نکات کلی طراحی اسپرینکلر

همان طور که در این بخش از مقالات آتش نشانی در مهام مارکت می خوانید درباره نکات طراحی اسپرینکلر توضیح خواهیم داد.

نکات طراحی اسپرینکلر

اسپرینکلرها باید به گونه ای جانمایی شوند که مساحت تحت پوشش هر اسپرینکلر، از حداکثر مساحت قابل پوشش مجاز، بیشتر نشود.

– در ساختمان ها به طورکلی باید اسپرینکلرهایی با کلاس دمای معمولی و متوسط به کاربرده شوند.

–  هنگامی که حداکثر دمای سقف از(۳۸ درجه سلسیوس)۱۰۰ درجه فارنهایت  بیشتر می باشد، اسپرینکلرها با نرخ های دمایی مطابق با حداکثر دماهای سقف باید استفاده شوند.

– اسپرینکلرهای نصب شده زیر نورگیر شیشه ای یا پلاستیکی که در معرض مستقیم اشعه خورشید می باشند باید از نوع دما متوسط باشند.

– اسپرینکلرهای نصب شده در فضای تهویه نشده و مخفی زیر سقف عایق نشده، یا شیروانی تهویه نشده، باید از نوع دما متوسط باشند.

– کلاس دمایی اسپرینکلر باید با توجه به محل نصب، خطر و بار اشتعال مواد موجود در محل، انتخاب شود.

اسپرینکلر

– اسپرینکلرهای نزدیک به واحد حرارتی باید مطابق با شکل زیر نصب شوند.

– در محیط های مسکونی، فواصل نصب اسپرینکلرها در نزدیکی منابع حرارتی مطابق با جدول زیر تعیین می شوند.

اسپرینکلرهای مورداستفاده در محیط های کم خطر باید مطابق با یکی از انواع زیر باشند:

  1. واکنش سریع(Quick Response)
  2. مسکونی(Residential)  

– در صورت افزایش مساحت هر طبقه از ساختمان به بیش از حداکثر مقادیر مجاز یک سیستم اسپرینکلر، باید تعداد زون های اسپرینکلر هر طبقه افزایش یافته و هر زون دارای رایزر مستقل و مربوط به خود باشد. رایزرها می توانند همگی به طور مشترک به پمپ اصلی تأمین آب آتش نشانی سیستم متصل شوند. حداکثر مساحت قابل پوشش هر سیستم اسپرینکلر در هر طبقه عبارت است از:

– در مواردی که دیوارها زاویه قائمه با یکدیگر ندارند باید علاوه بر رعایت قانون فاصله تا دیوار، حداکثر فاصله اسپرینکلر از کنج دیوار،مطابق شک ۷۵٪  بیشترین فاصله مجاز اسپرینکلرها از یکدیگر باشد.

انتخاب سایز لوله های سیستم اسپرینکلر

– جهت تعیین سایز لوله های سیستم اسپرینکلر از دو روش «جداول پیش تعیین شده» و روش «محاسبه هیدرولیکی» می توان استفاده نمود. به منظور صرفه جویی در هزینه های اجرا انجام محاسبات هیدرولیکی ارجحیت دارد.

– حداقل سایز لوله فولادی قابل ۱ اینچ و لوله مسی ۳/۴ اینچ می باشد.

–  در ساختمان های گروه S3 استفاده از روش جداول پیش تعیین شده مجاز نبوده و سیستم های این ساختمان ها باید به روش محاسبات هیدرولیکی طراحی شوند. 

– در روش جداول پیش تعیین شده، سایز لوله در محیط کم خطر و در محیط خطر مطابق جدول زیرمتوسط تعیین می شود.

– در روش محاسبات هیدرولیکی، سایز لوله ها، تعداد اسپرینکلرهای هر شاخه، تعداد شاخه های هر لوله اصلی، فقط با توان تأمین فشار و دبی منبع سیستم محدود می شود.

–  مقدار چگالی موردنیاز و مساحت عملکرد اسپرینکلرها در روش محاسبات هیدرولیکی، مطابق با نمودار زیر تعیین می شود.

اسپرینکلر

– افت فشار در لوله ها مطابق رابطه زیر (رابطه هیزن- ویلیامز) محاسبه میشود:

– در صورت استفاده از اسپرینکلرهای واکنش سریع، می توان ظرفیت آبدهی پمپ، حجم مخزن ذخیره، سایز لوله کشی ها  و همچنین هزینه اجرای سیستم را کاهش داد. استفاده از این اسپرینکلرها، موجب کاهش مساحت ناحیه طراحی می شود .

– در سیستم های لوله تر و در صورت به کارگیری اسپرینکلرهای واکنش سریع در محیط های کم خطر و خطر متوسط با ارتفاع ۳،۳ تا ۶،۶ متر (۱۰ تا ۲۰ فوت)، مساحت ناحیه طراحی اسپرینکلرها مطابق رابطه زیر کاهش می یابد. لازم به ذکر است برای ارتفاع سقف کمتر از ۳،۳ متر(۱۰ فوت)، باید همان ارتفاع ۳،۳ متر (۱۰ فوت) در نظر گرفته شود.

۵۵+(۳x/2-)=ءy

y   درصد کاهش مساحت مجاز

x ارتفاع سقف برحسب فوت

– در سیستم های لوله خشک و پیش عملگر با همبندی دوتایی، مساحت ناحیه طراحی اسپرینکلرها ۳۰٪ افزایش می یابد.

-اگر شیب سقف بیش از ۱ واحد در ۶ واحد باشد، مساحت ناحیه طراحی اسپرینکلرها ۳۰٪ افزایش می یابد.

در ادامه با مشاهده این ویدیو با  نحوه عملکرد اسپرینکلر بیشتر آشنا خواهید شد…

منبع: سازمان آتشنشانی و خدمـات ایمنـی شهرداری تهران


مطالب مشابه: