ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻋﻼم ﺣﺮﯾﻖ و ﻣﻮارد ﻧﻈﺎرﺗﯽ در آن

در این بخش از مقالات ایمنی و آتش نشانی در مهام مارکت درباره ﻣﻮارد ﻧﻈﺎرﺗﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻋﻼم ﺣﺮﯾﻖ چون ﭘﺎﻧﻞ اﻋﻼم ﺣﺮﯾﻖ و آژیر و ﭼﺮاغ ﭼﺸﻤﮏ زن … توضیح خواهیم داد.

 

سیستم های اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﮐﺸﻒ و اﻋﻼم ﺣﺮﯾﻖ ﮐﮫ ﺑﮫ اﺧﺘﺼﺎر ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻋﻼم ﺣﺮﯾﻖ و ﯾﺎ اﻋﻼم ﺣﺮﯾﻖ ﮔﻔﺘﮫ می شود، از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﺸﻒ و اﻋﻼم ﺣﺮﯾﻖ را ﺑﺮ ﻋﮭﺪه دارد، ﺑﺴﯿﺎر دارای اھﻤﯿﺖ می باشد وﻋﺪم اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻣﮭﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز و ﺧﺴﺎرات ﺟﺎﻧﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﺣﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﮔﺮدﯾﺪه ﺗﺤﻮﯾﻞ و ﻧﮕﮭﺪاری ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺎﺋﺬ اھﻤﯿﺖ، ﺗﺴﺖ، و ﺑﺪاﯾﻦ ﺟﮭﺖ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮائ ﺻﺤﯿﺢ می ﺒﺎﺷﺪ.

ﻧﻈﺎرت در ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻋﻼم ﺣﺮﯾﻖ از اﺑﺘﺪای ﮐﺎر ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘﺲ از ﻃﺮاﺣﯽ اﺑﺘﺪاﯾﯽ در ﻣﺮﺣﻠﮫ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﺮواﻧﮫ ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮوع ﻣﯿﮕﺮدد. ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪ ھﺎی زﯾﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ:

۱- ﻗﺪم اﺻﻠﯽ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺳﻔﺖ ﮐﺎری ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ھﻤﺎھﻨﮓ ﻧﻤﻮدن ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن می ﺒﺎﺷﺪ، در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺟﺰای داﺧﻠﯽ ﻣﺸﺨﺺ و می ﺘﻮان ﻃﺮح ﻧﮭﺎﯾﯽ را ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎری و ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﺮروی ﮐﺎﻏﺬ ﭘﯿﺎده ﻧﻤﻮد.

۲- ﻧﻮع ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻋﻼم ﺣﺮﯾﻖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﺘﺮاژ و ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺟﺪاول ﺗﮭﯿﮫ ﺷﺪه در ﺿﻮاﺑﻂ اﯾﻤﻨﯽ ﻣﺸﺨﺺ می گردد.

۳- در ﺻﻮرﺗﯿﮑﮫ ﻃﺮاﺣﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺷﺮوع ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎری اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﻐﺎﯾﺮﺗﯽ ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ( ﻧﺎم ﺗﺠﺎری ) ﺟﮭﺖ اﺟﺮائ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ھﺎی آن در ﻧﻘﺸﮫ درج ﮔﺮدﯾﺪه و ﭘﺲ از ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﮭﻨﺪس ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﺎ ﻧﺎﻇﺮ ﺟﮭﺖ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن آتش ﻨﺸﺎﻧﯽ ﺑﺮده ﺷﻮد.

۴- در اﺟﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻋﻼم ﺣﺮﯾﻖ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻧﻘﺸﮫ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه در دﺳﺖ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮق و ﻣﺠﺮی ﺑﺎﺷﺪ. در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺟﮭﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺷﺘﺒﺎھﺎت راﯾﺞ، ﻣﺠﺮی و ﺳﯿﻢ ﮐﺸﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد، درﺻﻮرﺗﯿﮑﮫ ﺑﺮﻗﮑﺎر ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻗﺮار اﺳﺖ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دھﺪ ﺑﺎ ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﻣﺠﺮی ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻋﻼم ﺣﺮﯾﻖ و زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﮭﻨﺪس ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮق و ﻃﺒﻖ ﻧﻘﺸﮫ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه ﺷﺮوع ﺑﮫ ﮐﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ. ھﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ ﻧﻮع ﺳﯿﻢ و ﮐﺎﺑﻞ ﮐﺸﻒ و اﻋﻼم  ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻃﺒﻖ ﻃﺮح ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺟﻨﺎس اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﻃﺮح دارای ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﮫ و ﻧﻮع آن ﻃﺒﻖ ﻃﺮح و ﺑﺎ ﻣﺸﻮرت ﻧﺎﻇﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدد.

 

ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻋﻼم ﺣﺮﯾﻖ چون ﭘﺎﻧﻞ اﻋﻼم ﺣﺮﯾﻖ و آژیر و ﭼﺮاغ ﭼﺸﻤﮏ زن

 

۵- ﻣﺤﻞ ﭘﺎﻧﻞ اﻋﻼم ﺣﺮﯾﻖ (FACP) ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻧﻘﺸﮫ و درﺻﻮرت وﺟﻮد ﻣﺸﮑﻞ ، در ﻣﺤﻞ  ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﺼﺎب و ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮق اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدد. اﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﮫ راﺣﺘﯽ در دﺳﺘﺮس ﺑﻮده و ﻗﺎﺑﻞ دﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻻزم اﺳﺖ زﯾﺮ، ﺑﺎﻻ ﯾﺎ ﮐﻨﺎر ﭘﺎﻧﻞ اﻋﻼم ﺣﺮﯾﻖ (ھﻤﺎھﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﺤﻞ ورودی ھﺎی ﭘﺎﻧﻞ) ﯾﮏ ﻋﺪد ﺟﻌﺒﮫ ﺗﻮ ﮐﺎر (FIRE POOL BOX) ﻧﺼﺐ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﯿﻢ و ﮐﺎﺑﻞ ھﺎ ) اﺑﺘﺪا ﺑﮫ اﯾﻦ ﭘﺎﻧﻞ وارد و ﭘﺲ از آراﯾﺶ و ﻟﻮپ ﮐﺮدن وارد FACP  ﺷﻮد. ھﻤﭽﻨﯿﻦ ارﺗﻔﺎع ﻣﺠﺎز ﭘﺎﻧﻞ ﺑﻨﺤﻮی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ھﺮ ﺷﺨﺺ ﺑﺎ ﻗﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮاﺣﺘﯽ اﭘﺮاﺗﻮری ﭘﺎﻧﻞ را اﻧﺠﺎم دھﺪ. ( ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ۱۲۰ تا ۱۴۰ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ از ﮐﻒ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه).

۶- در ﺟﻌﺒﮫ FPB ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﯿﻢ و ﮐﺎﺑﻞ ھﺎی ﮐﺸﻒ و اﻋﻼم ﺣﺮﯾﻖ، ﯾﮏ ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻦ و ﭼﻨﺪ ﺧﻂ ﺟﮭﺖ ﺗﻐﺬﯾﮫ اﺻﻠﯽ ﭘﺎﻧﻞ و ﻓﺮﻣﺎن ھﺎی ﮐﻤﮑﯽ ﺑﺼﻮرت ﻣﺠﺰائ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﺧﻄﻮط از ﭘﺎﻧﻞ ﻣﺸﺎﻋﺎت، ﻓﻦ ﻓﺸﺎر ﻣﺜﺒﺖ، ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻔﺎی اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ و .. ﻃﺒﻖ ﻃﺮح ﺑﺎﺷﺪ.

۷- اﺟﺮای ﻣﺪارات اﻋﻼم ﺣﺮﯾﻖ ﻃﺒﻖ ﻃﺮح (ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺼﻮرت آژیر ﻋﻤﻮﻣﯽ) می ﺒﺎﺷﺪ و ﺗﻌﺪاد ﺧﻄﻮط آژﯾﺮ (ﻣﺪار اﻋﻼم ﺣﺮﯾﻖ) ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﻌﺪاد ﺧﺮوﺟﯽ ﭘﺎﻧﻞ می ﺒﺎﺷﺪ. درﺻﻮرﺗﯿﮑﮫ ﭘﺎﻧﻞ اﻋﻼم ﺣﺮﯾﻖ دارای ۲ ﺧﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ، ﻻزم اﺳﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ آژیر ھﺎی ھﻤﮑﻒ و زﯾﺮ زﻣﯿﻦ ھﺎ روی ﯾﮏ ﺧﻂ و آژیر ھﺎی ﻃﺒﻘﺎت روی ﺧﻂ دﯾﮕﺮ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد.

درﺻﻮرﺗﯿﮑﮫ ﭘﺎﻧﻞ اﻋﻼم ﺣﺮﯾﻖ دارای ۴ ﺧﺮوﺟﯽ اﻋﻼم ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، زﯾﺮزﻣﯿﻦ ﯾﮏ ﺧﻂ، ھﻤﮑﻒ ﯾﮏ ﺧﻂ و دو ﺧﻂ ﺟﮭﺖ ﻃﺒﻘﺎت درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﻮد. ﺟﮭﺖ ﭼﺮاغ ﭼﺸﻤﮏ زن ﺑﯿﺮون درب ﮔﺬر ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﺧﻂ ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ ﮐﮫ از رﻟﮫ ﻓﺎﯾﺮ ﭘﺎﻧﻞ ﺗﻐﺬﯾﮫ ﻣﯿﮕﺮدد ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

۸- درﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﺷﺴﺘﯽ ھﺎی ھﻤﮑﻒ و راه ﭘﻠﮫ ھﺮﮐﺪام روی ﯾﮏ ﺧﻂ ﻣﺠﺰائ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﺘﻮان ﺧﻂ را از ﻣﺪار ﺟﺪا ﻧﻤﻮد (در ﺻﻮرت اﯾﺠﺎد آﻻرم ھﺎی ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﮫ در اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺴﺘﯽ). در ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎی آژیر ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﮫ در ھﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﭼﻨﺪ زون ﮐﺸﻒ وﺟﻮد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ (ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﮫ ﭼﻨﺪ ﺧﻂ ﯾﺎ ﺟﺪا ﻧﻤﻮدن ﺷﺴﺘﯽ ھﺎ) اﺷﮑﺎﻟﯽ در اﻋﻼم ﺣﺮﯾﻖ ﺑﻮﺟﻮد ﻧﻤﯿﺂﯾﺪ.

۹- ﺟﮭﺖ اﺟﺮای اﯾﻤﻦ و راﺣﺖ در ھﺮ ﻃﺒﻘﮫ ﯾﮏ ﭘﺎﻧﻞ ﮐﺸﺸﯽ (FIRE POOL BOX) در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﻮد اﯾﻦ ﭘﺎﻧﻞ اﺷﺘﺒﺎھﺎ ﺑﻌﻨﻮان (FIRE JUNCTION BOX ” FJB”) ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﻣﯿﺸﻮد.

در اﺟﺮای ﻣﺪارات اﻋﻼم،ﻻزم اﺳﺖ ورود و ﺧﺮوج ﺳﯿﻢ و ﮐﺎﺑﻞ از ﭘﺎﻧﻞ FJB ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان در ھﻨﮕﺎم ﻋﯿﺐ ﯾﺎﺑﯽ ﻣﺪار ﺑﮫ راﺣﺘﯽ ﻣﺤﻞ ﻣﺴﯿﺮ را دﻧﺒﺎل ﻧﻤﻮد.

۱۰- در ﻣﮑﺎﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺘﻌﺎرف ﺑﺎ ﻟﻮﻟﮫ ﮐﺸﯽ روﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﯿﭙﺬﯾﺮد ﻻزم اﺳﺖ از ﮐﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎوم ﺑﮫ ﺣﺮﯾﻖ در ﻣﺪارات ﮐﺸﻒ و اﻋﻼم اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد. در ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎی آدرس ﭘﺬﯾﺮ ﻻزم اﺳﺖ از ﮐﺎﺑﻞ ﺷﯿﻠﺪ دار و ﮐﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎوم ﺑﮫ ﺣﺮﯾﻖ (ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺟﻠﺴﮫ وﺣﺪت روﯾﮫ) اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد. 

۱۱- ﯾﮑﯽ از ﻣﻮارد ﻧﻈﺎرﺗﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎی ﮐﺸﻒ و اﻋﻼم ﺣﺮﯾﻖ، ﭼﮏ ﺷﺪت ﺻﻮت در اﺗﺎق ھﺎی ﺧﻮاب (ﺑﺎ وﺟﻮد درب ﺑﺴﺘﮫ) و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻘﺎط ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

در اﺗﺎق ﺧﻮاب در دورﺗﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ آن ﺷﺪت ﺻﻮت (ﺣﺪاﻗﻞ) ۷۵db ﺑﺎ وﺟﻮد درب ﺑﺴﺘﮫ و در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﺴﻤﺖ ھﺎی دﯾﮕﺮ واﺣﺪ (ﺣﺪاﻗﻞ)  ۶۵db ﻧﯿﺎز ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ. در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ درﺻﻮرﺗﯿﮑﮫ دو ﯾﺎ ﺳﮫ اﺗﺎق ﺧﻮاب ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﮐﻨﺎر ھﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ آژﯾﺮ در ﭘﺸﺖ درب آﻧﮭﺎ ﻧﺼﺐ ﮔﺮدد ﮐﮫ ﺷﺪت ﺻﻮت آژیر ﺣﺪاﻗﻞ در ﺣﺪود ۸۵ تا ۹۰DB تا ﻻزم ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ. ھﻤﭽﻨﯿﻦ دراﺗﺎق ﻣﺴﺘﺮ(دارای ﺳﺮوﯾﺲ) آژﯾﺮ ﻧﺼﺐ ﮔﺮدد.در ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﮫ ﻣﺮﮐﺰی ۵db ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ ﺳﺮو ﺻﺪای ﻣﻮﺟﻮد و ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻧﺒﺎرﯾﮭﺎ، ﭘﺎرﮐﯿﻨﮏ ھﺎ، ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﮫ وﺳﺎﻟﻦ ھﺎی اجتماعات و قسمت های مشاعات حداقل شدت ۶۵db بگوش برسد.

۱۲- در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﮭﺎی ﺑﺰرگ ﭼﺮاغ ﭼﺸﻤﮏ زن (اﺳﺘﺮوب ﻻﯾﺖ ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ ) در ﺑﯿﺮون درب ١٢ ﻣﺠﺎور ﮔﺬر اﺻﻠﯽ، ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ھﺎی ﺑﺰرگ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ،ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﮫ ، ﺳﺎﻟﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت وﻓﻀﺎی اﺳﺘﺨﺮ ﻧﺼﺐ ﻣﯿﮕﺮدد. ﻣﺪار اﺳﺘﺮوب ﺑﯿﺮون درب از رﻟﮫ ﻓﺎﯾﺮ و ﻣﺎﺑﻘﯽ از ﻣﺪار اﻋﻼم ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

۱۳- ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺠﮭﯿﺰات ﮐﺸﻒ و اﻋﻼم ﺣﺮﯾﻖ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﺠﮭﯿﺰات  ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﯿﮕﺮدد(ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻧﺒﺎر). ﭘﺎﻧﻞ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ دارای ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻣﻌﺘﺒﺮ از ﺳﺎزﻧﺪه و اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی آن ﺑﺎﺷﺪ. ھﻤﭽﻨﯿﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﮭﺮه ﺑﺮدای ﺑﮫ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ و آدرس زون ﺑﻨﺪی ﮐﮫ ﭘﺲ از ﻧﺼﺐ ﺗﺎﺑﻠﻮ در ﮐﻨﺎر آن ﻧﺼﺐ ﻣﯿﮕﺮدد.

۱۴- ﮐﻠﯿﮫ ﺗﺠﮭﯿﺰات اراﺋﮫ ﺷﺪه ﺟﮭﺖ ﻧﺼﺐ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ دارای ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﮫ و ﺷﻤﺎره ﺳﺮﯾﺎل ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺟﮭﺖ ﭼﮏ اﯾﻦ ﺗﺠﮭﯿﺰات ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺎ ﻣﺮاﭼﻌﮫ ﺑﮫ آدرس اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه و اراﺋﮫ ﺷﻤﺎره ﺳﺮﯾﺎل از اﺻﻠﯽ ﺑﻮدن آن ﻣﻄﻤﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ. ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺼﺎب و ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺗﺠﮭﯿﺰات ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺳﺮﯾﺎل و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺠﮭﯿﺰات ﺑﺎ ﻣﮭﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ اﺻﻔﮭﺎن را ﺑﮫ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ اراﺋﮫ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻧﺎﻇﺮ در ھﻨﮕﺎم ﺗﺎﯾﯿﺪ اﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮر را ﭼﮏ ﻧﻤﻮده و از ﺻﺤﺖ ﻣﻮارد آن ﻣﻄﻤﺌﻦ ﮔﺮدد.

۱۵- ﭘﺮوﺳﮫ ﻧﺼﺐ ﻃﺒﻖ ﻧﻘﺸﮫ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ. در اﯾﻦ ﻧﻘﺸﮫ ﻣﺤﻞ ﺷﺮوع و ﭘﺎﯾﺎن زوﻧﮭﺎ  ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮده و ﻃﺒﻖ آن ﻣﯿﺘﻮان ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻧﺘﮭﺎﯾﯽ را ﭼﮏ ﻧﻤﻮد و از ﻋﺪم اﻧﺸﻌﺎب (ﺷﮑﻞ T) ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪ.

۱۶- ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺪارات ﮐﺸﻒ و اﻋﻼم در ﻟﻮﻟﮫ ھﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ اﺟﺮائ ﮔﺮدد و ﯾﺎ از از ﺳﯿﻨﯽ ﯾﺎ ﻧﺮدﺑﺎن ﮐﺎﺑﻞ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد، در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﻣﺤﻞ ﻋﺒﻮر ﮐﺎﺑﻞ درﺳﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﺟﺪاﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻗﺴﻤﺖ ھﺎی دﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﺷﻮد و ﺑﮭﯿﭻ ﻋﻨﻮان اﯾﻦ ﻣﺪارات ﺑﺎ ﮐﺎﺑﻞ ھﺎی ﺟﺮﯾﺎن و وﻟﺘﺎژ ﺑﺎﻻ و ﯾﺎ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺑﺎﻻ در ﯾﮏ ﺳﯿﻨﯽ ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ. ارﺗﻔﺎع ﻧﺼﺐ ﭼﺮاغ ﭼﺸﻤﮏ زن و آژﯾﺮھﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ٢١٠ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ از ﮐﻒ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

۱۷- دتکتورهای سقفی بر طبق نقشه، در سالن، خواب، انباری، راهرو، پلکان، سالن، رختکن، دفاتر و فروشگاه ها، دود بوده و در آشپزخانه موتورخانه حرارتی دتکتور حرارت ثابت ( A1S,A2S  or  BS) و در پارکینگ حرارتی افزایشی ( A1R,A2R  or  BR) می باشد. در ﻣﻮاردی ﮐﮫ اﻣﮑﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع دﺗﮑﺘﻮر ﺣﺮارﺗﯽ وﺟﻮد دارد دﺗﮑﺘﻮرھﺎی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺣﺮﯾﻖ (اﻓﺰاﯾﺸﯽ) ارزش ﺑﺎﻻﺗﺮی دارﻧﺪ.

۱۸- در ﻣﻮاردی ﮐﮫ اﻣﮑﺎن ﺣﺮﯾﻖ دودی ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺣﺮﯾﻖ ﺣﺮارت زا ھﻤﺰﻣﺎن وﺟﻮد دارد و ﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ھﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ دود ﺣﺮﯾﻖ در اﺑﺘﺪا ﺑﻮﺟﻮد آﯾﻨﺪ (ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺗﺎق ﺑﺮق ﯾﺎ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ھﺎی ﻣﻮاد رﻧﮕﯽ و زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﻧﻔﺘﯽ) اﺳﺘﻔﺎده از ھﺮ دو دﺗﮑﺘﻮر دود و ﺣﺮارت وﯾﺎ دﺗﮑﺘﻮر ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﻣﯿﮕﺮدد. 

۱۹- ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﻀﺎھﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﺨﺖ ﭘﻮﺷﺶ دﺗﮑﺘﻮرھﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﻮاﺻﻞ  ﻣﺠﺎز ﺗﺎ درﯾﭽﮫ دﻣﻨﺪه ھﺎ، روﺷﻨﺎﯾﯽ ھﺎی ﮐﻢ ﻣﺼﺮف و ﺗﺨﻠﯿﮫ ﮔﺎزی، ﻣﺼﺎرف ھﺎرﻣﻮﻧﯿﮏ زا و ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺑﺎﻻ و ﻣﺪارات ﺑﺮق ﺷﮭﺮی و ﻣﻮاﻧﻊ ,ﭘﺎرﺗﯿﺸﻦ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﻮد.

۲۰- ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﻧﺼﺐ ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎی ﮐﺸﻒ و اﻋﻼم ﻻزم اﺳﺖ ﻧﺼﺎب ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺴﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ  اﺟﺰائ را در ﺣﻀﻮر ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮق اﻧﺠﺎم داده ﺗﺎ ﻧﺎﻇﺮاز ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺻﺤﯿﺢ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮد. ﻧﺼﺎب ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﮭﺖ ﺗﺴﺖ اﺑﺰار ﻻزم ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﭙﺮی دود، ﺳﺸﻮار ﺻﻨﻌﺘﯽ،ﺻﻮت ﺳﻨﺞ و ﮐﯿﻒ اﺑﺰار ﮐﺎﻣﻞ را ﺑﮭﻤﺮاه داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ.

۲۱- ﭘﺲ از ﺗﺴﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ و اراﯾﮫ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری و آدرس ﺑﻨﺪی زوﻧﮭﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﮫ ٢١ ﻧﮭﺎﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﻣﮭﻨﺪس ﻧﺎﻇﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ. 

 

شرکت مهندسی مهام صنعت اندیشه تامین کننده انواع تجهیزات آتش نشانی اعلام و اطفاء حریق اعم از سیستم های اعلام حریق آژیر، شستی و انواع دتکتور و…. 

برای خرید تجهیزات اعلام حریق کلیک کنید.

 


مطالب مشابه: