دسترس اهالی ساختمان و خارج از منطقه آتش وبعد ازدرب ضد حریق قرار گیرند.

محل قرارگیری کپسول ها درفضاهای موتورخانه، اتاقک آسانسور و محل استقراربا تابلوهای برق و کپسول ها ازنوع CO2
می باشد. درفضای هر آشپزخانه یک عددکپسول 4 کیلویی پودر قرار می دهیم، سپس محل استقرار مخزن ذخیره و بوستر پمپ ها و شیر دوکوپلینگ (قابل اتصال به ماشین آتش نشانی) را روی پلان مشخص می کنیم. جعبه ها را توسط لوله ای به به قطر “½¹ به شبکه لوله کشی (رایزر) ارتباط می دهیم و همچنین اتصال رایزر به مخزن ذخیره و بوستر پمپ ها و شیر دوکوپلینگ در روی پالن ها ترسیم می کنیم به طوری که اگر آب از بوستر پمپ هدایت شود وارد شیر دوکوپلینگ نشود و چنان چه آب از طریق شیر دوکوپلینگ هدایت شود وارد بوستر پمپ نگردد. برای این کار از شیر یکطرفه استفاده می شود که بعد از پمپ ها و شیر دوکوپلینگ قرار می دهیم.

در هنگام نقشه کشی تاسیسات آتش نشانی  بعد از ترسیم لوله کشی روی پالن ها نسبت به ترسیم رایزر دیاگرام اقدام می کنیم.

برای ترسیم رایزر دیاگرام یک لوله قائم به قطر “½²  به اندازه ارتفاع طبقات ترسیم می کنیم. در انتهای لوله قائم یک سوپاپ تخلیه هوا (Air vant)و در پایین لوله قائم یک شیر تخلیه تعبیه می کنیم و جعبه آتش نشانی طبقات را توسط یک لوله “½¹
به لوله قائم (رایزر) وصل می کنیم. شکل های زیر پالن طبقات و رایزر دیاگرام لوله کشی اطفای حریق را نشان می دهد.

 

 

 

نقشه کشی تاسیسات آتش نشانی – رسم نقشه های جزییات

۱- نقشه جزییات جعبه آتشنشانی:

شکل زیر جزییات لوله کشی یک جعبه آتش نشانی (Fire box) را نشان می دهد و هم چنین نشان می دهد که در چه ارتفاعی از کف زمین باید جعبه را نصب نمود.

 

 

۲-نقشه جزییات کپسول آتشنشانی:

شکل زیر جزییات نصب کپسول را نشان می دهد.

 

 

 

برای مشاهده و خرید انواع جعبه آتش نشانی کلیک نمایید…

 

برای مشاهده و خرید انواع کپسول آتش نشانی کلیک نمایید…

 

برای مشاهده و خرید انواع درب ضد حریق کلیک نمایید…

 


مطالب مشابه: