ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ گاز

در این بخش از مقالات گاز رسانی در مهام مارکت درباره اﺟﺮای ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ گاز توضیح خواهیم داد.

 

ﻛﻠﻴﺎت اجرای ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ گاز

 

اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻛﻠﻴﻪ ﺷﺮاﻳﻂ و ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮای ﻧﺼﺐ و اﺟﺮای ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ گاز ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ۲ ﺗﺎ ۶۰ ﭘﻮﻧﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﭻ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮای ﻣﺤﻮﻃﻪ ها ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ را ﺷﺎﻣﻞ می ﺷﻮد.

ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ گاز در ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻫﺎی ﺑﺎز و ﻧﻘﺎﻃﻲ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن قرار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻟﻮﻟﻪ در ﻣﺴﻴﺮ رﻓﺖ و آﻣﺪ وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ، ﻳﺎ اﻓﺮاد و ﻳﺎ ﺑﺮﺧﻮرد اﺟﺴﺎم ﺧﺎرﺟﻲ وﺟﻮد دارد و ﻳﺎ در ﻣﻌﺮض ﺻﺪﻣﺎت ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻳﺪ در زﻳﺮ زﻣﻴﻦ و ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻓﻨﻲ ﻳﺎ ﺗﻮﻛﺎر اﺟﺮا ﺷﻮد.

ﺗﺒﺼﺮه: در داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ و ﻧﻘﺎط ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه که غیرﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺑﻮد ه و در ﻣﻌﺮض ﺻﺪﻣﺎت ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ گاز ﺗﺎ ﻓﺸﺎر ۳۰ ﭘﻮﻧﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﭻ ﻣﺮﺑﻊ می ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت روﻛﺎر اﺟﺮا ﺷﻮد.

 

ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻛﺎرﮔﺎه

 

ﻣﺠﺮی ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺠﻬﻴﺰات و اﺑﺰارﻫﺎی ﻻزم را ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮده و ﻣﺤﻠﻲ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﺎرﮔﺎه و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﭘﺮوژه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﻛﺎرﮔﺎه ﺑﺎﻳﺪ دارای ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ:

 1. ﻛﺎرﮔﺎه ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﺤﻠﻲ اﻳﻤﻦ و از ﻧﻈﺮ ﺣﻮادث ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻴﻞ، ﻃﻮﻓﺎن و راﻧﺶ زﻣﻴﻦ ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﺎﺷد.
 2. ﻛﺎرﮔﺎه ﺑﺎﻳﺪ دارای ﺣﺪاﻗﻞ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺷﺎﻣﻞ آب، ﺑﺮق و ﺗﻠﻔﻦ باشد.
 3. ﻣﺤﻞ ﻛﺎرﮔﺎه ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ گونه ای ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ آن آﺳﺎن و ﺑﺎ ﻣﺤﻞ اﺟﺮای ﻛﺎر دارای ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ.
 4. ﻛﺎرﮔﺎه ﺑﺎﻳﺪ دارای ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ دﻓﺘﺮ و اﺳﺘﻘﺮار ﻛﺎرﻛﻨﺎن و اﻧﺒﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری اﺟﻨﺎس و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﭘﺮوژه ﺑﺎﺷﺪ.

 

ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ گاز

 

ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی اﺟﺮاﻳﻲ

 

ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ، ﻣﺠﺮی ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه و وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺤﻞ اﺟﺮا را ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮده و ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی اجرایی را آﻣﺎده ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در ﻣﺴﻴﺮ ﺿﺮوری ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺠﺮی ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات را ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺎرت رﺳﺎﻧﺪه ﺳﭙﺲ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻘﺸﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﭘﺲ از آﻣﺎده ﺷﺪن، نقشه ﻫﺎی اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﺎﺋﻴﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺎرت ﺑﺮﺳﻨﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه: در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻣﻐﺎﻳﺮت ﺑﺎ ﺑﺮآورد ﻣﺼﺮف اوﻟﻴﻪ و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف و ﻳﺎ ﻓﺸﺎر ﺷﻮد، ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺻﻼح ﻗﺮارداد و ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺳﺎزﻣﺎن های ذﻳﺮﺑﻂ اﻗﺪام شود.

ﭘﺲ از ﺗﺎﺋﻴﺪ نقشه ﻫﺎی اﺟﺮاﻳﻲ، دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺎرت ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺠﻮز ﺷﺮوع ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺘﺒﻲ ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﻳﺪ.

 

ﺧﻢ ﻛﺎری ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﻓﻮﻻدی

 

ﺑﺮای ﺗﻐﻴﻴﺮ دادن ﻣﺴﻴﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی  ﻓﻮﻻدی ﺣﺘﻲ اﻻﻣﻜﺎن ﺑﺎﻳﺪ ازاﺗﺼﺎﻻت ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻳﺎ از ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﺧﻢ ﺷﺪه در ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﺳﺎزی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺧﻢ ﻛﺮدن ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ در ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ باشد ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺮ رﻋﺎﻳﺖ ﮔﺮدد:

 1. ﺧﻢ ﻛﺮدن ﻟﻮﻟﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﻳﻞ و روشﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻢ ﻛﺎری لوله ها انجام ﮔﻴﺮد.
 2. ﺧﻤﻴﺪﮔﻲ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺻﺎف و ﻋﺎری از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﭼﻴﻦ ﺧﻮردﮔﻲ، ﺗﺮک ﺧﻮردﮔﻲ و ﻋﻴﻮب ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ باشد.
 3. برای لوله های  درزدار، ﺧﻂ ﺟﻮش ﻃﻮﻟﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺠﺎور و ﻳﺎ روی ﺧﻂ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﻪ دارای کمترین ﺗﻨﺶ ﻛﺸﺸﻲ ﻳﺎ ﻓﺸﺎری اﺳﺖ قرار ﮔﻴﺮد.
 4. ﻗﻮس ﺧﻤﻴﺪﮔﻲ ﻟﻮﻟﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ۹۰ درﺟﻪ باشد.
 5. ﺷﻌﺎع اﻧﺤﻨﺎی داﺧﻠﻲ ﺧﻤﻴﺪﮔﻲ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻛﻤﺘﺮ از ۶ ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻄﺮ ﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻮﻟﻪ باشد.
 6. در ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﻟﻮﻟﻪ ﻛﻪ ﺧﻢ میﺷﻮد، ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻂ ﺟﻮش ﻣﺤﻴﻄﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ باشد.
 7. وﺳﻂ ﺧﻤﻴﺪﮔﻲ لوله ﺑﺎﻳﺪ از نزدیک ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ اﺗﺼﺎل آن ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ و ﻳﺎ اﺗﺼﺎﻻت دﻳﮕﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ۲۰ ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻄﺮ اﺳﻤﻲ ﻟﻮﻟﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ را می ﺗﻮان ﺑﺮای لوله های ۴ اینچ و ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺗﺎ  ۱/۸ ﻣﺘﺮ ﺗﻘﻠﻴﻞ داد.
 
ﻛﻠﻴﺎت ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ دﻓﻨﻲ 
کلیات

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ  ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ گاز در زﻳﺮ ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ اﺟﺮا ﺷﻮد و ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ آن ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺣﻔﺎری زﻣﻴﻦ، ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺧﺎک و ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻃﺮاف ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ، ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ دﻓﻨﻲ ﻧﺎﻣﻴﺪه می ﺷﻮد.

 1. ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ دﻓﻨﻲ ﺑﺎﻳﺪ داﺧﻞ ﻛﺎﻧﺎل ﺣﻔﺎری ﺷﺪه باشد .
 2. اﺟﺮای ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ دﻓﻨﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﺎﺷﺪ.
 3. ﺟﻮﺷﻜﺎری در ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ دﻓﻨﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ روش ﻫﺎ و ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺪرج اﻧﺠﺎم شود.
 4. ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺧﻮردﮔﻲ لولهﻫﺎ و اﺗﺼﺎﻻت ﻓﻮﻻدی دﻓﻨﻲ، ﺑﺎﻳﺪ ﻋﺎﻳﻘﻜﺎری آنﻫﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﺮاﻳﻂ مندرج انجام ﺷﻮد.
 5. آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز درلوله ﻛﺸﻲ دﻓﻨﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮارد ﻣﻨﺪرج ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد.
 
آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻣﺴﻴﺮ

 

آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻣﺴﻴﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻂ ﻛﺸﻲ، ﺣﻔﺎری ﻛﺎﻧﺎل، ﺗﺨﻠﻴﻪ، ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺑﻌﺎد ﻣﺤﻞ ﺣﻔﺎری ﺷﺪه و ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺴﺘﺮ ﺟﻬﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮاﻳﻂ ذﻳﻞ اﻧﺠﺎم شود :

اﻟﻒ- ﻣﺴﻴﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ گاز ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﺤﻞ ﭘﻴﺎده ﺷﺪه و ﺧﻂ ﻛﺸﻲ شود.

ب- ﺧﻂ ﻛﺸﻲ ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﻧﮓ، ﮔﭻ، ﻣﺎﻳﻊ رﻧﮕﻲ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل و ﻳﺎ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻧﺸﺎن دادن ﻣﺴﻴﺮ را دارد، اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

پ- ﺧﻂ ﻛﺸﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺴﻴﺮ ﻻزم ﺟﻬﺖ عبور ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ و ﻣﺤﻞ ﺣﻔﺎری را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺎﻣﻞ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ.

ت- ﺧﻂ ﻛﺸﻲ ﺑﺮای روﻳﻪ ﺑﺮداری و ﺣﻔﺎری ﻛﺎﻧﺎل ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت دو ﺧﻂ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﺤﺪوده ﺣﻔﺎری اﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد . ﻓﺎﺻﻠﻪ دو ﺧﻂ ﺑﺎﻳﺪ از ﻫﺮ ﻃﺮف از ﻋﺮض ﻛﺎﻧﺎل ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز، ﺣﺪاﻗﻞ ۵ و ﺣﺪاکثر۱۰ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮ باشد.

ث- در ﺻﻮرت ﻋﺒﻮر ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ از ﻣﺴﻴﺮی ﻛﻪ ﺳﻄﺢ آن ﺗﻮﺳﻂ آﺳﻔﺎﻟﺖ، ﺑﺘﻦ و ﻳﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ دﻳﮕﺮی روﻳﻪ ﺳﺎزی ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮش ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺠﺮب، اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺮش ﺳﻄﺢ و ﺑﺮداﺷﺘﻦ روﻳﻪ ﺷﻮد. روﻳﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﻗﺒﻞ از ﺣﻔﺮ ﻛﺎﻧﺎل ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﺤﻞ ﺗﺨﻠﻴﻪ شود. روﻳﻪ ﺑﺮداری ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺨﺮﻳﺐ را درﻣﺤﻞ ﻫﺎی ﻣﺠﺎور ﺧﻂ ﻛﺸﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﺴﻴﺮ ﻋﺒﻮرلوله ﻫﺎ، اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ج-  ﻣﻮاد و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه از روﻳﻪ ﻫﺎی ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷﺪه ﻗﺒﻞ از ﺣﻔﺎری ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﺤﻞ ﺗﺨﻠﻴﻪ شوند.

چ- ﺣﻔﺎری ﻛﺎﻧﺎل می ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﺑﺮﻗﻲ ﻳﺎ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ویا ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ اﻧﺠﺎم شود. اﻟﺰاﻣﺎت اﻳﻤﻨﻲ در زﻣﺎن ﺣﻔﺎری ﻛﺎﻧﺎل ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﻮد.

ح- در زﻣﻴﻦ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺧﺎک آنﻫﺎ ﻧﺮم و در زﻣﺎن ﺣﻔﺮ ﻛﺎﻧﺎل اﻣﻜﺎن رﻳﺰش وﺟﻮد دارد، ﻣﺠﺮی ﺑﺎﻳﺪ از زﻣﺎن ﺷﺮوع ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﻔﺎری ﻛﺎﻧﺎل ﺗﺎ زﻣﺎن ﭘﺮﻛﺮدن آن، اﻣﻜﺎﻧﺎت اﺳﺘﺤﻔﺎﻇﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﭘﻮﺷﺶ، ﺗﺨﺘﻪ ﻛﺸﻲ، اﻳﺠﺎد دﻳﻮار ﺣﺎﺋﻞ و ﻧﺼﺐ ﭘﺎﻳﻪ را ﻓﺮاﻫﻢ و اﺟﺮا ﻧﻤﺎﻳﺪ.

خ- در ﻣﺤﻞ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ آب ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻳﺪ در زﻣﺎن ﺣﻔﺎری و اﺟﺮای ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﻜﻨﺪه اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻴﻪ آب ﻣﺤﻞ ﺣﻔﺎری، ﺷﻮد.

د- ﺧﺎک ﺣﺎﺻﻞ از ﺣﻔﺎری ﺑﺎﻳﺪ در ﻳﻚ ﺳﻤﺖ ﻛﺎﻧﺎل و ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻟﺒﻪ ﻛﺎﻧﺎل( حداقل ۵۰ سانتی متر ) رﻳﺨﺘﻪ ﺷﻮد .

ذ- ﺣﻔﺎری ﻫﻤﺰﻣﺎن در دو ﻃﺮف ﻣﻌﺎﺑﺮی ﻛﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ دوﻃﺮف آن ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺬاری ﺷﻮد در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻳﺠﺎد ﻣﺎﻧﻊ ﺟﻬﺖ ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور، ﻣﺠﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ر- اﺑﻌﺎد ﻛﺎﻧﺎل ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ باشد:

– ﻋﺮض ﻛﺎﻧﺎل (  ﻗﻄﺮ ﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻮﻟﻪ + ۴۰ سانتیﻤﺘﺮ ) و ﺣﺪاﻗﻞ ﻋﻤﻖ ﻛﺎﻧﺎل ( ﻗﻄﺮ ﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻮﻟﻪ + ۱۰۰ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ) می ﺑﺎﺷﺪ.

ز- در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻣﻮاﻧﻊ و ﻳﺎ ﻋﺪم اﻣﻜﺎن ﺣﻔﺎری ﺑﺎ ﺗﺎﺋﻴﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺎرت، ﺣﺪاﻗﻞ ﻋﻤﻖ ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺸﺘﺎد ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ.

ژ- ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺿﺮورت در ﻳﻚ ﻛﺎﻧﺎل دو ﻟﻮﻟﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد، ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻛﺎﻧﺎل ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ باشد.

س- در ﻧﻘﺎﻃﻲ ﻛﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﻮﺷﻜﺎری در داﺧﻞ ﻛﺎﻧﺎل اﻧﺠﺎم ﺷﻮد، اﺑﻌﺎد ﻛﺎﻧﺎل ﺑﺎﻳﺪ ﻃﻮری ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺟﻮﺷﻜﺎر ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ وﺳﺎﻳﻞ ﺟﻮﺷﻜﺎری در داﺧﻞ آن ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﻛﺎر ﻛﻨﺪ.

ش- ﻛﻒ و دﻳﻮاره ﻛﻠﻴﻪ کانال ﻫﺎ ﻗﺒﻞ از لوله ﮔﺬاری ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺴﻄﻴﺢ و رﮔﻼژ شده و از ﺧﺮده ﺳﻨﮓ و ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﭘﺎک ﮔﺮدد .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻟﺒﻪ ﻛﺎﻧﺎل ﺑﻪ ﻋﺮض ۳۰ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ از ﺧﺮده آﺳﻔﺎﻟﺖ و ﻏﻴﺮه ﭘﺎﻛﺴﺎزی و ﺗﻤﻴﺰ ﺷﻮد .

ص- ﭘﺲ از ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺑﻌﺎد ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻒ ﻛﺎﻧﺎل ﺑﺎ ۱۰ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﺎﺳﻪ ﻳﺎ ﺧﺎک ﻧﺮم ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه شود. ﺑﺮای ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﺎﺳﻪ بادی اﺳﺘﻔﺎده شود.

ض- ﺑﺴﺘﺮ آﻣﺎده ﺷﺪه زﻳﺮ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻤﻴﺰ ﺑﻮده و ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ سنگ رﻳﺰه و ﻣﻮاد اﺿﺎﻓﻪ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ زﺧﻤﻲ ﻛﺮدن ﭘﻮﺷﺶ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

 

منبع: مقررات ملی ساختمان ایران ( مبحث هفدهم) سال ۱۳۸۹


مطالب مشابه: