نکات حائز اهمیت در طراحى ساختمان با ضوابط آتش نشانى

همانطور که دراین بخش از مقالات ایمنی و آتش نشانی در مهام مارکت می خوانید درباره نکات حائز اهمیت در طراحى ساختمان با ضوابط آتش نشانى از جمله اسپرینکلر توضیح خواهیم داد.

١- اگر ساختمان از ۵طبقه مسکونى بیشتر باشد مشمول ضوابط آتش نشانى می گردد.

٢- اگر ساختمانى، ۶ طبقه مسکونى و یا بیشتر داشته باشد و ارتفاع کف آخرین طبقه مسکونى از کف +_ ٠،٠٠ بیشتر از ٢٣ متر ارتفاع داشته باشد حتماً نیازمند تعبیه پله فرار بغیر از دستگاه پله اصلى ساختمان میباشد.
(در صورتیکه ساختمان ۶ طبقه باشد و کف آخرین طبقه مسکونى دقیقاً ٢٣ متر باشد، نیاز به پله دوم نیست.)

٣- در صورت نیاز به پله فرار دو دستگاه پله باید حتماً از بالاترین طبقه تا آخرین طبقه دسترسى داشته باشند.

۴- فاصله درب هاى ورودى دو دستگاه پله از یکدیگر برابر است با نصف بزرگترین قطر بناى احداثى یا ٢٣ متر (هر کدام که بیشتر باشد) در شرایطى که فاصله از نصف قطر بیشتر ولى از ٢٣ متر کمتر باشد در مواردى با ارفاق تا حدود ٢١ متر هم پذیرفته شده است.

قابل توجه است که درب راه پله ها در کلیه طبقات به سمت داخل باکس پله و فقط در طبقه تخلیه خروج که معمولاً همکف میباشد رو به بیرون باکس پله باز شوند.

۵- در شرایطى که ساختمان به لحاظ تردد جزو ساختمان هاى متوسط یا پر تردد قرار گیرد و پله فرار نداشته باشد حتماً تحت ضوابط ویژه اطفاء و اعلام حریق قرار می گیرد و نیازمند جانمایى و اجراى اسپرینکلر (افشانک) و دتکتور حرارتى و دود به غیر از جعبه آتش نشانى که در مشاعات هر طبقه تعبیه گردیده، می باشد.

۶- خیلى مهم است که بدانید در صورت قرار گرفتن در شرایط بند ۵ حتماً نیازمند یک منبع ذخیره آب در موتورخانه ساختمان هستید که ظرفیت آن بسته به میزان تردد و مساحت بنا تعریف می گردد. این نکته بدلیل پیش بینى فضاى لازم در داخل موتورخانه عنوان می شود.

٧- براى جعبه آتش نشانى علاوه بر کپسول، نیاز به شلنگ بوده که به دو خط لوله ( تر و خشک) که تر از داخل منبع آب ساختمان و خشک از شیر انتظار قرار گرفته در نماى ساختمان یا دیوار حیاط رو به کوچه تغذیه می گردند.

٨- فاصله اسپرینکلر ها از هم حداقل ٢،٨٠ متر و حداکثر ۴ متر بوده و فاصله اسپرینکلر ها از دیواره هاى فضا حداقل یک متر و حداکثر ٢،٢٠ متر می باشد.


٩- در پارکینگها وجود یک اسپرینکلر در جای پارک هر ماشین اجبارى، و رعایت موارد بند ٨ الزامیست.

١٠- در محل هایى نظیر راهرو مشاعات طبقات که در تماس با چاله آسانسور می باشد بدلیل عدم ریزش آب افشانک ها به داخل چاله آسانسور پس از فعال شدن، معمولاً از تعبیه اسپرینکلر ها خوددارى می شود.