ویژگی های ﻣﻨﺤﺼﺮبفرد اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮل ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ |قسمت ۲

در این بخش از مقالات مکانیک در مهام مارکت درباره ویژگی های ﻣﻨﺤﺼﺮبفرد اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮل ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ توضیح خواهیم داد.

۲-۴- ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزی ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ در ﺳﺎﻋﺘﻬﺎی ﺗﻌﻄﻴﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﻏﻴﺮﻣﺴﻜﻮﻧﻲ:

ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻬﺎی ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮل ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ در ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﺑﻪ دو ﺻﻮرت زﻳﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ :

اﻟﻒ- ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺼﺎرف ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ در زﻣﺎن ﻛﺎرﻛﺮد و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ

ب- امکان ﺧﺎﻣﻮﺷﻲ و ﻳﺎ آﻣﺎده ﺑﺎش ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ در دﻣﺎﻳﻲ ﺛﺎﺑﺖ و ﭘﺎﺋﻴﻦ ﭘﺲ از ﺳﺎﻋﺖ ﻛﺎری در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﻏﻴﺮﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻛﺎرﺑﺮی ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ و ﻏﻴﺮﻣﺴﻜﻮﻧﻲ (اداری -آﻣﻮزﺷﻲ -ﻋﻤﻮﻣﻲ -ﺗﺠﺎری ) ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ از ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺼﻮرت ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ و داﺋﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺼـﺎرف ﮔﺮﻣﺎﻳﺸـﻲ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲ ﺷـﻮد و ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮل ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ در اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ ﻟﺤـﺎظ اﻋﻤـﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎی ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻛﻨﺘﺮل دﻣﺎی آب ﮔﺮم ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ و ﺻـﺮﻓﻪ ﺟـﻮﻳﻲ در اﻳـﻦ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ﺗـﺎ ۲۰٪ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ.

در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﻏﻴﺮﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ادارات و ﻣﺪارس ﺑﺪﻟﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﻘﻄﻊ و ﻏﻴﺮﭘﻴﻮﺳﺘﻪ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻣﻜـﺎن ﺧﺎﻣﻮﺷـﻲ و ﻳﺎ آﻣﺎده ﺑﺎش ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ﭘﺲ از ﺳﺎﻋﺖ ﻛﺎری ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد. بهره ﺑﺮداری از اﻳﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎی ﻛﻨﺘـﺮل هوشمند اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﻣﺪرﺳﻪ ای ﻛﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻛﺎری آن از ﺳﺎﻋﺖ ۷ صبح تا ۱۶ عصر می باشد و جمعه ها نیز تعطیل است. تنها از ﻣﺤﻞ ﺧﺎﻣﻮﺷﻲ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ﭘﺲ از ﺳﺎﻋﺖ ﻛﺎری ﺑﻴﺶ از ۵۵٪ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ ﺣﺎﺻـﻞ ﻣـﻲﺷﻮد و در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ زﻣﺎن ﻛﺎرﻛﺮد ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدد اﻳﻦ رﻗـﻢ ﺻـﺮﻓﻪ ﺟـﻮﻳﻲ ﺑـﻪ ﺣـﺪود ۶۵٪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.

در ﺳﺎﻳﺮ روﺷﻬﺎی ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزی، ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ در ﻣﺼﺮف ﺳوخت تنها درزﻣﺎن ﻛﺎرﻛﺮد ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻗﺎدر ﺑـﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺑﺎﻻی ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ زﻣﺎن ﺗﻌﻄﻴﻠﻲ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﻏﻴﺮﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

۲-۵- ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪدرﭘﻴﺶ راه اﻧﺪازی و ﺗﺴﺮﻳﻊ درﺧﺎﻣﻮﺷـﻲ ( ﻳـﺎ دﻣـﺎی آﻣـﺎده ﺑـﺎش) ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧـﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﻏﻴﺮﻣﺴﻜﻮﻧﻲ:

ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮاز ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ در ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی اداری ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻠﻬﺎی-آﻣﻮزﺷﻲ، اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻬﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﭘﻴﺶ راه اﻧﺪازی و ﺗﺴﺮﻳﻊ در ﺧﺎﻣﻮﺷﻲ ﻳﺎ آﻣﺎده ﺑﺎش ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻛﻨﺘﺮل ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧـﻪ در ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﻏﻴﺮﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ارﺳﺎﻟﻲ از ﺳﻨﺴﻮر ﺣﺮارﺗﻲ ﻛﻪ در ﺿﻠﻊ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﺼـﺐ ﺷـﺪه اﺳـﺖ، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮل ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ﻗﺎدر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺪول زﻣﺎﻧﻲ و ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ ﺳـﺮدی ﻫـﻮای ﺧـﺎرج ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ را از ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺎﻋﺖ زودﺗﺮ از ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻛﺎر ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن روﺷﻦ و ﻳﺎ از دﻣﺎی آﻣﺎده ﺑﺎش ﺑﻪ ﺷـﺮاﻳﻂ ﺗـﺎﺑﻊ ﺣﺮارﺗﻲ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﻣﺎی ﻫﻮای ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و در ﺳﺎﻋﺎت اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﻛﺎر ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﺗﺎ۱ﺳﺎﻋﺖ زودﺗـﺮ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ راﺧﺎﻣﻮش و ﻳﺎ ﺑﻪ دﻣﺎی آﻣﺎده ﺑﺎش ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﻣﻴﮕﺮدد.

ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮل ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ

۲-۶- دوره ﻣﻮﺛﺮ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ و ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزی ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ (ﻣﺎه ﺳﺎل ۱۲):

ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻛﻨﺘﺮل ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺳﺎﻳﺮ روﺷﻬﺎی ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزی (ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻋﺎﻳﻖ ﻛﺎری ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ) ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ در دوره ﺳﺮﻣﺎ و ﭘﻨﺞ ﻳﺎ ﺷﺶ ﻣﺎه ﺳﺎل ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ و ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزی ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣـﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺪﻟﻴﻞ کنترل دمای آب گرم مصرفی با دو دمای حداقل و حداکثر در طی شبانه روز در تابستان ها نیز به میزان قابل ملاحظه ای مصرف سوخت را کاهش می دهند و بدین ترتیب به صورت لحظه ای در ۱۲ ماه سال فعال می باشند.

۲-۷- زمان مناسب نصب و بهره برداری از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮل ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ :

ﻣﺪت زﻣﺎن ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازی ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮل ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ بسیار کوتاه و به طور متوسط در حدود ۳ ساعت می باشد ﻛﻪ ﺑﺪون اﻧﺠﺎم ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ در ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﺮدد.

ﺑﻬﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ اﻳﻦ روش در ﻫﺮ زﻣﺎن از ﺳﺎل ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ وﻗﻔﻪ ای در ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺼﺎرف ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻮﺟﻮد ﻧﻤﻲ آورد.

در دﻳﮕﺮ روﺷﻬﺎی ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزی اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪودﻛﻨﻨﺪه ای ﺑﺮای زﻣﺎن اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜـﺎل ﭘﻨﺠـﺮه ﻫﺎی دو ﺟﺪاره را ﻧﻤﻲ ﺗﻮان در ﻓﺼﻞ ﺳﺮﻣﺎ و در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ از آن ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺷﺪه اﺳﺖ اﺟـﺮا ﻧﻤـﻮده ﻳـﺎ ﺗﻌـﻮﻳﺾ  ﺷﻴﺮﻫﺎی ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎﺗﻴﻚ رادﻳﺎﺗﻮر ﺑﺎ ﺷﻴﺮﻫﺎی ﻗﺪﻳﻤﻲ در زﻣﺴﺘﺎن ﻣﻮﺟﺐ اﺧﺘﻼل ﭼﻨﺪ روزه در ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻲ ﮔﺮدد.

در این ویدیو نمونه هایی از نصب سیستم کنترل هوشمند موتورخانه در ساختمان های مسکونی را مشاهده خواهید کرد….

۲-۸- ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﺤﺪوده آﺳﺎﻳﺶ ﺣﺮارﺗﻲ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن:

در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻛﻨﺘﺮل ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﻮدن ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣـﺎی ﺧـﺎرج ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑـﺮ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻛﻨﺘﺮل دﻣﺎی آب ﮔﺮم ﭼﺮﺧﺸﻲ دﻣﺎی داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎ داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﺤﺪودی ﻛﻨﺘﺮل ﺷـﺪه و ﻣﻮﺟـﺐ ﺗﺜﺒﻴـﺖ ﻧﺴﺒﻲ آﺳﺎﻳﺶ ﺣﺮارﺗﻲ ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد. اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﺑﺼﻮرت دﻗﻴﻖ ﺗﺮ در ﺷﻴﺮﻫﺎی ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎﺗﻴﻚ رادﻳﺎﺗﻮر ﻧﻴﺰ وﺟـﻮد دارد.

منابع:

ﻣﻘﺎﻻت اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻫﻤﺎیش های ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزی ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

کاربران گرامی برای مشاهده قسمت اول مقاله «ویژگی های ﻣﻨﺤﺼﺮبفرد اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮل ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ» کلیک کنید.

شرکت مهام صنعت اندیشه تولید کننده و تامین کننده و نماینده برندهای معتبر تاسیساتی گاز رسانی

برای خرید ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮل ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ از شرکت مهام صنعت اندیشه کلیک کنید.


مطالب مشابه: