نکات نصبی ویژه شیرهای حساس به زلزله مکانیکی

همانطور که در این بخش از مقالات گاز رسانی در مهام مارکت می خوانید درباره نکات نصبی ویژه شیرهای حساس به زلزله مکانیکی توضیح خواهیم داد.

نکته مهم۱: در تمام شیرهای حساس به زلزله فلشی روی بدنه است که جهت جریان گاز را نشان می دهد. شیرهای مذکور اکیدا باید در جهت منطبق جریان گاز با این فلش نصب شوند. در غیر این صورت نصب غیر صحیح بوده و شیر عملکرد مناسبی نخواهد داشت.

نکته مهم۲: شیرهای حساس به زلزله دارای کلاهک کوچکی همانند شکل هستند که این کلاهک حتما باید جهتی به سمت بالا داشته باشد. در غیر این صورت، یا شیر مورد استفاده مناسب نیست یا اینکه نصب دچار اشکال است. در این صورت شیر به هیچ وجه عملکرد مناسبی در زمان زلزله نخواهد داشت.

نکته مهم۳: شیرهای حساس به زلزله مکانیکی روی بدنه دارای شاقولی هستند که به نصاب کمک می کنند شیر را تراز نماید. این شاقول متشکل از یک زنجیر آویزان از یک پایه و یک حلقه است. وضعیت شیر فقط در زمانی صحیح است که انتهای زنجیر به حلقه تکیه نداده و به صورت ایده آل در مرکز آن معلق باشد.

شیرهای حساس به زلزله

نکته مهم۴: شیر حساس به زلزله مکانیکی با این مزیت تولید شده اند که گاز در محیط قطعات حساس مکانیکی در جریان نیست. این شاخصه به این شیر کمک می کند که رسوبات جریان گاز در قطعات حساس نفوز نکرده و این شیرها در بلند مدت کارایی خود را حفظ نمایند. مزیت دیگر اینکه یک در پوش دنده ای سوپاپ را در برابر عوامل بیرونی محافظت می کند. بعد از نصب و راه اندازی یا عمل فعال سازی شیر، درپوش باید بسته باشد.

برای خرید شیر حساس به زلزله مکانیکی از شرکت مهام صنعت اندیشه کلیک کنید.


مطالب مشابه: