آشنایی با ماژول سنسور الکل MQ-3

در این بخش از مقالات گاز رسانی در مهام مارکت درباره آشنایی با ماژول سنسور الکل MQ-3  توضیح خواهیم داد.

 

انواع ماژول سنسورهای  نشت گاز

۱- سنسورMQ-2 :
حساس به کلیه گازهای مشتعل و دود

۲– سنسورMQ-3 :
حساس به گازهای طبیعی – متان

۳-سنسورMQ-4 :
حساس به گازهای طبیعی – متان

۴-سنسورMQ-5 :
حساس به گازهای LPG – گازهای طبیعی – گازهای ایجاد شده از سوختن

۵- سنسورMQ-6 :
حساس به گازهای LPG – Propane – iso – butane

۶- سنسورMQ-7 :
حساس منواکسید کربن

۷- سنسورMQ-8 :
حساس به هیدروژن و گازهای ایجاد شده از سوختن

۸- سنسورMQ-9 :
حساس به کلیه گازهای مشتعل و CO

۹- سنسورMQ214 :
حساس متان

۱۰- سنسورMQ216 :
حساس به کلیه گازها و گازهای ایجاد شده از سوختن

۱۱- سنسورMQ306A :
حساس به گازهای LPG – گازهای طبیعی – گازهای ایجاد شده از سوختن

۱۲- سنسورMQ307A :
حساس منواکسید کربن

۱۳- سنسور MQ309A :
حساس به کلیه گازهای مشتعل و CO

١۴- سنسورMQ137

١۵-سنسورTGS4161 گاز CO2

 

ماژول سنسور الکل MQ-3

 

ماژول سنسورهای گاز سری MQ-3 از هیتر داخلی کوچک به همراه سنسورالکتروشیمیایی بهره می گیرند. این سنسورها نسبت به طیف گسترده ای از گازها حساس اند.  ماژول سنسور الکل MQ-3 یکی از سنسورهایی گاز heater- driven سری MQ-3 که دارای مقاومت متغیر داخلی از پین A به پین B است که وابسته به میزان الکل موجود در هوا می باشد. خروجی این سنسوربه صورت آنالوگ می باشد. سنسورالکل MQ-3  می تواند الکل موجود در خون انسان را از طریق شناسایی میزان آن در تنفس اندازه گیری کند.الکل مقاومت داخلی سنسور را پایین می آورد و اندازه گیری الکل بر مبنای اندازه گیری این مقاومت است.هیچ گاه سنسوررا توسط الکل مرطوب نکنید. داخل شدن بخارات الکل در سنسورباعث خوانده شدن میزان آن توسط سنسورخواهد شد.شما می توانید با استفاده از آردوینو به راحتی این سنسوررا راه اندازی کنید.

 

مشخصات ماژول سنسور الکل MQ-3

  • ولتاژ ۵V
  • خروجی آنالوگ
  • طول عمر زیاد
  • راه اندازی آسان
  • حساسیت بالا نسبت به الکل
  • محدوده تشخیص گسترده

 

دیتا شیت ماژول سنسورMQ-3

 

سنسور


مطالب مشابه: