ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ آب آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ

در این بخش از مقالات ایمنی و آتش نشانی در مهام مارکت درباره ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ آب آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ توضیح خواهیم داد.

 

ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻟﻮﻟﻪ کشی آب آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ

 

 • شبکه لوله کشی و خروجی هایی ﺑﺮای ﺷﻠﻨﮓ ﻫﺎی آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ در داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺟﻬﺖ اﻫﺪاف ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺣﺮﻳﻖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 • معمولا در ساختمان های بند مرتبه بکار می روند، گرچه در بسیاری از ساختمان های دیگر نیز یافت می شوند.

 

ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ آب آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ

ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ آب آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻧﻮع ۱

 

 • فقط برای استفاده ﭘﺮﺳﻨﻞ آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد.
 • هرخروجی دارای یک کوپلینگ ۲،۱/۲ اینچ وﻳﻚ ﺷﻴﺮ ﺑﺮای ﺑﺎز ﻛﺮدن ﺟﺮﻳﺎن آب ﺑﻌﺪ از اﺗﺼﺎل ﺷﻠﻨﮓ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 

 

ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ آب آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻧﻮع ۲

 

 • ﺧﺮوﺟﻲ آن ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺎ ﻳﻚ ﺑﻨﺪ شلنگ ۱،۱/۲ اینچ از قبل ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ وﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 • به منظور حمله به حریق قبل از رﺳﻴﺪن ﻧﻴﺮوی آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺼﺮﻓﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺎ اﻳﻤﻨﻲ وﺗﺎﺛﻴﺮ آن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺮدﻳﺪ اﺳﺖ.

 

  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ آب آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻧﻮع ۳
 • هر دو شکل لوله کشی آب آتش نشانی نوع ۱ و ۲ را در یک مجموعه دارا می باشد.
 • دارای خروجی ۲،۱/۲ اینچ جهت استفاده آت شنشانی و خروجی کوچک تر با شلنگ متصل به آن جهت استفاده متصرفین می باشد.
 • آتش نشانان باید فقط از خروجی های ۲،۱/۲ اینچ استفاده نمایند، حتی اگر آن ها از تبدیل متصل به شلنگ کوچک تر بهره برداری نمایند.

 

ﺟﺮﻳﺎن آب درﺷﺒﻜﻪ ﻟﻮﻟﻪ آب آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ

 

 • جریان واقعی به منبع تغذیه آب بستگی دارد، همانگونه که به پمپ های آتش نشانی و سیستم لوله کشی بستگی دارند.
 • وسایل تغییر میزان جریان یا شیرهای کاهش فشار اغلب برای محدود کردن فشار و جریان در خروجی ها نصب می شوند.
 • چنانچه به طور مناسب و سرویس و نگهداری نشوند، این وسایل برای آتش نشانان مشکل آفرین خواهند بود.

 

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ آب

 

 • سیستم های آب آتش نشانی تر در ساختمان های جدید به ﻳﻚ ﭘﻤﭗ آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻳﺎ دﻳﺰل ﺑﺮای ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻓﺸﺎر اﺿﺎﻓﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ آب ﺷﻬﺮی وﺻﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 •   اکثر سیستم های آب آتش نشانی خشک دارای اتصال داﺋﻤﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ آب ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ، اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺑﺎﻳﺪ ازﭘﻤﭗ ﺑﺮای ﺗﺰرﻳﻖ آب ﺑﻪ داﺧﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.

 

ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﻃﻔﺎﻳﻲ ﺧﺎص

 

 • سیستم های اطفایی خاص اغلب در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﻣﻮاد اﻃﻔﺎﻳﻲ ﻣﻌﻤﻮل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﻜﺎر ﻣﻲ رود.

 

  ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻃﻔﺎﻳﻲ ﭘﻮدرﺧﺸﻚ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  

 

 • سیستمی است که ازمواد پودر خشک شیمیایی خاموش کننده استفاده می نماید.
 • مواد درون مخازن تحت فشار نگهداری می شود و یا یک ﻛﺎرﺗﺮﻳﺞ ﺧﺎرﺟﻲ دی اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ ﻳﺎ ﻧﻴﺘﺮوژن ﻓﺸﺎر را در زﻣﺎن ﻓﻌﺎل ﻛﺮدن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
 
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﻃﻔﺎﻳﻲ ﭘﻮدر ﺗﺮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ

 

 • امروزه در اکثر آشپزخانه های تجاری استفاده می شود.
 • از یک مایع اطفاء کننده خاص استفاده می شود:
 • در سیستم های آشپزخانه قدیمی بر روی روغن های گیاهی خیلی موثر تر است.

 

وﺳﺎﻳﻞ ﻓﻌﺎل ﻛﻨﻨﺪه

 

 • نوارهای ذوب شونده در بالای ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻄﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻃﻔﺎﻳﻲ را ﻓﻌﺎل ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
 • دکمه های تخلیه دستی نیز برای فعال کردن سیستم چنانچه یک حریقی کشف شود در نظر گرفته می شوند.

 

سیستم های اطفایی مواد تمیز ۱ از ۲

 

 • اغلی در مناطقی که رایانه و یا تجهیزات حساس الکترونیکی نصب هستند و یا اسناد و مدارک بسیار با ارزش نگهداری می شود، نصب و استفاده می گردند.
 • عایق برق هستند و اثری از خود به جای نمی گذارند.
 • معمولا از مواد هالوژنه یا دی اکسید کربن استفاده می شود.
 • با تخلیه مواد گازی در فشا با غلظتی که حریق را خاموش کند عمل می نماید.

 

سیستم های اطفایی مواد تمیز ۲ از ۲

 

 • در صورت وقوع حریق سیتم باید مواد تمیز را قبل از رﺳﻴﺪن ﻧﻴﺮوﻫﺎی آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
 •  باید با سیستم کشف و اعلام حریق ساختمان یکی باشد و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺮﻳﻖ زده را ﺑﺮ روی ﺗﺎﺑﻠﻮی ﻣﺮﻛﺰی ﻧﺸﺎن دﻫﺪ.
 •   آتش نشان های را هشیار می سازد که در صورت تخلیه مواد ﺗﻤﻴﺰ، آﻧﻬﺎ در ﻳﻚ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ.

 

ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﻃﻔﺎﻳﻲ دی اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ

 

 • برای حفاظت یک اتاق یا یک ﺳﺮی از اﺗﺎﻗﻬﺎ ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
 •   باید به سیستم کشف و اعلام حریق ساختمان متصل شود.

 

خلاصه مطالب ۱ از ۲

 

 • تمام آتش نشان ها باید یک آگاهی پایه از سیستم های حفاظت از حریق داشته باشند.
 • آتش نشانان مسئول پاسخ گویی به اعلام حریق های کذب و واقعی در محل کارشان می باشند.
 • اگرچه تعمیر و نگهداری سیستم های حفاظت از حریق جزو وﻇﺎﻳﻒ آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﺎن ﻧﻴﺴﺖ وﻟﻲ آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻃﺮز ﻛﺎر و ﻧﮕﻬﺪاری ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ را ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
 
خلاصه مطالب ۲ از ۲

 

 • علیرغم دقت بالا و پیچیدگی سیستم های حفاظت از ﺣﺮﻳﻖ ﻳﻚ ﺳﺮی از ﺣﺮﻳﻖ ﻫﺎ ﻫﻨﻮز ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ رخ دﻫﻨﺪ.
 • این وظیفه هر آتش نشانی است که از خسارت زدن آب ﻫﻨﮕﺎم ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺳﭙﺮﻳﻨﻜﻠﺮ ﻫﺎ ﺗﻼش ﻛﺮده و آﻧﺮا ﻣﺤﺪود ﻧﻤﺎﻳﺪ.
 • آتش نشانان باید عوامل بالقوه و نقایص استفاده از سیستم های تر و خشک آتش نشانی و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی از ﺧﺴﺎرات و ﺗﻠﻔﺎت آب را درک ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

 


مطالب مشابه: