ﭼﻜﻴﺪه ﺿﻮاﺑﻂ آﺷﻜﺎرﺳﺎز ﻣﻮﻧﻮاﻛﺴﻴﺪ کربن در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎی ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ|قسمت اول

سنسورهای آﺷﻜﺎرﺳﺎز ﻣﻮﻧﻮاﻛﺴﻴﺪ کربن امروزه ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺿﺮﻳﺐ اﻃﻤﻴﻨﺎن و اﻳﻤﻨﻲ شده اند اﻣﺎ هرگز نمی تواند ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ مناسبی برای ﻧﺼﺐ و ﺳﺮوﻳﺲ های دوره ای باشد که باید برای وﺳﺎﻳﻞ ﮔﺎزﺳﻮز ( ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻮﺧﺖ ﻫﺎی ﻓﺴﻴﻠﻲ)  همچنین ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮدن ﻣﺮﺗﺐ دودﻛﺶﻫﺎ انجام شود، ﻧﻤﻲﺷﻮد.

توجه به این نکته الزامی است ﻛﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻢ ﻣﻮﻧﻮاﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ موجب اﺛﺮات ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ اﻓﺮاد شود. پس آﺷﻜﺎرﺳﺎز ﻣﻮﻧﻮاﻛﺴﻴﺪ کربن ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اما ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﺎﻣﻠﻲ را ﺑﺮای اﻓﺮاد دارای ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺧﺎص ﻓﺮاﻫﻢ نماید.

 

♦ آﺷﻜﺎرﺳﺎز ﻣﻮﻧﻮاﻛﺴﻴﺪ کربن نمی تواند ﺟﺎﻳﮕﺰین مناسبی ﺑﺮای آﺷﻜﺎرﺳﺎزﻫﺎی دودی باشد.

 

 

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻧﻮاﻛﺴﻴﺪﻛﺮﺑﻦ چیست؟

 

ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﻧﻮاﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ در ﺧﺎﻧﻪ و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ در ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺎرج وارد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻮد. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﻧﺮﻣﺎل ﻣﻮﻧﻮاﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ اندازه گیری شده در ﺑﺎزه ﻫﺎی زﻣﺎﻧﻲ ۱ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎ ۲۴ در ﻣﻜﺎن ﻫﺎی ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮ از  ۱۰ppm اﺳﺖ. با این تفاوت که در ﺷﺮاﻳﻂ واروﻧﮕﻲ ﻫﻮا ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮی از ﻣﻮﻧﻮاﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ ﻣﺤﺘﻤﻞ اﺳﺖ .

ﻣﻮﻧﻮاﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ ﮔﺎزی ﺑﻲ رﻧﮓ بوده و ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻛﻨﻨﺪه نمی باشد و در دﺳﺘﻪ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺧﻔﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﻗﺮار می گیرد. آﺛﺎر ﺳﻤﻲ این گاز در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﺑﺪن ( ﻫﻴﭙﻮﻛﺴﻲ) و ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻌﺮض اﻳﻦ ﮔﺎز اﻳﺠﺎد می شود.

ﻧﺴﺒﺖ ها و ترکیبات محصولات احتراق سوخت های کربنی بستگی به نوع سوخت و شرایط احتراق دارد.

ﮔﺎز ﺷﻬﺮی ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻘﺪار  ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻣﻮﻧﻮاﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ ﻗﺒﻞ از اﺣﺘﺮاق ﺑﺎﺷﺪ.

ﻏﻠﻈﺖﻫﺎی مختلفی از گاز ﻣﻮﻧﻮاﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ در ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎی اﺣﺘﺮاق متفاوت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﮔﺎزﻫﺎی ﺧﺮوﺟﻲ از اﺣﺘﺮاق ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ و ﺳﻮﺧﺖ ﻫﺎی ﻣﺎﻳﻊ  ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻏﻠﻈﺖﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از ﻣﻮﻧﻮاﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ ﺑﺎﺷﺪ:

ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در دودﻛﺶ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺮﻋﻜﺲ ﻫﻮاﻳﻲ در ﺑﺮﺧﻲ ﺷﺮاﻳﻂ آب و هوایی و در ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﻲ ﻛﻪ ﻫﻮای ﻻزم ﺑﺮای اﺣﺘﺮاق را از ﻓﻀﺎی داﺧﻞ ﺑﻨﺎ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ، ممکن است رخ دﻫﺪ اما اﻳﻦ اﻣﺮ ﻳﻚ ﭘﺪﻳﺪه ﻣﻮﻗﺘﻲ می باشد ﻛﻪ در ﺑﺮﺧﻲ از اﻧﻮاع ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اتفاق بیفتد.

ﺳﻄﻮﺣﻲ از ۲۰۰۰۰ppm ﺗﺎ ۵۰۰۰۰ppm (دو تا پنج درﺻﺪ) غیر منتظره ﻧﻴﺴت.

در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی گرم کننده ای که ﻣﻌﻴﻮب می باشند ممکن است ﻣﻮﻧﻮاﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ در اﺗﺎق ﻫﺎی که دور ﻧﻴﺰ هستند، ﭘﺨﺶ ﺷﻮد. ﮔﺎز ﻣﻮﻧﻮاﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﻮا ﻣﺨﻠﻮط شود و از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻴﺴﺘﻢ های ﺗﻬﻮﻳﻪ ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن نیز ﺳﺮاﻳﺖ ﻛﻨﺪ.

ﻏﻠﻈﺖ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻣﻮﻧﻮاﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ، ﻋﻤﻮﻣﺎﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﺎدرﺳﺖ وﺳﺎﺋﻞ ﮔﺮم ﻛﻨﻨﺪه، دودﻛﺶ ﻫﺎ و درﻳﭽﻪ ﻫﺎی ﻣﺴﺪود و ﻋﺪم وﺟﻮد ﻫﻮای ﺗﺎزه ﻛﺎﻓﻲ در ﻓﻀﺎی ﺑﺴﺘﻪ ایجاد می ﺷﻮد. منابع دﻳﮕﺮی از ﻣﻮﻧﻮاﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ در ﺧﺎﻧﻪ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﻳﺮ اﺷﺎره ﻛﺮد:

 • ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﺎدرﺳﺖ دستگاه های اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪه از ﺳﻮﺧﺖ ﻫﺎی فسیلی
 • اﺟﺎق ﻫﺎ یا ﻛﻮره هایی که از سوخت ﭼﻮﺑﻲ اﺳﺘﻔﺎده میﻛﻨﻨﺪ.
 • روﺷﻦ ﻣﺎﻧﺪن اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ در ﮔﺎراژ
 • ﺷﻮﻣﻴﻨﻪﻫا
 •  ﺑﺎرﺑﻴﻜﻴﻮﻫا
 • ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻠﻲ ﭼﻮن ﭼﻤﻦ زن ﻫﺎی ﺑﻨﺰﻳﻨﻲ و ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎی مولد ﺑﺮق

ﻻزم اﺳﺖ به ذکر است ﻛﻪ ﻛﻮره ﻫﺎی ﻛﺒﺎب ﻛﻨﻲ (ﺑﺎرﺑﻴﻜﻴﻮﻫﺎ) ﻛﻪ از ذﻏﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ، ﻣﻴﺰان ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﻳﻲ از ﻣﻮﻧﻮاﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻲ کنند و باید صرفا در فضای باز مورد استفاده قرار گیرند.

ﻣﻮﻧﻮاﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻋﻤﺪه ﮔﺎزی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در ﺣﺮﻳﻖﻫﺎیی می باشد که از ﺳﻮزاﻧﺪن ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺸﺪه ﻣﻮاد ﻛﺮﺑﻨﻲ ایجاد می شوند.

اﺳﺘﻌﻤﺎل دﺧﺎﻧﻴﺎت نیز می تواند ﻏﻠﻈﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از ﻣﻮﻧﻮاﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ را ایجاد نماید.

یکی از منابع اﺻﻠﻲ که در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎی ﻏﻴﺮ ﺻﻨﻌﺘﻲ ایجاد ﻣﻮﻧﻮاﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ می کنند، احتراق موتورها می باشد. ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮﻧﻮاﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ در اثر ﮔﺎز اﮔﺰوز ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻣﺤﺪوده ۱ تا ۳ درﺻﺪ اتفاق می افتد ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺪ ﻧﮕﻬﺪاری ﻳﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﺒﻮدن ﻣﻮﺗﻮر ﺑﻪ ۷ درﺻﺪ ﻧﻴﺰ برسد.

ﮔﺎزی که از ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی اﺣﺘﺮاق داﺧﻠﻲ (ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ و ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﺑﺮق ﻣﻮﻟﺪ) خارج می شود و در ﻓﻀﺎی ﺑﺴﺘﻪ راه اﻧﺪازی ﻣﻲ ﺷﻮد می تواند ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺳﻄﻮح ﺧﻄﺮﻧﺎﻛﻲ از ﻣﻮﻧﻮاﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ را ﺗﻮﻟﻴﺪ می ﻛﻨﻨﺪ.

در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎیی که ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺼﺮف(ﻣﺎﻟﻚ) و چند ﻃﺒﻘﻪ هستند اگر ﻣﻮﻧﻮاﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ در ﻳﻚ ﻣﺤﻮﻃﻪ تولید شود می ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ های دﻳﮕﺮی از ﺑﻨﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎبد و ﻧﺸﺖ ﻛﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺳﻘﻒ، ﺑﻴﻦ ﻃﺒﻘﺎت، در ﻃﻮل داﻛﺖ ها و در دودﻛﺶ ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک.

 

 

 

ﻣﻜﺎن ﻗﺮار ﮔﻴﺮی آﺷﻜﺎرﺳﺎز ﻣﻮﻧﻮاﻛﺴﻴﺪ کربن کجاست؟

 

۱- کلیات

ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ و تعداد، ﻧﻮع و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎبعی که ایجاد ﻛﺮﺑﻦ ﻣﻮﻧﻮاﻛﺴﻴﺪ می کنندبه ﻃﻮر وسیعی ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. اﮔﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻠﻲ و جامع ﺑﺮای اﻳﻨﻜﻪ دتکتور هشدار دهنده نشت مونوکسیدکربن، باید در ﻛﺠﺎ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و در ﻛﺠﺎ ﻗﺮار ﻧﮕﻴﺮد وﺟﻮد دارد ﺗﺎ رﻳﺴﻚ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎیی که ﮔﻤﺮاه ﻛﻨﻨﺪه هستند را ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ.

 

۲- کدام اﺗﺎق محل مناسبی برای نصب دستگاه هشدار دهنده نشت گاز می باشد؟

 

در ﺣﺎﻟﺖ اﻳﺪه آل سنسور هشدار دهنده نشت گاز ﺑﺎﻳﺪ در ﻫﺮ اﺗﺎﻗﻲ ﻛﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﺳﻮز در آن ﺷﻮد ﻗﺮار دارد ﻧﺼﺐ شود. اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑرای ایجاد  اﻃﻤﻴﻨﺎن از رﺳﻴﺪن اﺧﻄﺎر ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻪ ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ، در اﺗﺎقﻫﺎیی که منبع تولید کننده منوکسید کربن ندارند ﻧﻴﺰ آﺷﻜﺎرﺳﺎز ﻧﺼﺐ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﺟﺎﻧﻤﺎﻳﻲ ممکن است در

 • اﺗﺎق ﻫﺎی دارای فاصله ای بسیار دور ﻛﻪ زﻣﺎن زیادی ﻃﻮل ﻣﻲ کشد ﺗﺎ ساﻛﻨﻴﻦ در ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻴﺪاری ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻫﺸﺪار ﺷﻮﻧﺪ و  ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻫﺸﺪار دﺳﺘﮕﺎه در ﺑﺨﺶ دﻳﮕﺮ ﺑﻨﺎ ﺷﻨﻴﺪه ﻧﺸﻮد.
 • ﻫﻤﻪ اﺗﺎق ﺧﻮاب ﻫﺎ نیز در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد. ﺑﺮای ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺟﺎﻧﻤﺎﻳﻲ سنسورهای نشت گاز، ﻧﻜﺎت زﻳﺮ ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد:
 • ﻗﺮارﮔﻴﺮی آﺷﻜﺎرﺳﺎز در اﺗﺎﻗﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞﺑﺨﺎری و شومینه اﺳﺖ.
 • ﻗﺮارﮔﻴﺮی آﺷﻜﺎرﺳﺎز در اﺗﺎﻗﻲ ﻛﻪ ساکنین ﺑﻴﺸﺘﺮ وﻗﺖ ﺧﻮد را در آﻧﺠﺎ می ﮔﺬراﻧﻨد.

 

۳- در ﻛﺠﺎی اتاق باید دتکتور نشت گاز را نصب نمود؟

 

ﺑﺎﻳﺪ دیدن ﭼﺮاغ ﻫﺎی اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر وﻗﺘﻲ ﻛﻪ در ﻣﺠﺎورت ﻣﺤﻞ ﻗﺮار ﮔﻴﺮی سنسور هشدار دهنده نشت گاز قرار دارﻧﺪ، ممکن ﺑﺎﺷﺪ.

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺧﺎصی ﻛﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ اﻧﻮاع اﺗﺎق و ﻫﺮ ﻛﺎرﺑﺮی ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺮای تعیین ﻣﺤﻞ دقیقی که باید سنسور هشدار دهنده نشت گاز را در آنجا ﻗﺮار داد ممکن نیست، اما رعایت نکات زﻳﺮ ﺑﺮای ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﻞ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻘﺘﻀﻲ لازم است که ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.

 

۱-۳- آﺷﻜﺎرﺳﺎز ﻣﻮﻧﻮاﻛﺴﻴﺪ کربن در کجا نصب ﻧﺸﻮد؟

 

سنسور هشدار دهنده نشت گاز نباید در مکان های زیر نصب شود:

 • جایی که کثیفی و گرد و غبار ممکن است سنسور را مسدود نماید.
 • در ﺟﺎﻳﻲ که ﺑﺘﻮاﻧﺪ مثلا ﺗﻮﺳﻂ اسباب و اﺛﺎﺛﻴﻪ ﻣﺴﺪود ﺷﻮد.
 • خیلی نزدیک به اجاق پخت و پز
 • نزدیک در یا پنجره
 • نزدیک فن
 • نزدیک هر هواکش یا سایر دریچه های تهویه مشابه
 •  مکانی که رﻃﻮﺑﺖ ﻓﻀﺎ ﻛﻤﺘﺮ از ۱۰درﺻﺪ و ﻳﺎ ﺑﺎﻻی ۹۵ درﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﮕﺮ آﺷﻜﺎرﺳﺎزﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮای ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه و دارای ﺗﺎﻳﻴﺪﻳﻪ از آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﺷﻨد.
 • در فضایی که دمای آن ممکن است به زیر ۱۰- درجه و یا بالای ۴۰ درجه برسد، مگر آشکار سازهایی که برای چنین شرایطی طراحی شده و دارای تاییدیه از آزمایشگاه های معتبر باشند.
 •  مستقیما در بالای سینک
 •  در ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﺜﻼ در داﺧﻞ ﻗﻔﺴﻪ ﻳﺎ ﭘﺸﺖ ﭘﺮده

اگر همه دتکتور های هشدار دهنده نشت مونوکسیدکربن بخواهند ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺧﺎﺻﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻀﺎی آزاد، دﻣﺎﻫﺎی ﺑﺎﻻ ﻳﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ، رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺎﻻ، ﺷﺮاﻳﻂ ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر، ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک و ﻳﺎ مکان هاییﻛﻪ اﻣﻜﺎن دارد دستگاه را دﺳﺘﻜﺎری کنند، ﻧﺼﺐ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺎﻳﺪ دارای ﺗﺎﻳﻴﺪﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در آن ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص از آزمایشگاه ﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 

۲-۳- هشدار دهنده های مونوکسید کربن قرارگرفته در اتاقی که وسیله سوخت و سوز قرار دارد.

 

اﮔﺮ دتکتور هشدار دهنده نشت مونوکسیدکربن ﺑﺮ روی دﻳﻮار ﺟﺎﻧﻤﺎﻳﻲ  ﺷﻮد :

اﻟﻒ)دستگاه ﺑﺎﻳﺪ در نزدیکی ﺳﻘﻒ ﺟﺎﻧﻤﺎﻳﻲ ﺷﻮد.

ب) دستگاه ﺑﺎﻳﺪ در ارﺗﻔﺎﻋﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ از هر در و یا پنجره ای قرار گیرد.

هشدار دهنده های مونوکسید کربن نصب شده بر روی سقف مطابق شکل (۱) حداقل ۳۰۰ میلیمتر از هر دیوار فاصله داشته باشد.

 

هشدار دهنده های مونوکسید کربن در شرایطی که ارتفاع سقف اجازه دهد بر روی دیوار نصب می شوند در این صورت باید حداقل در ارتفاع ۲.۲۹ متر بالاتر از کف بوده و فاصله شان از سقف کمتر از ۱۵۰ میلیمتر نباشد شکل (۲)

هشدار دهنده های مونوکسید کربن باید در فاصله افقی بین ۱ تا ۳ متر از منبع دارای پتانسیل تولید مونوکسید کربن قرار گیرد شکل (۳)

 

 

 

 

در اتاقی که پارتیشن بندی شده باشد آﺷﻜﺎرﺳﺎز ﻣﻮﻧﻮاﻛﺴﻴﺪ کربن باید در سمتی از پارتیشن قرار بگیرد که منبع دارای پتانسیل تولید مونوکسید کربن در آنجا وجود دارد.

در اتاق هایی با سقف شیبدار هشدار دهنده های مونوکسید کربن باید در سمت بالای اتاق قرار گیرد.

 

۳-۳- آشکارسازهای نصب شده در اتاق های خواب و اتاق های دور از منبع سوخت سوز باید نسبتا نزدیک به منطقه تنفسی ساکنان قرار گیرد.

 

 

نصب آﺷﻜﺎرﺳﺎز ﻣﻮﻧﻮاﻛﺴﻴﺪ کربن

 

ﺗﺠﻬﻴﺰات آﺷﻜﺎرﺳﺎز ﻣﻮﻧﻮاﻛﺴﻴﺪ کربن ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺳﺎزﻧﺪه ﻧﺼﺐ ﺷﻮﻧﺪ.

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻧﺼﺐ سنسور هشدار دهنده نشت گاز ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ توسط ﺳﺎزﻧﺪه به صورت ﺻﺤﻴﺢ و اﻳﻤﻦ  اراﺋﻪ شود. اﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻞ از ﻧﺼﺐ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از دستگاه آشکار ساز نشت گاز ﺑﻪ دﻗﺖ مطالعه ﺷﻮد.

نصب آﺷﻜﺎرﺳﺎز ﻣﻮﻧﻮاﻛﺴﻴﺪ کربن ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﻜﺎﻧﻲ انجام ﺷﻮد ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ وﻟﺘﺎژ، دﻣﺎ و رﻃﻮﺑﺖ آن ﺧﺎرج از ﺣﺪ ﻣﺠﺎزی که توسط سازنده ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﻧﺒﺎﺷﺪ.

دستگاه آشکار ساز نشت گاز و ﻳﺎ اﺑﺰارهای ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ روی دﻳﻮار و ﻳﺎ ﺳﻘﻒ و ﻳﺎ ﻣﻜﺎن دﻳﮕﺮی طبق دﺳﺘﻮرالعملی که ﺳﺎزﻧﺪه ارائه کرده ﻧﺼﺐ ﺷﻮد.

ﻧﺼﺎب آﺷﻜﺎرﺳﺎز ﻣﻮﻧﻮاﻛﺴﻴﺪ کربن ﺑﺎید ﺻﻼﺣﻴﺖ در ﻧﺼﺐ، ﺑﺎزرﺳﻲ و ﺗﺴﺖ اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ را دارا ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻜﺎن ﻗﺮار ﮔﻴﺮی آﺷﻜﺎرﺳﺎز ﻣﻮﻧﻮاﻛﺴﻴﺪ کربن باید مطابق با اصولی باشد که در قسمت بالا ذکر شد.

دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی آﺷﻜﺎرﺳﺎز ﻣﻮﻧﻮاﻛﺴﻴﺪ کربن ﺑﺎﻳﺪ طبق ﺷﺮاﻳﻂ ذﻛﺮ ﺷﺪه در دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺳﺎزﻧﺪه ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﻮﻧﺪ.

ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻧﺪه دتکتور هشدار دهنده نشت مونوکسیدکربن ﺑﺎﻳﺪ در دﺳﺘﻮرالعمل خود موارد زیر را ذکر نماید:

 • دستورالعمل نصب دستگاه آشکار ساز نشت گاز
 • دستورالعمل ﺗﺴﺖ دستگاه
 • دستورالعمل کارکرد دستگاه
 • دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻌﻮﻳﺾ و ﺳﺮوﻳﺲ
 • ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺼﺐ از دﺳﺘﮕﺎه های سوخت سوز
 • دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﮕﻬﺪاری از دستگاه
 • اﻃﻼﻋﺎت مورد نیاز درباره ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﻜﺮد در ﻫﻨﮕﺎم ﻫﺸﺪار ﮔﺎز ﻛﺮﺑﻦ موﻧﻮاﻛﺴﻴﺪ
 • ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﺸﺪار ﮔﺎز ﻣﻮﻧﻮاﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻫﻴﭻ دودی وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.