نکاتی درباره دودکش | مهام مارکت

همانطور که در این بخش از مقالات گاز رسانی در مهام مارکت می خوانید درباره نکاتی درباره دودکش توضیح خواهیم داد.

 

این فصل از مقررات الزامات دودکش فلزی، دودکش با مصالح بنایی، معبر دود و لوله‌های رابط را مقرر می‌دارد.

سیستم دودکش، باید در برابر ضربات فیزیکی و صدمات خارجی مقاوم باشد.

در انتهای پایین دودکش قائم باید، یک اتصال برای تخلیه بخار آب چگالیده داخل معبر دود، پیش‌بینی شود.

دودکش قائم باید بر پایه‌ای از مصالح ساختمانی مقاوم در برابر وزن دودکش، و دست کم ۳ ساعت مقاوم در برابر آتش قرار گیرد.

 

دودکش

 

قسمت پایین دودکش، در زیر پایین‌ترین اتصال رابط به آن، باید دست کم تا ۳۰۰ میلی‌متر، ادامه یابد.

سطح مقطع دودکش با مکش طبیعی، در هیچ حالتی نباید از ۷۸۵۰ میلی متر مربع کم‌تر باشد.

سطح مقطع دودکش، ۷۸۵۰ میلی‌متر مربع معادل با قطر گرد ده سانتی‌متر می‌باشد.

در فاصله دستگاه تا نقطه اتصال به دودکشقائم، لوله رابط دودکش، باید دست کم ۲ درصد به طرف نقطه اتصال به دستگاه، شیب داشته باشد.

حداکثر طول لوله رابط باید ۴۵ سانتی‌متر برای هر ۵/۲ سانتی‌متر قطر لوله رابط باشد.

حداکثر طول لوله رابط برای لوله دودکش، به قطر ده سانتی‌متر گرد، ۱۸۰ سانتی‌متر می‌باشد.

حداکثر طول لوله رابط برای لوله دودکش، به قطر پانزده سانتی‌متر گرد، ۲۷۰ سانتی‌متر می‌باشد.

به نظر می رسد، با توجه به اندازه‌های ارایه شده بالا، طول لوله رابط ۱۸۰ سانتی‌متر برای بخاری و عموما قائم یا ترکیبی از عمودی و افقی (که قائم بودن آن، نشان از عدم محدودیت در نصب دریچه دیواری بخاری دقیقا در ارتفاع ۱۲۰ سانتی‌متر و امکان نصب دریچه دیواری در ارتفاع تا زیر سقف ) و طول عموما افقی۲۷۰ سانتی‌متر، برای پکیج یا آب‌گرم‌کن، غیر منطقی و خطرساز می‌باشد.

 


مطالب مشابه: