استاندارد لوله کشی آتش نشانی

در این بخش از مقالات ایمنی و آتش نشانی در مهام مارکت درباره استاندارد لوله کشی آتش نشانی توضیح خواهیم داد.


که در مباحثی که مقررات کشوری ساختمان تدوین نگردیده باشد، تا زمان تصویب، منابع معتبر به طور اختیاری منتشر شده توسط مراجع ملی ذیربط مالک عمل خواهند بود.
با توجه به مبحث سوم مقررات ملی ساختمان طراحی، ساخت، پرداخت، تجهیز، نگهداری و شرکت کردن هر بنا و راه های خروج آن باید به گونه ای برنامه ریزی شود که در صورت بروز آتش، ساکنین زمان کافی برای خروج ایمن داشته باشند و در آتش و اشتعالات ، گازهای سمی یا هول و بلوا احتمالی گرفتار نشوند و جان و ایمنی انسان ها فدای کمکاری و نادیده گرفتن خطرات بالقوه در ساختمان نشود. سیستم رایزر مرطوب برای تمامی ساختمان ها طراحی سیستم رایزر مرطوب الزامیست.
حداکثر برای هر چهل و چهار متر مربع زیر بنا در یک طبقه یک رایزر مرطوب و یک انشعاب شیلنگ قرقره تعبیه می شود و افشانک باید توانایی دستیابی به فاصله ۶ متر از دورترین نقطه ساختمان را داشته باشد.
چنانچه یک شلنگ قرقره نتواند کل بنای طبقه را پوشش دهد می بایست رایزر مرطوب و یک انشعاب شیلنگ
قرقره ثانویه نیز تعبیه گردد.
هریک از شیلنگ ها می بایست بطول ۱۴ متر بوده و تحمل فشار کاری ۱۴ بار با دبی ۲۰ گالن در دقیقه راداشته باشد.


طراحی لوله کشی آتش نشانی صنعتی


پمپ آب آتشنشانی بایستی توانایی تحویل دبی بیشتراز ۰۴% کل جعبه های آتش نشانی شیلنگ قرقره ها را داشته باشد و حداقل فشار پوند درمتر ۳۰ یا ۱۴ متر آب در خروجی از سر شیلنگ ها را تامین نماید.
منبع ذخیره آب آتش نشانی می بایست حداقل دبی چهاردرصد کل فایرباکس شیلنگ قرقره ها را برای مدت ۱۰ دقیقه تامین نماید.
برای نمونه اگر در هر یک از طبقات ساختمان از یک شیلنگ قرقره استفاده شود البته در این مبحث در مورد ساختمان های بلند مطالب بیشتری در مورد سیستم آتشنشانی عنوان شده است. همچنین در ضوابط آتشنشانی ، شناسنامه ملکی ساختمان نیز به لوله کشی آتش نشانی موضوع سیستم آتش نشانی در ساختمان ها پرداخته است. سیستمی که توسط طراح مورد تایید جهت کنترل و اطفا حریق طراحی می گردد.


مطالب مشابه: