ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﻋﻼﻡ ﺣﺮﻳﻖ ﻣﺘﻌﺎﺭﻑ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ BS5839

در این بخش از مقالات ایمنی و آتش نشانی در مهام مارکت درباره ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﻋﻼﻡ ﺣﺮﻳﻖ ﻣﺘﻌﺎﺭﻑ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ BS5839 همچنین درباره شستی اعلام حریق و دتکتور دودی و دتکتور حرارتی … توضیح خواهیم داد.

 

۱.  ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد BS5839 (ﻗﺴﻤﺖ اول) ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮل در ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﺮای ھﺮ دتکتور حرارتی ﻣﺮﺑﻌﻲ ﺑﺎﺳﻄﺢ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﯿﺶ از ۵۰M2 (ﺷﻌﺎع ۵.۳m) و ﺑﺮای دتکتور دودی ﻣﺮﺑﻌﻲ ﺑﺎﺳﻄﺢ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﯿﺶ از۱۰۰M2 (ﺷﻌﺎع ۷.۵m ) ﺑﺎﺷﺪ ﻛﮫ ﺑﺎﯾﺪ رﻋﺎﯾﺖ ﮔﺮدد.

۲. از ﻧﻈﺮ ﻣﺪاری ﻣﺤﻞ شستی اعلام حریق (MCP) در اﺑﺘﺪای ھﺮ زون و ﻗﺒﻞ از دﺗﻜﺘﻮرھﺎﺳﺖ.

۳. در اﻧﺘﮭﺎی ھﺮ زون ﯾﻚ اﻟﻤﺎن ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺗﮫ ﺧﻂ (E.L.R) ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺮﻛﺰی ﻧﺼﺐ ﮔﺮدد.

۴. در ﭘﺎرﻛﯿﻨﮓ از دﺗﻜﺘﻮر ﺑﺎ ﻧﺮخ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺮارت A1R&A2R ) HR) اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

۵. دﺗﻜﺘﻮرھﺎی اﻧﺒﺎری و ﭘﺎرﻛﯿﻨﮓ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﮫ در ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ، روی ﯾﻚ زون ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﯿﺮﻧﺪ و از ﻃﺮﯾﻖ LED تفکیک می شوند.

۶. ﺟﮭﺖ ھﺮاﻧﺒﺎری ﯾﻚ دتکتور دودی داﺧﻞ اﻧﺒﺎری ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ھﺮ دﺗﮑﺘﻮر ﺑﮫ ﯾﮏ LED که در بیرون درب اﻧﺒﺎری اﺳﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯿﮕﺮدد.
۷. اﮔﺮ ﺟﻠﻮ اﻧﺒﺎرﯾﮭﺎ راھﺮو وﺟﻮد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﻲ دتکتور دودی درآن راھﺮو ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﻲ ﮔﺮدد.

۸. ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﮫ ھﻢ ﺑﮫ دﺗﻜﺘﻮر دود و ھﻢ ﺑﮫ دﺗﻜﺘﻮر ﺣﺮارت ﻧﯿﺎز دارد ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﮫ ﺟﺎی آﻧﮭﺎ از دﺗﻜﺘﻮر ﺗﺮﻛﯿﺒﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد.

 

دتکتور حرارتی

دتکتور حرارتی

 

دتکتور ،‌ دتکتور دودی

دتکتور دودی

شستی اعلام حریق

 

۹. ﺑﺮای ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺑﺰرگ زون ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻻزم اﺳﺖ.

۱۰. در ﻛﻨﺎر راھﮭﺎی ﺧﺮوج از ﭘﺎرﻛﯿﻨﮓ و ﻻﺑﻲ از ﺟﻤﻠﮫ در ﻛﻨﺎر رﻣﭗ ﭘﺎرﻛﯿﻨﮓ ﻧﺼﺐ شستی اعلام حریق (MCP) ﺿﺮوری اﺳﺖ.
۱۱. ھﺮ ﻃﺒﻘﮫ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن روی ﯾﻚ زون ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﯿﺮد ﻣﮕﺮ اﯾﻨﻜﮫ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻃﺒﻘﮫ ﺑﯿﺶ از ٢٠٠٠ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﯾﺎ ﺗﻌﺪاد دﺗﻜﺘﻮر ھﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از٢٠ﻋﺪد (در ﻧﻮع ﻣﺘﻌﺎرف) ﺑﺎﺷﺪ.

۱۲. در ﭘﺎﮔﺮد ﻃﺒﻘﺎت (ﻓﻀﺎی ﻣﺸﺘﺮک در ورودی آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﮭﺎ) در ھﺮ ﻃﺒﻘﮫ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ دتکتور دودی ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ (ﺗﻌﺪاد دﺗﻜﺘﻮر ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ اﺑﻌﺎد ﻓﻀﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ) اﯾﻦ دﺗﻜﺘﻮرھﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ روی زون ﻃﺒﻘﮫ ﻗﺮار ﻣﻲ گیرند.

۱۳. در ﭘﺎﮔﺮد ﻃﺒﻘﺎت و ﻻﺑﻲ ﻧﺼﺐ شستی اعلام حریق (MCP ) ﻧﯿﺰ ﺿﺮوری اﺳﺖ. ﺷﺴﺘﻲ و دﺗﻜﺘﻮرھﺎی راه ﭘﻠﮫ ﻣﻌﻤﻮﻻ روی زون راه ﭘﻠﮫ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﯿﺮد. درﺻﻮرﺗﯿﮑﮫ درب دودﺑﻨﺪ ﺑﯿﻦ راه ﭘﻠﮫ و ﻓﻀﺎی ﻣﺸﺎﻋﺎت (روﺑﺮوی آﺳﺎﺳﻨﺴﻮر) ﺑﺎﺷﺪ ۲ ﻋﺪد دﺗﮑﺘﻮر و در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﯾﮏ دﺗﮑﺘﻮر دود ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ. دﺗﮑﺘﻮر ﻓﻀﺎی ﻣﺸﺎﻋﺎت در ﺻﻮرت وﺟﻮد درب دود ﺑﻨﺪ روی زون ﻃﺒﻘﮫ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد.

۱۴. در ھﺮ ﻃﺒﻘﮫ ﯾﻚ شستی اعلام حریق (MCP ) ﻣﺠﺎور راه ﭘﻠﮫ ﻧﺼﺐ ﮔﺮدد. ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺷﺴﺘﻲ در ﮐﻨﺎر ﻓﻀﺎی اﺳﺎﻧﺴﻮر، ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺠﮭﯿﺰات اﻃﻔﺎی دﺳﺘﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

۱۵. ﺑﺮای راه ﭘﻠﮫ ھﺎ، از ﻃﺒﻘﮫ ھﻤﻜﻒ ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻃﺒﻘﮫ ﯾﻚ زون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﻮد وﻟﻲ شستی اعلام حریق و دﺗﮑﺘﻮر زﯾﺮزﻣﯿﻦ ھﺎ ﺑﺮروی زون زﯾﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﮫ رﺳﻢ ﺷﻮد.
۱۶. در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﮫ ھﺮ ﻃﺒﻘﮫ ﻓﻘﻂ دارای ﯾﻚ واﺣﺪ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺼﺐ LED اﺟﺒﺎری ﻧﯿﺴﺖ، وﻟﻲ اﮔﺮ ﺑﯿﺶ از ﯾﻚ آﭘﺎرﺗﻤﺎن در ھﺮ ﻃﺒﻘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺼﺐ ﯾﻚ ﻋﺪد LED  جلوی درب ورودی هر آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻔﻜﯿﻚ در زون ﺿﺮوری اﺳﺖ.

۱۷. در آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﮫ از دتکتور حرارتی دﻣﺎی ﺛﺎﺑﺖ  A1S &A2S)HF) استفاده شود.

۱۸. آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﮫ دوم ﻧﯿﺎز ﺑﮫ دﺗﻜﺘﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ از ﻧﻮع A1S &A2S)HF) دارد.

۱۹. در ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﮫ از دتکتور حرارتی دﻣﺎی ﺛﺎﺑﺖ A1S &A2S)HF) اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.ھﻤﭽﻨﯿﻦ درﺻﻮرﺗﯿﮑﮫ ﺗﺠﮭﯿﺰات دودزا (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻮﯾﻠﺮ ﻣﺎزوت ﯾﺎ ﮔﺎزوﯾﯿﻞ ﺳﻮز) ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ از دتکتور دودی ﻧﯿﺰ ﺑﻌﻨﻮان ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد (ﻧﺼﺐ در ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺎﺑﻠﻮی ﮐﻨﺘﺮل و ﺗﺠﮭﯿﺰات ﺑﺮق).

۲۰. در ھﺎل (ﺳﺎﻟﻦ) ھﺮ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻧﺼﺐ دﺗﻜﺘﻮر دود ﺿﺮوری اﺳﺖ.

٢۱. ﻓﻀﺎی ﻧﺸﯿﻤﻦ ﺟﺪا ﻧﯿﺎز ﺑﮫ دﺗﻜﺘﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ از ﻧﻮع دودی دارد.

۲۲. . داﺧﻞ ھﺮ اﺗﺎق ﺧﻮاب ﻧﺼﺐ ﯾﻚ دﺗﻜﺘﻮر دود اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ.

٢۳. در ﺳﻘﻒ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﻠﮫ (ﺳﻘﻒ ﺧﺮﭘﺸﺘﮫ) ﻧﺼﺐ ﯾﻚ ﻋﺪد دﺗﻜﺘﻮر دود ﺿﺮوری اﺳﺖ اﯾﻦ دﺗﻜﺘﻮرﻣﻌﻤﻮﻻ روی زون آﺳﺎﻧﺴﻮر ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﯿﺮد.

۲۴. در ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﮫ آﺳﺎﻧﺴﻮر ﻧﺼﺐ دﺗﻜﺘﻮر دودی و دتکتور حرارتی ﯾﺎ دﺗﮑﺘﻮر ﺗﺮﮐﯿﺒﻲ ﺿﺮوری اﺳﺖ.

۲۵. دﺗﻜﺘﻮرھﺎی ﺳﻘﻒ ﺧﺮﭘﺸﺘﮫ (ﺗﺮﺟﯿﺤﺎ) و ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﮫ آﺳﺎﻧﺴﻮر و ﺳﻘﻒ ﺷﻔﺖ آﺳﺎﻧﺴﻮر ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮروی زون ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

۲۶. ﺗﺎﺑﻠﻮ اﻋﻼم ﺣﺮﯾﻖ F.A.C.P ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ داﺧﻞ اﺗﺎق ﻧﮕﮭﺒﺎﻧﻲ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد وﻟﻲ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ و ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﺪ.

۲۷. در نزدیکی تابلو F.A.C.P نصب آژیر اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ.

۲۸. ﻧﺼﺐ ﯾﻚ آژﯾﺮ اﺿﺎﻓﮫ داﺧﻞ اﺗﺎق ﺧﻮاﺑﮭﺎی دارای ﺣﻤﺎم اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ، اﻟﺰاﻣﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

۲۹. ﺟﻠﻮ درب ورودی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﻓﻀﺎی ﻣﺸﺮف ﺑﮫ ﻛﻮﭼﮫ اﺻﻠﻲ ﯾﺎ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﯾﻚ آژﯾﺮ Out door و ﯾﻚ ﭼﺮاغ ﭼﺸﻤﻚ زن (Strobe light) ﻧﺼﺐ و ﺑﮫ ﺧﻂ آژﯾﺮ ﺟﻨﺮال روی F.A.C.P ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮد.

۳۰. در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﮭﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﻲ ﺑﺎ ﯾﮏ واﺣﺪ در ھﺮﻃﺒﻘﮫ ،آژﯾﺮ واﺣﺪھﺎ از ﺧﻂ آژﯾﺮ ﻋﻤﻮﻣﻲ(GENERAL ALARM) ﺗﻐﺬﯾﮫ ﺷﻮد.
۳۱. در ﻧﻘﺸﮫ ﺗﻚ ﺧﻄﻲ اﻋﻼم ﺣﺮﯾﻖ، ﺗﻐﺬﯾﮫ دوﺑﻞ ( ۲۲۰VDC و ۲۴VAC ) و ﺗﻠﻔﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﺧﻮدﻛﺎر ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮد.
۳۲. در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﮭﺎی ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺘﻌﺎرف (ﮐﺎﻧﻮﻧﺸﻨﺎل) آژﯾﺮھﺎی ﻃﺒﻘﮫ ھﻤﮑﻒ، زﯾﺮ زﻣﯿﻨﮭﺎ و فضاهای ﻣﺸﺎﻋﺎت ﺑﺎﯾﺴﺘﻲ ﺑﺼﻮرت ﺧﻂ آژﯾﺮ ﻋﻤﻮﻣﻲ (GENERAL ALARM) ﺣﺘﻲ اﮔﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺼﻮرت آژﯾﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ رﺳﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

۳۳. ﺟﮭﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن ﺗﻌﺪاد آژﯾﺮھﺎ در ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ و زﯾﺮ زﻣﯿﻨﮭﺎ از ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ اﻓﺖ ﺷﺪت ﺻﻮت اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد. ﻣﺤﻞ آژﯾﺮ ﺑﻨﺤﻮی ﺟﺎﻧﻤﺎﯾﻲ ﮔﺮدد ﺗﺎ داﺧﻞ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻧﺒﺎرﯾﮭﺎ (ﺑﺎ ﻓﺮض ﺑﺴﺘﮫ ﺑﻮدن درب) ﺷﺪت ﺻﺪای اﺳﺘﺎﻧﺪارد آژﯾﺮ را داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

.

شرکت مهندسی مهام صنعت اندیشه تامین کننده انواع تجهیزات آتش نشانی اعلام و اطفاء حریق اعم از سیستم های اعلام حریق آژیر، شستی و انواع دتکتور و…. 

برای خرید تجهیزات اعلام حریق کلیک کنید.

 


مطالب مشابه: