اجرای ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ

در این بخش از مقالات گاز رسانی در مهام مارکت درباره اجرای ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ توضیح خواهیم داد.

 

ﻛﻠﻴﺎت

اﻧﺸﻌﺎب ﻫﺎی فرعی

 

ﺗﻤﺎم اﻧﺸﻌﺎب ﻫﺎی ﻓﺮﻋﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺗﺼﺎﻻت اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.

 

ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺗﺠﻤﻊ ذرات داﺧﻠﻲ ﻟﻮﻟﻪ 

 

در ﻣﻮاردی ﻛﻪ ﻃﻮل ﻟﻮﻟﺔ ﺑﺎﻻروﻧﺪه ۱۵ ﻣﺘﺮ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ(ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ۵ ﻃﺒﻘﻪ ﻳﺎ بیشتر) ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻳﺪ در ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ آن ﻳﻚ سه راﻫﻲ ﻧﺼﺐ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻃﻮل ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ آن ﺣﺪاﻗﻞ ۱۵ سانتی ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ذرات داﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪ در اﻳﻦ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺴﺪود ﺷﺪن ﻣﺴﻴﺮ نگردد. دﻫﺎﻧﺔ زﻳﺮ اﻳﻦ سه راﻫﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ درﭘﻮش از ﻧﻮع ﺟﻮﺷﻲ ﻣﺴﺪود ﺷﻮد.

 

ﭘﺎک ﻛﺮدن لوله ﻫﺎ

 

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻟﻮﻟﻪ در اﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﻮی و ﻣﺎﻧﺪن در ﻫﻮای آزاد دﭼﺎر زﻧﮓ زدگی ﺳﻄﺤﻲ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻳﺪ آﻧﺮا قبل از ﻧﺼﺐ ﺑﺎ وﺳﺎﻳﻞ دﺳﺘﻲ ﻳﺎ ﻣﺎﺷﻴﻨﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻨﺒﺎده و ﺑﺮس سیمی کاملا تمیز ﻧﻤﻮد.

 

ﺧﻢ ﻛﺮدن لوله 

 

ﺑﺮای ﺗﻐﻴﻴﺮ دادن ﻣﺴﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﺑﺎﻳﺪ از اﺗﺼﺎﻻت مناﺳﺐ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد، در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺧﻢ ﻛﺮدن ﻟﻮﻟﻪ در ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ، رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺮ اﻟﺰاﻣﻲ :

 1. ﺧﻢ ﺧﻢ ﻛﺮدن ﻟﻮﻟﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﻟﻮﻟﻪ خم کن انجام ﺷﻮد.
 2. ﺧﻤﻴﺪﮔﻲ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎﻣﻼ ﺻﺎف و ﻋﺎری از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﭼﻴﻦ ﺧﻮردﮔﻲ، ترک ﺧﻮردﮔﻲ و یا ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻌﺎﻳﺐ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 3. ﺧﻂ ﺟﻮش ﻃﻮﻟﻲ در ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی درزدار در ﻣﺤﻞ ﺧﻢ ﺑﺎﻳﺪ روی ﻳﻜﻲ از ﺳﻄﻮح ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺧﻢ و ﻫﺮﭼﻪ ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻣﻴﺎﻧﻲ اﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﺑﻪ ﻃﻮری ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻨﺶ ﻛﺸﺸﻲ و ﻓﺸﺎری آن وارد ﺷﻮد.
 4. ﻗﻮس ﺧﻤﻴﺪﮔﻲ ﻟﻮﻟﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ۹۰ درﺟﻪ باشد.
 5. ﺷﻌﺎع انحنای ﻗﺴﻤﺖ داﺧﻠﻲ ﺧﻤﻴﺪﮔﻲ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻛﻤﺘﺮ از ۶ ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻄﺮ ﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻮﻟﻪ باشد.
 6. در ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﻟﻮﻟﻪ ﻛﻪ ﺧﻢ میﺷﻮد، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ هیچ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻂ ﺟﻮش ﻣﺤﻴﻄﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﻜﻪ وﺳﻂ ﺧﻤﻴﺪﮔﻲ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎﻳﺪ از ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﺔ اﺗﺼﺎل آن ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻳﺎ اﺗﺼﺎل دﻳﮕﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ۲۰ ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻄﺮ اسمی ﻟﻮﻟﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺘﻪ باشد.

 

ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ ﮔﺎز

 

 

اﻟﺰاﻣﺎت اﺟﺮای ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ ﮔﺎز

ﻟﻮﻟﺔ ﺟﺎنشین ﻛﻨﺘﻮر

 

در زﻣﺎن اﺟﺮای ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ ﮔﺎز ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﺤﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﺮای ﻧﺼﺐ ﻛﻨﺘﻮر در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎ ﻣﻬﺮه و ﻣﺎﺳﻮره ﻳﺎ ﻓﻠﻨﺞ روی ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ ﻧﺼﺐ ﺷﻮد ﺗﺎ در زمان ﻧﺼﺐ ﻛﻨﺘﻮر در اﻳﻦ ﻣﺤﻞ، ﻣﺸﻜﻠﻲ از ﻧﻈﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﻳﺪ، ﺑﻪ اﻳﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﻟﻮﻟﺔ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﻛﻨﺘﻮر ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.

 

ﻛﻠﻜﺘﻮر

 

 1. ﻛﻠﻜﺘﻮر ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺗﺼﺎﻻت اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎﺧﺘﻪ شود. اﺧﺬ اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت به ﺻﻮرت مستقیم ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از اﺗﺼﺎﻻت اﺳﺘﺎﻧﺪارد از ﻟﻮﻟﺔ ﻛﻠﻜﺘﻮر ﻣﻤﻨﻮع است.
 2. ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﻛﻠﻜﺘﻮر حتی الامکان  در ﻓﻀﺎی ﺑﺎز و در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺎﻳﺪ دارای ﺗﻬﻮﻳﺔ ﻃﺒﻴﻌﻲ باشد.
 3. ﻧﺼﺐ ﺷﻴﺮ ﻗﻔﻠﻲ ﺑﺮﻧﺠﻲ روی ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﺧﺮوﺟﻲ از ﻛﻠﻜﺘﻮر ﻗﺒﻞ از ﻛﻨﺘﻮر اﻟﺰاﻣﻲ است.

 

ﺷﻴﺮﻫﺎ

 

 1. ﻛﻠﻴﻪ ﺷﻴﺮﻫﺎی ﻣﺼﺮف ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺎزرﺳﻲ سیستم لوله ﻛﺸﻲ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه باشند.
 2. نصب شیر ۵۰ میی متر(۲ اینچ) ﺑر روی لوله با قطر ۵۰ تا ۱۰۰ میلی متر(۲ تا ۴ اینچ) با اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﺠﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 3. برای دﺳﺘﮕﺎه های ﮔﺎزﺳﻮزی ﻛﻪ ﻣﺎﺑﻴﻦ قفسه ﺑﻨﺪی ﻗﺮار می ﮔﻴﺮﻧﺪ، ﺷﻴﺮ اﻧﺸﻌﺎب ﺑﺎﻳﺪ ﻃﻮری ﻧﺼﺐ شود ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ارﺗﻔﺎع  ﻗﻔﺴﻪ ها باشد و مستقیما در بالا یا پشت دستگاه گاز سوز قرار نگیرد.
 4. در مورد دستگاه های گاز سوزی که به طور مستقل نصب می شوند از قبیل بخاری، آبگرمکن و همچنین در صورتی که اجاق گاز خارج از قفسه بندی قرار گیرد، شیر انشعاب باید در محلی غیر از پشت دستگاه گازسوز که به راحتی قابل دسترسی باشد، نصب شود.
 5. شیرهای مصرف نباید داخل کابینت و یا محفظه در بسته قرار گیرد.
 6. در ﻣﺤﻞﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺷﻴﺮ ﮔﺎز در ﻣﺠﺎورت ﻛﻠﻴﺪ و ﭘﺮﻳﺰ ﺑﺮق، ﺟﻌﺒﺔ ﺗﻘﺴﻴﻢ، ﺟﻌﺒﺔ ﻓﻴﻮز ﻗﺮار می ﮔﻴﺮد، ﺷﻴﺮ ﮔﺎز ﺑﺎﻳﺪ در ارﺗﻔﺎع ﺣﺪاﻗﻞ ۱۰ سانتی ﻣﺘﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻛﻠﻴﺪ ﻳﺎ پریز و ﻳﺎ در ﻓﺎﺻﻠﺔ اﻓﻘﻲ ۱۰ سانتی ﻣﺘﺮی از آﻧﻬﺎ ﻧﺼﺐ ﺷﻮد. اگر شیر اجبارا در زیر کلید ﻳﺎ ﭘﺮﻳﺰ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد رﻋﺎﻳﺖ ﺣﺪاﻗﻞ  ۵۰ سانتی متر فاصله ضروری است.
 7. نصب شیر گاز در تراز پایین تر از تراز ذﻛﺮﺷﺪه و پایین تر از ارﺗﻔﺎع ﻛﻠﻴﺪ و ﭘﺮﻳﺰ در صورتی ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ۱۰ سانتی متر ﻓﺎﺻﻠﺔ اﻓﻘﻲ از ﻟﺒﺔ ﻛﻠﻴﺪ و ﭘﺮﻳﺰ داﺷﺘﻪ باشد.

 

لوله ها

 

الف) بست های لوله های بالا رونده باید کاملا لوله را در خود گرفته و وزن آنها را مهار نماید.

ب) ارتفاع لوله های روکار از سطح زمین در خارج از ساختمان باید طوری تعیید شود که از صدمات خارجی محفوظ بماند.

پ) در مواردی که ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ ﮔﺎز از داخل دیوار ، کف، سقف، چهارچوب (در، پنجره و یا شیشه) به صورت تقاطع عبور می کند، باید از غلاف غیر فلزی استفاده شود.

ت) ﻓﺎﺻﻠﺔ ﻟﻮﻟﺔ روﻛﺎر ﺗﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی آب ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ۵ سانتی متر ﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﻮاردی ﻛﻪ ﺣﻔﻆ ﻓﺎﺻﻠﺔ فوق اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ، باید روی ﻟﻮﻟﺔ ﮔﺎز راﻧﻮارﭘﻴﭽﻲ نمود.

ث) ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎی ﻗﺎﺋﻢ ﻳﺎ اﻓﻘﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻛﻪ ﻟﻮﻟﺔ ﮔﺎز از آﻧﻬﺎ ﻋﺒﻮر می ﻛﻨﺪ، ﺑﺎﻳﺪ به ﻫﻮای آزاد راه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ اﻣﻜﺎن ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﻮا در آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ پیش ﺑﻴﻨﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﮔﺎز در آﻧﻬﺎ ﺟﻤﻊ نشود.

ج) ﻋﺒﻮر ﻟﻮﻟﺔ ﮔﺎزاز داﺧﻞ کانالﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط به ﻫﻮاﻛﺶ، آﺳﺎﻧﺴﻮر، دودﻛﺶ، ﺗﻬﻮﻳﻪ و اﻣﺜﺎل آن ﻣﺠﺎز ﻧﻴﺴﺖ.

چ) ﻟﻮﻟﺔ ﮔﺎز ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺳﻴﻢ و ﻛﺎﺑﻞ ﺑﺮق داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﻤﺎس داﺷﺘﻪ باشد.

ح) ﻓﺎﺻﻠﺔ ﺳﻴﻢ روﻛﺎر، ﻛﻠﻴﺪ و ﭘﺮﻳﺰ ﺑﺮق ﺑﺎ لوله ﻫﺎی ﮔﺎز ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ۵ سانتی متر ﺑﺎﺷﺪ.

خ) در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻟﻮﻟﺔ ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺸﻌﺎب ﻣﺸﻌﻞ از ﻛﻒ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﺎﻳﺪ، ارﺗﻔﺎع آن از ﻛﻒ باید ﺣﺪاﻗﻞ ۵ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

د) در ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ ﮔﺎز اﻓﻘﻲ و ﻗﺎﺋﻢ روﻛﺎر ﻛﻪ در ﻣﻌﺮض ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺣﺮارت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮارﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻫﺎی ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻧﻘﺒﺎض و اﻧﺒﺴﺎط ﻟﻮﻟﻪ به عمل آﻳﺪ.

ذ ) در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻟﻮﻟﻪ در ﻣﻌﺮض  ﺿﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻔﺎظ ﻣﻘﺎوم از وارد امدن به لوله جلوگیری نمود.
ر) در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻟﻮﻟﻪ در ﻣﻌﺮض ﺑﺎرﻫﺎی ﺧﺎرﺟﻲ اﺿﺎﻓﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﻼف ﻓﻠﺰی دو ﺳﺎﻳﺰ ﺑﺎﻻﺗﺮ، از وارد آﻣﺪن ﺑﺎرﻫﺎی اﺿﺎﻓﻲ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻧﻤﻮد. ﻓﻀﺎی ﺑﻴﻦ ﻟﻮﻟﻪ و ﻏﻼف ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻋﺎﻳﻘﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻴﺮ ﭘﺮ ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دوﺳﺮ ﻏﻼف ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻻﺳﺘﻴﻚ ﻣﺴﺪود ﮔﺮدد.

 

 

منبع: مقررات ملی ساختمان ایران ( مبحث هفدهم) سال ۱۳۸۹


مطالب مشابه: