ﺗﻌﺮﯾﻒ موتورخانه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺗﺠﮭﯿﺰات آن

در این بخش از مقالات مکانیک در مهام مارکت درباره ﺗﻌﺮﯾﻒ موتورخانه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺗﺠﮭﯿﺰات آن توضیح خواهیم داد.

 

ﭘﺲ از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻠﻔﺎت ﺣﺮارﺗﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﯾﺪ آﻧﺮا ﺑﻨﺤﻮی ﺟﺒﺮان ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ دﻣﺎی اﺗﺎﻗﻬﺎ و ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﺣﺪود دﻟﺨﻮاه و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﻮد. زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯿﺘﻮان اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻂ دﻣﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ در داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ ، ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺪاوم ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻧﯿﻞ ﺑﺪﯾﻦ ﻫﺪف ﺣﺮارت در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺖ.

ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت در ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺮارت ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮﻣﺎی ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺟﺒﺮان ﺗﻠﻔﺎت ﺣﺮارﺗﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در داﺧﻞ اﺗﺎﻗﯽ ﺑﻨﺎم موتورخانهﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻣﺸﻌﻞ ﺑﻪ آب داﺧﻞ دﯾﮓ داده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﻧﺎﻗﻞ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺣﺮارﺗﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ در اﺗﺎﻗﻬﺎ از ﻗﺒﯿﻞ رادﯾﺎﺗﻮر،ﻫﻮاﺳﺎز، ﻓﻦ ﮐﻮﯾﻞ  و … ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯿﮕﺮدد.

ﻣﺎده ﻧﺎﻗﻞ ﺣﺮارت ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﺗﺒﺎدل ﺣﺮارﺗﯽ در اﺗﺎق ﻣﺠﺪداً از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ ﺑﺮﮔﺸﺖ، به پمپ ﭼﺮﺧﺸﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ در موتورخانه ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺗﺎ اﻓﺖ ﻓﺸﺎر ﺳﯿﺎل ﻧﺎﻗﻞ ﺣﺮارت ( در اﺛﺮ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺟﺪاره ﻫﺎی ﻟﻮﻟﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺒﻮر از اﺗﺼﺎﻻت و ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺣﺮارﺗﯽ ) ﺟﺒﺮان ﮔﺮدد و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ دﯾﮓ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯿﺸﻮد ﺗﺎ ﭼﺮﺧﻪ ﻓﻮق ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺗﮑﺮار ﮔﺮدد. ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت را ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺎ وﺳﺎﯾﻠﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﻮد.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯿﺰان درﺟﮫ ﺣﺮارت آب ﮔﺮم ﭼﺮﺧﺸﯽ و آب ﮔﺮم ﻣﺼﺮﻓﯽ در موتورخانه ھﺎ ﺑﺼﻮرت دﺳﺘﯽ و ﺑﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ درﺟﮫ ﺣﺮارت ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت دﯾﮓ و ﯾﺎ ﭘﻤﭙﮭﺎی ﺳﯿﺮﮐﻮﻻﺳﯿﻮن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﺮدد اﯾﻦ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﺑﺮ روی ﯾﮏ ﻋﺪد ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ . ﺗﻐﯿﯿﺮات دﻣﺎی ھﻮا درﻃﻮل روز ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎ ﮐﺎھﺶ دﻣﺎی داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﺪه ﮐﮫ ﻧﺘﯿﺠﮫ آن اﻧﺤﺮاف دﻣﺎی داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن از ﻣﺤﺪوده آﺳﺎﯾﺶ و ﻣﺼﺮف ﺑﯿﮭﻮده ﺳﻮﺧﺖ و اﻧﺮژی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

 

موتورخانه

 

ﺗﺠﮭﯿﺰات موتورخانه ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ

 

در موتورخانه ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﺗﺠﮭﯿﺰاﺗﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﮫ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻣﺼﺎرف ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺮاﺣﯽ ھﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارﻧﺪ :

 

دﯾﮓ ( Boiler)

 

دﯾﮓ وﻇﯿﻔﮫ ﺳﻮار ﮐﺮدن ﺣﺮارت ﺑﺮ ﻣﺎده ﻧﺎﻗﻞ ﺣﺮارت را ﺑﺮ ﻋﮭﺪه دارد . دﯾﮕﮭﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺮارت ﻣﺮﮐﺰی ﺑﮫ دو دﺳﺘﮫ ﭼﺪﻧﯽ و ﻓﻮﻻدی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

  1. دﯾﮓ ﭼﺪﻧﯽ : اﯾﻦ دﯾﮕﮭﺎ از ﻗﻄﻌﺎﺗﻲ ﺑﻨﺎم ﭘﺮه ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻣﻲ ﯾﺎﺑﻨﺪ ﻛﮫ ﻣﯿﺘﻮان آﻧﮭﺎ را ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ ﺑﮫ موتورخانه ﺣﻤﻞ ﻧﻤﻮد و در آﻧﺠﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ وﺳﯿﻠﮫ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻨﺎم ﺑﻮﺷﻦ ﯾﺎ ﻣﻐﺰی روی ھﻢ ﺟﻤﻊ و آب ﺑﻨﺪی ﮐﺮد. ھﺮ دﯾﮓ ﭼﺪﻧﯽ دارای ﻗﻄﻌﺎت ﺟﻠﻮ،ﻋﻘﺐ و ﺗﻌﺪادی ﭘﺮه ﻣﺸﺎﺑﮫ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﮫ ﺑﺎ ﻛﻢ و زﯾﺎد ﻛﺮدن ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ ﭘﺮه ھﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻗﺪرت ﺣﺮارﺗﯽ دﯾﮓ را ﮐﺎھﺶ دﻣﺎﺳﻨﺞ، ﻓﺸﺎر ﺳﻨﺞ ، ﺷﯿﺮ اﻃﻤﯿﻨﺎن ، و ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ داد. در ﺑﺪﻧﮫ دﯾﮓ ﺳﻮراﺧﮭﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﻟﻮﻟﮫ ھﺎی رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ آب و ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت ﺗﻌﺒﯿﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ
  2. دﯾﮓ ﻓﻮﻻدی : اﯾﻦ دﯾﮕﮭﺎ در دو ﻧﻮع ﺑﺎ ﻟﻮﻟﮫ ھﺎی آﺗﺶ و ﺑﺎ ﻟﻮﻟﮫ ھﺎی آب ﺳﺎﺧﺘﮫ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.

 

ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت دﯾﮓ (Thermostat)

 

ﮐﺎر اﯾﻦ ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت ﮐﻨﺘﺮل دﻣﺎی آب دﯾﮓ ﺑﻮده و ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎ ﮐﺎھﺶ دﻣﺎی آب دﯾﮓ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻋﺪد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه روی آن ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺎﻣﻮش ﯾﺎ روﺷﻦ ﺷﺪن ﻣﺸﻌﻞ را ﺻﺎدر ﻣﯿﮑﻨﺪ.

 

ﻣﺸﻌﻞ ( Burner )

 

ھﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﮫ ﺗﻤﺎم ﻗﺴﻤﺘﮭﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺮارت ﻣﺮﻛﺰی ﺑﺮای ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن واﺟﺪ ارزش و اھﻤﯿﺖ ﺧﺎص ﺧﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، وﻟﻲ  ﺑﻲ ﺗﺮدﯾﺪ ﻗﻠﺐ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺮارت ﻣﺮﻛﺰی ﻣﺸﻌﻞ اﺳﺖ ﭼﺮا ﻛﮫ ﻋﻤﻞ اﺣﺘﺮاق و ﺗﻮﻟﯿﺪ آﺗﺶ ﺟﮭﺖ ﮔﺮم ﻛﺮدن ﯾﺎ ﺑﺨﺎر ﻧﻤﻮدن آب در دﯾﮓ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﻣﮭﻢ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. ﻣﺸﻌﻠﮭﺎ از ﻧﻈﺮ ﻧﻮع ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺮ ﺳﮫ ﻧﻮع ﮔﺎزی ﺳﻮز، ﮔﺎزوﺋﯿﻠﯽ و ﻣﺎزوت، و از ﻟﺤﺎظ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﺮ دو ﻧﻮع اﺗﻤﺴﻔﺮﯾﮏ و دﻣﻨﺪه دار ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻧﺘﺨﺎب اﻧﺪازه ﻣﺸﻌﻞ ﭘﺲ از ﺗﻌﯿﯿﻦ وزن ﺳﻮﺧﺘﯽ ﮐﮫ در ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

 

ﭘﻤﭗ ﭼﺮﺧﺸﯽ (Circulation Pump)

 

در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺮارت ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎن اﺟﺒﺎری، اﻧﺮژی ﻻزم ﺑﺮای ﮔﺮدش آب ﮔﺮم ﯾﺎ آب داغ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﭘﻤﭗ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯿﮕﺮدد ﮐﮫ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻣﺴﯿﺮ رﻓﺖ ﯾﺎ ﺑﺮﮔﺸﺖ آب ﻧﺼﺐ ﺷﻮد. وﻇﯿﻔﮫ ﭘﻤﭗ ﺳﯿﺮ ﮐﻮﻻﺗﻮر ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻓﺸﺎر ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﮫ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ اﻓﺖ ﻓﺸﺎر ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﺮﮐﺖ آب در ﻟﻮﻟﮫ ھﺎ را ﺟﺒﺮان ﻧﻤﺎﯾﺪ.

 

ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﮔﺮم ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ (Domestic hot water tanks)

 

در اﯾﻦ ﻧﻮع آﺑﮕﺮﻣﮑﻦ ھﺎ ﮐﮫ از ﻧﻮع آﺑﮕﺮﻣﮑﻨﮭﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﮐﻠﯿﮫ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺣﺮارت ﻣﺮﮐﺰی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در داﺧﻞ ﯾﮏ ﻣﺒﺪل ﺣﺮارﺗﯽ ﺗﮭﯿﮫ ﻣﯿﮕﺮدد . اﯾﻦ ، آﺑﮕﺮم ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺗﻮﺳﻂ آب داغ و ﯾﺎ ﺑﺨﺎر اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در دﯾﮓ ، ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮ دو ﻧﻮع ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ :

  1. ﻣﻨﺒﻊ دو ﺟﺪاره
  2. ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻮﯾﻠﯽ

 

ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺒﺴﺎط (Expansion Tank)

 

ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻓﺸﺎر ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﻓﺮاھﻢ آوردن اﻣﻜﺎن اﻧﺒﺴﺎط ﺣﺠﻤﯽ آب در اﺛﺮ اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎی ﺑﺴﺘﮫ ﻻزم اﺳﺖ از ﻇﺮﻓﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺒﺴﺎط اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد . ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺒﺴﺎط ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺑﺎز ﯾﺎ ﺑﺴﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ.

 

ﺷﯿﻮه ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺠﮭﯿﺰات ﺑﺮﻗﯽ موتورخانه ﺑﮫ روش ﺳﻨﺘﯽ و ﻣﻌﺎﯾﺐ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﮭﺎی آن

 

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯿﺰان درﺟﮫ ﺣﺮارت آب ﮔﺮم ﭼﺮﺧﺸﯽ و آب ﮔﺮم ﻣﺼﺮﻓﯽ در موتورخانه ھﺎ ﺑﺼﻮرت دﺳﺘﯽ و ﺗﻤﺎم ﺗﻨﻈﯿﻢ درﺟﮫ ﺣﺮارت ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت دﯾﮓ و ﯾﺎ ﭘﻤﭙﮭﺎی ﺳﯿﺮﮐﻮﻻﺳﯿﻮن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﺑﺮ روی ﯾﮏ ﻋﺪد ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺮار دارد. ﺗﻐﯿﯿﺮات دﻣﺎی ھﻮا درﻃﻮل روز ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎ ﮐﺎھﺶ دﻣﺎی داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﺪه ﮐﮫ ﻧﺘﯿﺠﮫ آن اﻧﺤﺮاف دﻣﺎی داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن از ﻣﺤﺪوده آﺳﺎﯾﺶ و ﻣﺼﺮف ﺑﯿﮭﻮده ﺳﻮﺧﺖ و اﻧﺮژی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﮭﺎی ﻏﯿﺮﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮی اداری- ﻋﻤﻮﻣﯽ- آﻣﻮزﺷﯽ- ﺗﺠﺎری ﮐﮫ از ﻓﻀﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺼﻮرت ﻏﯿﺮﭘﯿﻮﺳﺘﮫ و ﺗﻨﮭﺎ در ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﺎﻋﺎت روز اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮕﺮدد و ﻧﯿﺎزی ﺑﮫ ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﮫ ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎری وﺟﻮد ﻧﺪارد . روش ﻓﻌﻠﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ دﺳﺘﯽ ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت دﯾﮕﮭﺎ و ﭘﻤﭙﮭﺎ، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻋﻤﺎل ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ و ﯾﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺠﮭﯿﺰات در وﺿﻌﯿﺖ آﻣﺎده ﺑﺎش را ﻧﺪارﻧﺪ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﮭﯿﺪاﺗﯽ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان اﯾﻨﮕﻮﻧﮫ ﺗﺠﮭﯿﺰات ﺑﺮﻗﯽ موتورخانه را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻧﯿﺎز ﺑﺎر ﺣﺮارﺗﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮات دﻣﺎی ھﻮای ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﻮد و از ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺻﺮﻓﮫ ﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.

 

شرکت مهام صنعت اندیشه تولید کننده و تامین کننده و نماینده برندهای معتبر تاسیساتی گاز رسانی

برای خرید سیستم کنترل هوشمند موتورخانه ساختمان کلیک کنید.


مطالب مشابه: